2020. március 30., hétfő

Döntések veszélyhelyzetben


Döntések veszélyhelyzetben

2020. március 30., hétfő
 
Elhalasztják az áprilisi zsinati ülésszakot, a Zsinati Tanács májusi ülését, valamint az egységes lelkészképesítő vizsgát, továbbra is fizetik a lelkészi nyugdíjkiegészítést és a hittanpénzeket – határozott hétfői ülésén a Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsa. A testület a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetre tekintettel ezentúl minden hétfőn, szükség esetén pedig akár gyakrabban is ülésezik, hogy azonnal reagálhasson a felvetődő problémákra. 
A négy egyházkerület püspökeiből és főgondnokaiból álló testület úgy határozott, hogy a nyugdíjas lelkészek nyugdíjkiegészítését a Református Lelkipásztori Nyugdíjintézet folyamatosan biztosítja, valamint a Zsinati Oktatási Iroda továbbra is utalja a hittanórákért járó javadalmakat.
Az Elnökségi Tanács kéri a református gyülekezetek tagjait, hogy húsvét vasárnap reggel 9 órakor – Erdélyben, a romániai időszámítás szerint 10 órakor – kapcsolódjanak be a Duna Televízión sugárzott ünnepi istentiszteletbe, amit a budahegyvidéki református templomból közvetítenek. Igét hirdet Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. Kérik a gyülekezeti tagokat, hogy otthon terítsék meg az úrasztalát, vegyék együtt a kenyeret és a bort egyidőben Kárpát-medence szerte. A veszélyhelyzet idejére az Elnökségi Tanács rövidesen javaslatot tesz a lelkipásztoroknak az úrvacsorai rendre, erről külön tájékoztatást küldenek a gyülekezetekbe.
Arra kérik a gyülekezeteket, hogy az istentiszteleti perselyadományaikat átutalással juttassák el az egyházközségekhez. Akinek ez nem áll módjában, kérik, hogy az erre szánt összeget tegye félre és később adományozza közösségének, hiszen a református gyülekezetek önfenntartók, így a szolgálók, lelkipásztorok javadalmazását a közösség által befizetett adományokból, egyházfenntartói járulékból és perselypénzből fedezik.

MRE Kommunikációs Szolgálat

2020. március 28., szombat

Hírlevél 2020.03.29.GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
A nyilvános istentisztelet, bibliaóra egyéb alkalmaink a járvány miatt elmaradnak!

Az igehirdetések elolvashatók a következő honlapon: https://igehirdetes.blogspot.comDigitális hittanóra a facebook oldalon:

Online istentiszteleteket találhattuk a következő oldalon: http://www.reformatus.hu


HALOTTUNK:
Életének 79. évében elhunyt Németh Károlyné testvérünk, akitől a járvány miatti korlátozásra tekintettel, szűk családi körben vettünk búcsút 2020. március 24-én. Imádságban kérjük Isten vigasztalását a gyászoló család számára!

EGYHÁZFENTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását és működését!

Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)

2020. március 27., péntek

„Online úrvacsora, karanténistentisztelet”


„Online úrvacsora, karanténistentisztelet”

Javaslat a nagypénteki és húsvéti úrvacsorás istentiszteletek megtartására.

Az úrvacsorai jegyek - a kenyér és a bor – vétele evés és ivás. Éppen ezért ez másféle tevékenység, mint az, hogy digitális eszközön hallgatunk egy idehirdetést, vagy egy közvetített éneket magunk is énekelünk, egy hallott vagy kivetített imádságot magunk is mondunk, és közben figyelve a képeket magunk is részesei leszünk egy eseménynek vizuálisan és virtuálisan. Virtuálisan nem lehet enni és inni. Márpedig a jegyek vétele része az úrvacsorának: „vévén Jézus a kenyeret, és hálákat adván, megtörte és adta nekik, mondván: Vegyétek, egyétek; ez az én testem. És vévén a poharat, és hálákat adván, adta nekik; és ittak abból mindnyájan; és monda nekik: Ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik.” (Márk 14,22-24)
A jelenlegi járványhelyzetben az úrvacsorázás legegyszerűbben házi istentiszteleti formában oldható meg. Tehát maga a lelkipásztor is házi istentisztelet tartson, nevezhetjük ezt karanténistentiszteletnek is. A házi istentisztelet feltételezi, hogy a lelkészen kívül még legalább egy személy jelen van - házastársa, nagykorú gyermeke, gyermekei - gondnok, presbiter, kántor, webkamerakezelő. A házi istentisztelet közvetítés technikai eszközökkel (webkamera) biztosítható.
Akik a közvetítést nézik, azok is alkossanak házi istentiszteleti közösséget. Egy-egy család.
Azzal a többlettel, hogy ezúttal készítsenek elő kenyeret, esetleg kis darabokra szelve, és bort, esetleg külön poharakban. Amikor a közvetítésben a lelkész az úrvacsorai liturgiát vezeti, ők is kapcsolódjanak be, az úrvacsorai kérdésekre ők is válaszoljanak hallható módon Isten és a jelen levő családi, házi gyülekezet színe előtt, a jegyeket pedig osszák szét egymás között, az úrvacsorázás a rendje szerint (Lukács 22,19-20). Azt meghatározhatják, hogy milyen sorrendben vegyék a jegyeket. Higiénikusabb, ha az előkészített kenyeret kis kosárba teszik és abból vesz ki mindenki egy-egy darabot, és a poharakat is egy tálcára teszik, és ki-ki maga vesz el egy poharat.
Jelzem, magánosok is készíthetnek maguknak kenyeret és bort és vehetik a közvetítés során, hiszen egy valóságos házi istentiszteletbe kapcsolódnak be.
A nagypénteki és húsvéti istentisztelet a gyülekezetünkben ilyen módon fogjuk közvetíteni. Akik tehát be akarnak kapcsolódni, előre megkérjük (körlevéllel, értesítéssel), hogy otthon tegyék meg az ehhez szükséges előkészületet. Ehhez megküldjük a házi istentisztelet rendjét is, megadva az énekeket, a lekciót és a textust.
Nyilván számos részletkérdés van, de talán ez a lényeg.
S mielőtt a valóság és a virtualitás vitája kitörne a jel és a jelzett dolog, az ige és ígéret, a sákramentumi reprezentáció és egyebek kapcsán, ajánlom Kálvin mondásait:
„Tehát azt mondom, hogy az összes sákramentumnak Krisztus az anyaga (materia), vagy ha jobban tetszik, a szubsztanciája, mert minden tartósságuk őbenne van, és rajta kívül semmit sem ígérnek... A sákramentumok ugyanis csak annyiban hatékonyak a számunkra, amennyiben szolgálatuk táplálja, erősíti, gyarapítja a Krisztus igaz ismeretét, hogy egyrészt minél teljesebben a miénk legyen, és másrészt élvezhessük gazdagságát. Ez pedig akkor történik meg, ha igaz hittel fogadjuk el azt, amit a sákramentumokban felkínál.” (Kálvin, Institutio 4.14.16)
„Ha pedig hihetetlennek tűnik, hogy Krisztus ekkora távolságból adja nekünk eledelül testét, emlékezzünk csak rá, hogy a Szentlélek titkos ereje mennyire felülmúlja minden érzékünket, és mekkora ostobaság lenne, ha a magunk mértékével akarnánk mérni véghetetlenségét. Ha tehát elménk nem képes felfogni, hadd ragadja meg a hit: a Lélek valósággal egyesíti, amit a távolság elválaszt. Íme, a Krisztus testének és vérének szent közöltetését, amely révén Krisztus olyannyira átárasztja belénk életét, hogy még csontjainkat és velőnket is átjárja, az úrvacsora bizonyítja és pecsételi meg; mert nem valami hiábavaló és üres jelet mutat fel, hanem Lelkének erejét adja, aki beteljesíti ígéretét. A jelzett dolgot valósággal felkínálja, és megmutatja mindazoknak, akik ezen a lelki lakomán az asztalhoz telepednek.” (Kálvin, Institutio 4.11.17)

Bogárdi Szabó István

2020. március 21., szombat

Áldás Békesség! Gyülekezeti Hírlevél 2020.03. 22.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
Istentisztelet, bibliaóra egyéb alkalmak a járvány miatt elmaradnak!

HÁLAÁLDOZATUNK:
2020. március 15-én a perselyadomány 20.110. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez.

EGYHÁZFENTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását és működését!

Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)ÁLDÁS BÉKESSÉG!

A Bonyhádi Református Gyülekezet kiadványa

Református Lelkészi Hivatal

7150 Bonyhád, Dózsa Gy. u. 26.

Szerkesztő: Mészáros Zoltán, ref. lelkész


Telefon: + 36 / 74 / 450 909
Honlap: bonyhadireformatusok.blogspot.hu

2020. március 17., kedd

Istentisztelet, Bibliaóra és egyéb alkalmak elmaradnak!


Istentisztelet, Bibliaóra és egyéb alkalmak elmaradnak!


Lelkészi Hivatal elérhetősége:

·    Vezetékes telefon: 74 / 450 9090

·    Mobil: 06 30 345 80 39

·    e-mail: bonyhad@reformatus.hu


·    Magyarországi Ref. Egyház:  www.reformatus.hu

2020. március 16., hétfő

Szüneteltessenek minden egyházi alkalmat


Legyetek józanok, hogy imádkozhassatok! (Péter első levele 4. fejezet 7. vers)

Szüneteltessenek minden egyházi alkalmat

A koronavírus gyors terjedése miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé.
Kérjük, hogy további intézkedésig szüneteltessenek minden egyházi alkalmat: istentisztelet, áhítatot, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmációelőkészítést, ifjúsági alkalmat, baba-mama kört, egyházi testületi üléseket (egyházmegyei tanács, közgyűlés, zsinati tanács, zsinat, presbiteri ülés), a gyülekezetekben esedékes canonica vizitációkat, presbiteri szövetségi és nőszövetségi alkalmakat, konferenciákat, továbbképzéseket, tanfolyamokat és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat.

Kérjük, hogy a lelkészi hivatalban telefonügyeletet tartsanak. Az egyházközségek az adminisztrációt online intézzék.

Kérjük, hogy temetésekkor csak a szűk család vegyen részt a szertartáson.

Kérjük, hogy a konferenciatelepek ne fogadjanak gyülekezeteket, vendégeket.

Kérjük a gyülekezeteket, hogy ha módjuk van rá elmélkedéseket, imádságokat osszanak meg tagjaikkal.

Felhívjuk minden egyháztagunk figyelmét, hogy a reformatus.hu honlapunkon minden reggel online áhítatot tartunk, továbbá vasárnap délelőtt online istentiszteletet közvetítünk. Kérjük, figyeljék a reformatus.hu oldalt, ahol folyamatos tájékoztatást adunk.

Kérjük a hívőket, tartsanak otthoni könyörgéseket és imádságokat. Kérjük a lelkészeket, hogy lássák el őket segítő anyagokkal.

Kérjük, hogy a közösségi médiában csak megalapozott és igazolt információkat osszanak meg egymással, a különböző fórumokon tartózkodjanak a félelemkeltéstől és felelőtlen megnyilatkozásoktól.

Kérjük gyülekezeteink fiataljait, hogy – akár a helyi önkormányzattal együttműködve, akár a gyülekezet szervezésében – segítsenek az idős gyülekezeti tagoknak a szükséges bevásárlásokban.

Kérjük a fiatal családokat, hogy nyújtsanak egymásnak segítséget gyermekeik megőrzésében.

Kérjük testvéreinket, valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

A Magyarországi Református Egyház Elnöksége

Budapest, 2020. március 16.

Hírlevél 2020.03.15.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – Bibliaóra
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet

HÁLAÁLDOZATUNK:
2020. március 8-án a perselyadomány 17.985 Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez.

EGYHÁZFENTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását és működését!

Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)

2020. március 8., vasárnap

Hírlevél 2020.03.08.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – Bibliaóra
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
Március 15.-én az istentiszteletet 9:00 órai kezdettel tartjuk. 10:00 órától lesz a városi ünnepség!

HALOTTUNK:
Életének 59. évében elhunyt Német József testvérünk, akinek temetése 2020. március 6-án volt. Imádságban kérjük Isten vigasztalását a gyászoló család számára.

MEGHÍVÓ – EVANGELIZÁCIÓS HÉT
2020. március 8-11. között a Bölcskei Református Gyülekezetben „A nagy örömhír” címmel evangelizációs hetet tartanak. Igét hirdet Végh Tamás református lelkész. Az alkalmakat az első napon (vasárnap) 10:00 órai a többi napon pedig 18:00 órai kezdettel az imateremben tartják.

MEGHÍVÓ – CSENDESNAP
2020. március 14-én, 10:00 órai kezdettel Lengyelen a Faluházban kerül megrendezésre a Bibliaszövetség Egyesület csendes napja, melynek témája: „Kinek adod a lelked?” Előadók: Varga Róbert és Papp Tibor református lelkészek.

HÁLAÁLDOZATUNK:
2020. március 1-én a perselyadomány 18.000 Ft volt, amit a Bibliatársulat javára továbbítottunk. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez.

EGYHÁZFENTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását és működését!

Hirdetés:


Március 15-én, vasárnap az istentiszteletünket a megszokottól eltérően, egy órával hamarabb, azaz 9:00 órai kezdettel tartjuk!

10:00 órától pedig a Művelődési Házban a nemzeti ünnep alkalmából tartandó ünnepségen vehetünk részt.