HITTAN

Református Hitoktatás Bonyhádon:


Mindkét Bonyhádi Általános Iskolában, minden évfolyamon megszervezésre kerül Református Hit- és Erkölcstan oktatása.

A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban a református diákok számára minden évfolyamon van református hittan.

A Pitypang óvodában (Rákóczi út) gyülekezetünk szervezésében ökumenikus hittancsoport működik.

A gyülekezetünkhöz tartozó szórványokban is lehetőség van a református hittan megszervezésére a szülők kérése alapján. Jelenleg a Felsőnánai és a Zombai Általános Iskolában van református hittan.


Gyermek istentisztelet (Vasárnapi Iskola)

A Bonyhádi Református Gyülekezetben minden vasárnap 10:00 órai kezdettel a gyermekek számára játékos bibliai gyermekfoglalkozást tartunk.

Az alkalom 10:00 órakor a templomban kezdődik, ahol a gyermekek a felnőttekkel együtt vesznek részt az istentiszteleten, majd az igeolvasás meghallgatását követően, kb. 15 perc elteltével átvonulnak a gyülekezeti terembe, ahol játékos formában dolgozzák fel a bibliai történetet. A fogalakozás kb. 30-40 percig tart és a felnőtt istentisztelettel egy időben ér véget.

Szeretettel várjuk a gyermekeket és a szülőket!


Hittanórák vázlatai megtalálhatók a következő címen:
Mi Atyánk:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
és ne vigy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól,
mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Hittanóra elején
Jó Atyánk, Istenünk,
Te taníts bennünket,
Jézus Krisztus útján
Vezesd a lelkünket,
Szentlelked ereje
Növelje hitünket.
Ámen.

• Hittanóra végén
Köszönjük Istenünk,
Hogy itt voltál velünk,
Kérünk Édesatyánk
Vigyázz mindig reánk!
Ámen.
Istentisztelet előtt

Szent házadban megjelentem,
Én Istenem, áldj meg engem;
Hadd dicsérlek buzgón téged,
Vésd szívembe szent igédet.
Ámen


Istentisztelet végén

Házunkba is jöjj el velem,
Tedd templomoddá Istenem,
Ha áldott volt bejövésem,
Legyen áldott kimenésem.
Ámen

A keresztyén egyházi év ünnepkörei 

 
1. A karácsonyi ünnepkör
• Ádvent négy vasárnapjával kezdődik: készület az Úr eljövetelére (első vasárnapja november végén vagy december elején van).
• Karácsony Jézus születésének ünnepe, december 25-26-án. (A régi egyházi hagyomány a második napjára tette István diakónus emlékezetét, mivel ő halt legelőször vértanúhalált Krisztusért, ApCsel 7, 54-60)
• Óévi hálaadás. (E nap I. szilveszter római pápáról van elnevezve, aki 335. december 31-én halt meg)
• Újévi könyörgés. Január 1-je, miután ez a karácsony utáni nyolcadik nap, így ez a Jézus nevének ünnepe is. (Lk 2, 21) Bízzad Újra Életed Krisztusra!
• Epifánia (görög szó: „Megjelenés”) január 6-án a legrégibb keresztyén ünnep, amelyet több egyház ma is megtart. Magyar neve Vízkereszt, mert Jézus nyilvános működése kezdetén a Jordánnál jelent meg, s ott Keresztelő János megkeresztelte (Mt 3, 13-17). Számunkra is az év első vasárnapjait ez az öröm jellemzi: „Megjelent az Isten kegyelme minden ember üdvösségére (Tit 2, 11). Az egyházi év ezen örömteljes szakaszát német eredetű szóval farsangnak hívják.
A karácsonyi ünnepkör utolsó napját a régi magyarok húshagyókeddnek nevezték el. A név utalás arra. Hogy másnap a nagyböjt kezdődik.
2. A húsvéti ünnepkör:
• Hamvazószerdával kezdődik a húsvét előtti 40 napos nagyböjti időszak. Ez az elnevezés onnan ered, hogy a római katolikus liturgiában a pap e napon hamuval keresztet rajzol a hívek Homlokára: „Por vagy, és ismét vissza fogsz térni a porba!” (1Móz 3, 19). A nagyböjti időszak hat vasárnapját az úr szenvedései emlékezetére szenteljük. Ugyanekkor a nagyböjt 40 napja utalás egyfelől a zsidó nép 40 évig tartó pusztai vándorlására, másfelől Jézus 40 napos böjtjére (Mt4, 1-11).
• Virágvasárnap Nagyböjt hatodik vasárnapja – Jézus jeruzsálemi bevonulása emlékére. Ezt követi a Nagyhét, amelynek kiemelkedő napjai:
• Nagycsütörtök, az Úrvacsora szereztetésének emléknapja,
• Nagypéntek, az Úr Jézus kereszthalálának ünnepe
• Nagyszombat, Jézus sírba pihenésének napja.
• Húsvét két napja – Jézus feltámadásának ünnepe.
• Áldozócsütörtök – Jézus menybemenetelének ünnepe (húsvét után 40 napra).
3. A pünkösdi ünnepkör:
• Pünkösd, a Szentlélek kitöltetésének ünnepe, húsvét után 50 napra.
• Szentháromság vasárnapja a pünkösd utáni vasárnapon van. Mintegy összefogja az üdvtörténet ünnepeit. 1. Az atya elküldte Fiát e világra (karácsonyi ünnepkör), 2. A Fiú elvégezte a váltság művét (húsvéti ünnepkör), a Szentlélek eljött a tanítványokra, és irányítja az egyház életét (pünkösdi ünnepkör).
A pünkösdi ünnepkörben 24-28 vasárnap van, a szerint, hogy a húsvét időpontja korábban vagy később van. A pünkösd utáni vasárnapoknak nem lehet más feladata: „ami érettünk történt, történjék bennünk”. Ebben az ünnepkörben van az új kenyérért és az új borért való hálaadás alkalma, amelyet magyar népünk az Úrvacsora ünneplésével köt egybe.
• A Reformáció Emlékünnepén megemlékezünk arról, hogy 1517. október 31.-én Luther Márton kiszögezte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, s ezzel elindította a reformáció áldott művét. Ez az ünnep is illusztrálja, hogy a Szentlélek munkálkodik az Egyházban egész története során.
A pünkösdi ünnepkör végén, Isten örökkévalóságára tekintünk előre. Ezért is nevezzük az egyházi év utolsó vasárnapját az Örökkévalóság Vasárnapjának.
November 2-án „Halottak napja” alkalmából a keresztyén világ figyelme a temetők felé fordul, és elhunyt szeretteikre emlékeznek az emberek. A népszokássá vált temetőlátogatást nekünk reformátusoknak evangéliumi tartalommal kel betölteni, hogy el ne feledkezzünk Krisztus feltámadás által bírt reménységünkről.