2023. november 4., szombat

Igehirdetés: 2023.11.05.

 


100 TÖRTÉNET, AMIT ÉRDEMES MEGISMERNI – 84.

 

A babiloni fogság

Olvasmány: 2Kir 25:1-30

„Az ötödik hónap hetedikén, Nebukadneccar királynak, Babilónia királyának tizenkilencedik évében eljött Jeruzsálembe Nebuzaradán testőrparancsnok, Babilónia királyának az udvari embere. Felgyújtotta az ÚR házát és a királyi palotát, fölperzselte Jeruzsálem minden házát és valamennyi nagy palotáját. A testőrparancsnokkal levő egész káldeus haderő pedig körös-körül lerombolta Jeruzsálem várfalait. A nép maradékát – akár a városban maradtak életben, akár átpártolók voltak, akik átpártoltak Babilónia királyához – a megmaradt kézművesekkel együtt fogságba hurcolta Nebuzaradán testőrparancsnok. (2Kir 25:8-1).

 

   Isten választott népe számára a babiloni fogság a végső katasztrófát jelentette. Mivel az ígéret földjén való lakozás, valamint Jeruzsálem és a templom volt Izrael nemzeti voltának és Isten szeretett népeként megélt identitásának a jelképe, így ezek elpusztulása által Izrael puszta léte is megkérdőjeleződött. A babiloni fogság, a választott népnek az idegen földre való  hurcolása kétségtelenül olyan katasztrofális élményt jelentett az izraeliták számára, amit csak nehezen tudtak feldolgozni. Ráadásul Isten törvénye azt is világossá tette, hogy mindaz, ami történt, a nagy nemzeti katasztrófa, nem volt más, mint Isten ítélete a nép felett  Az ítélet végrehajtóiként pedig az Úr a kor nagyhatalmait használta fel eszközként. Isten a történelem ura, akinek kezében a birodalmak csak eszközök.

Az Úr először Asszíriát használta, amely az északi országrészt, Izraelt pusztította el, majd pedig Babilont, amely a déli országrészt, Júdát. A Közel-Keleten ebben az időszakban egymást váltották a nagy birodalmak. A történelmi feljegyzésekből is ismert, hogy Asszíria Kr. e. 612-ben bekövetkezett bukása után Babilon vette át az irányítást az egész Közel-Kelet felett. Amikor Nabukadneccar, Babilon királya megverte az egyiptomiakat Karkemisnél Kr. e. 605-ben, ő és utódai uralkodtak egészen addig, míg Círus, Perzsa király le nem győzte a babiloniakat Kr. e. 539-ben. A karkemisi csata után Júda Babilon alattvalója lett, de néhány évvel később Júda királya, Jójákím fellázadt Babilon ellen.  Nabukadneccar ekkor vette ostrom alá először Jeruzsálemet, és Jójákim örökösét Jójákínt Babilonba hurcolta fogolyként. Tíz évvel később, Cidkijja, Júda bábkirálya, szintén fellázadt Babilon ellen. Ekkor Nabukadneccar ismét visszatért Jeruzsálembe, serege most végleg lerombolta a várost és a templomot, a nép nagy részét pedig fogsága hurcolta (Kr. e. 587/586). Így használta fel tehát az Úr előbb Asszíria majd Babilon istentelen birodalmát, hogy megítélje népét, Izraelt. Júda történelmének utolsó néhány évtizede olyan volt, mint egy rémálom. Még az istenfélő királyok sem voltak képesek a nép szívére hatni és döntő változást elérni. A gonoszságnak ugyan egy időre gátat szabtak, de haláluk után tovább folytatódott a romlás. Így végül Nabukadneccár személyében és a babiloni seregek képében Isten ítéletének sötét fellege borította el a népet. Júda, mivel nem volt hajlandó tanulni északi testvére, Izrael példájából, átélte ugyanazokat a csapásokat: halál, pusztulás és a fogságba való hurcoltatás.

1.      A keserves vég

A Királyok első könyve az izraeli királyság kettészakadásáról számolt be. A Királyok második könyve még ennél is nagyobb tragédiáról tudósít, az ígéret földjének legsötétebb napjait beszéli el. Megtudjuk, hogy elsőként az északi királyság, Izrael esett el, és került idegen megszállók kezére. Majd Júda, a déli királyság is erre a sorsra jutott. Már a legelső fejezettől érzékelhetjük az északi országrész egyre mélyülő válságát. Nem akadt egyetlen északi király sem, aki az Isten útján járt volna. Az ország politikai élete intrikák és véres felkelések végtelen örvényébe süllyedt. Ebben az időben Illés és Elizeus próféta hirdette Isten Igéjét, egyre keményebben ostorozva a királyokat. Bár a próféták Isten ítéletét hirdették, de Isten megtérésre hívó kegyelmeként sok csoda is történt általuk. Mivel Izrael mégsem tért meg, így végül az asszírok keze által végleg elpusztult a tíz törzs alkotta északi királyság, Izráel. Az ígéret földjén már csak két törzs maradt, a kicsiny déli királyság, Júda területén.

Ezek után Szanhérib, Asszíria királya, Júda ellen fordult és seregei benyomultak az országba, egyenesen Jeruzsálem kapujáig jutottak. Ekkora már Júda minden vidéki falva és városa elpusztult, több mint 200.000 embert hurcoltak el, és csak Jeruzsálem maradt talpon. Az asszírok gúnyosan „kalitkába zárt madárnak” nevezték Ezékiást, Júda királyát.  Ezékiás azonban az Úrhoz imádkozott, aki megkönyörült rajta és a maradék népen.  Júda királysága így még 135 éven át fennmaradhatott.

Úgy tűnik azonban, hogy bár Júda kapott kegyelmi időt, de semmit nem tanult az északi királyság, Izrael pusztulásának drámai leckéjéből. A legtöbb király, aki Ezékiást követte, nem engedelmeskedett Istennek. Így a következő megszálló hatalom, Babilon végül a földig rombolta Jeruzsálemet. A királyok második könyve azzal a komor képpel zárul, hogy a nép maradékát idegen hatalom hurcolja rabszolgaként egy távoli országba. Isten háza, a jeruzsálemi templom immár romokban hever, kincseit pedig szintén Babilonba szállítják el. Mire a harcok véget értek, Izrael népe úgy szétszóródott az egész föld színén, hogy csak mintegy 2500 év elteltével volt képes független nemzetként újra egyesülni.

A zsidók számára így Jeruzsálem a legszörnyűségesebb bukás helyszínének szimbólumává vált. A valaha oly tekintélyes Jeruzsálem romjait, a semmivé lett templomot és a lerombolt falakat látva, biztosan a szíve szakadt meg Isten népe minden fiának. Elhagyták az Urat, a saját bűnös útjaikon jártak és végül lesújtott rájuk Isten ítélete.

Bár az Isten által küldött próféták egész idő alatt ékesszóló szavakkal figyelmeztették az izraelitákat, hogy mi történik azzal a néppel, amely hátat fordít Istennek, úgy tűnik mindez kevés volt.  A próféták szávainál ezek után már csak egy dolog lehetett hatásosabb, a történelem tragikus szemléltető leckéje. A zsidóság számára az asszír és babiloni elnyomás sötét korszaka szolgáltatta ezt a történelmi a leckét.

De ne gondoljuk azt, hogy az Úr hirtelen és váratlanul űzte el népét az ígéret földjéről. Ellenkezőleg. A Szentírás bemutatja nekünk azt a hosszú folyamatot, amelynek során Isten újra és újra megkönyörült a népén és újabb és újabb esélyt és lehetőséget adott nekik a megtérésre. Az ószövetségi történetek úgy ábrázolják Istent, mint aki lassan és szánalommal telve halad az ítélet felé. Például Hóseás próféta erőteljesen ábrázolja, hogyan gyötrődik Isten, amikor meghozza a döntést, hogy elüldözi Izraelt a földről. A próféta által leírt mondatok Isten fájdalmas kiáltásai:  „Hogyan adnálak oda, Efraim, hogyan szolgáltatnálak ki, Izráel? Hogyan adnálak oda, mint Admát, hogyan bánnék veled úgy, mint Cebójimmal? Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom.” (Hós 11:8).  Az ószövetségi próféták bőségesen tanúskodtak arról, hogy Isten nagy türelemmel, sokszor próbálkozott visszatéríteni népét a szövetség iránti hűséghez. Habakuk például akkor kezdett a déli királyságban prófétálni, amikor Babilon árnyéka már egyértelműen rávetült Júdára. Amikor a próféta megkérdezte Istentől, hogy miként engedheti meg az igazságtalanságot és az erőszakot Júdában, rendkívül meglepő választ kapott. Isten kijelentette neki, hogy a babiloniakat fogja használni eszköznek, hogy megbüntesse Izraelt. Habakuk azért perelt Istennel, mert nehezen tudta elfogadni, amit Isten tenni készült a népével.

2.      Isten figyelmeztetése

Isten tehát a próféták által szembesítette népét bűneikkel, erkölcsi csődjükkel illetve bűnbánatra és megtérésre hívta őket. Júda babiloni fogságáról, amelyet a Királyok második könyvében olvasunk már jóval korábban prófécia szólt. Még azelőtt, hogy Izrael birtokba vette volna az ígéret földjét, figyelmeztetést kapott arra nézve, hogy ha nem engedelmeskednek Istennek, és nem tartják meg az Úr parancsolatait, el fogják veszíteni az országot.  A Mózes  ötödik könyvében így olvassuk az Úrnak a népéhez szóló intését: „Rád hoz majd az ÚR messziről, a föld széléről egy népet, amely lecsap rád, mint a saskeselyű; olyan nemzetet, amelynek a nyelvét nem érted,  vad tekintetű nemzetet, amely nem kíméli az öreget, és nem kegyelmez a gyermeknek sem. Megeszi állataid ivadékát és a földed termését, amíg ki nem pusztulsz. Nem hagy neked semmit a gabonából, a mustból és az olajból, teheneid elléséből és nyájaid szaporulatából, amíg tönkre nem tesz téged. Ostrom alá veszi minden városodat, míg egész országodban le nem omlanak a magas és erőssé tett kőfalak, amelyekben bízol; ostrom alá veszi minden városodat egész országodban, amelyet neked adott Istened, az ÚR.” (5Móz 28:49-52). Külön figyelmet érdemel, hogy Izrael sorsát a saját honfoglalása vetítette előre. Isten ugyanis azt parancsolta népének, hogy űzze el arról a földről az ott lakó népeket, és így foglalja el örökségét, ugyanakkor figyelmeztette is őket, hogy ha nem engedelmeskednek, akkor ők maguk is hasonló sorsra jutnak.

Ézsaiás, Jeremiás és a többi próféta előre látta, hogy a bűne miatt milyen katasztrófa fenyegeti Isten népét. Évekkel az események előtt Ézsaiás prófétált arról, hogy a babiloniak révén Isten majd eltávolítja népét az országból: „Eljön majd az idő, amikor mindazt elviszik Babilóniába, ami a palotádban van, és amit elődjeid gyűjtöttek mindmáig, semmi sem marad meg. Ezt mondja az ÚR! Utódaid közül is, akik tőled származnak, akiket te nemzel, elvisznek néhányat, és udvaroncok lesznek Babilónia királyának a palotájában.” (Ézs 39:6-79).

Jeremiás szintén arra figyelmeztette a népet, hogy ha nem térnek meg, akkor pusztulás és fogság vár rájuk: „Mivel nem hallgattatok az én igéimre, elhozatom észak valamennyi nemzetségét – így szól az ÚR – meg szolgámat, Nebukadneccart, Babilónia királyát. Rázúdítom erre az országra, lakóira és valamennyi szomszédos népre. Kiirtom őket, hogy megborzadva felszisszen, aki látja, mert örökre romhalmazzá teszem őket. Megszüntetem náluk a hangos, vidám örvendezést, a vőlegény és a menyasszony örömét, a malomzúgást és a mécsvilágot. Ez az ország szörnyű romhalmazzá lesz, és ezek a népek Babilónia királyának fognak szolgálni hetven esztendeig.” (Jer 25:8-11). Amikor pedig mindez Isten ítéleteként valóban bekövetkezett, akkor Jeremiás visszatekintve ismét emlékeztette őket Isten szavára, de az Úr kegyelmét és a reménység igéit is hirdette számukra: „De ha majd letelik a hetven év, megbüntetem Babilónia királyát és népét – így szól az ÚR – meg a káldeusok országát bűnei miatt, és pusztasággá teszem örökre. Mert beteljesítem mindazt, amit erről az országról mondtam, mindazt, ami meg van írva ebben a könyvben, amelyet Jeremiás a népekről prófétált. Ők is szolgálni fognak hatalmas népeknek és nagy királyoknak. Így fizetek meg nekik tetteikért, amelyeket elkövettek.” (Jer 25:12-14).

A próféták intő szavai kettős célt szolgáltak. Egyrészt nyilvánvalóvá tették, hogy mindent Isten irányit. A Mindentudó és Mindenható Isten bepillantást adott a prófétáknak a sokkal később bekövetkező események részleteibe. Másrészt a próféták rámutatnak arra, hogy Isten figyelmeztetései egyértelműek. Az Úr nem nyugodott bele abba, hogy népe szíve kemény és csökönyössége miatt a végső pusztulásba jut, hanem újra és újra embereket küldött, akik a hozzá való visszatérésre hívták a népet. Sajnos azonban minden intő szó hiábavaló volt. Ez ma is így van. Isten ma is mindent  a kezében tart és irányít. Ő még a próbatételeket is  a javunkra fordítja: „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott.” (Rm 8:28).

3.      Amikor elfogy Isten türelme

A mai történet arra figyelmeztet minket, hogy Isten türelme is véges. Az Úr nem engedi, hogy a végtelenségig gúnyolják Őt. Isten maga a szeretet, ez vitathatatlan, s szeretetből történik gyakran, hogy türelmes azokkal szemben is, akik nem szeretik, és nem szolgálják Őt. A Biblia Istennek erre a tulajdonságára utal a „hosszútűrés” kifejezéssel. De a hosszútűrés magában hordozza annak végességét is. A Biblia azt is hirdeti, hogy az Úr „emésztő tűz” (5Móz 4,24; 9,3). Különösen akkor ítél szigorúan, amikor tiszteletét és dicsőségét lopják meg. A legszörnyűbb bűn az Úr ellen az, amikor az ember megtöri a Vele kötött szövetséget, és faragott képet vagy istenszobrot emel. Isten korábban világossá tette, hogy mi történik Izráel népével, ha nem tartják magukat a szövetséghez: szétszórtatnak a pogányok között. De ha a nép visszatér hozzá, akkor irgalmaz nekik, mert nem felejti el Izráel őseivel kötött szövetségét.

Milyen gyakran halljuk, hogy az emberek Istent igazságtalansággal vádolják. Ez leggyakrabban olyankor hangzik el, amikor valami szörnyű tragédia történik a világban. Ökölbe szorított kezek emelkednek az ég felé. De gondol ilyenkor valaki arra is, hogy az emberek mit tettek, és hogyan fordultak el az Úrtól, hogy más „isteneket” imádjanak? Az izraeliták jól tudták, hogy mi vár rájuk, ha a szövetséget bálványimádással megtörik. A ma élő emberek is tudhatják Isten igéjéből, hogy az Úr nem enged minket büntetlenül vétkezni. Ő már rég megmutatta az ember iránti irgalmát, amikor Fiát áldozta értük a kereszten. Az Úr hosszútűrő és irgalmas, de nem hagyja azt sem, hogy az emberek őt gúnyolják vagy semmibe vegyék. Aki Isten dicsőségét meglopja, aki hamis isteneket imád, az ítéletet von magára. A bűnnek, az Úr elleni lázadásnak bizony következménye van. „A bűn zsoldja a halál” (Rm 6.23).

Jeremiás próféta világossá tette, hogy Jeruzsálem és a templom pusztulása az Úr ítélete volt. Az Úr maga rombolta le oltárát és szentélyét. Nem „véletlenül” történt mindez, hanem ez az Úr ítélete az engedetlen népén. A Biblia, miközben a fogság szomorú leírását adja, az Isten kegyelmét az ítéletben is bemutatja, hirdetve, hogy a fogságból majd megszabadítja az Úr a megítélt népét. Nagy jövőt készít nekik, és szabadulást. Ezt élhették majd át a hazatértek nemzedékei. Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése