2016. február 29., hétfő

Hirdetések 2016.02.28.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra, "Hisszük és valljuk" sorozat 27. Téma: A mennyország kulcsai
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet

HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. február 21.-én a perselyadomány 7.620. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.

BIBLIAVASÁRNAP
Március első vasárnapja egyházunkban mindig bibliavasárnap. Az adományok a magyar nyelvű biblia szövegének gondozását, kiadását és terjesztését segítik. A következő vasárnapi perselyadományunkkal támogassuk mi is a Magyar Bibliatársulat Alapítvány munkáját!


IRATTERJESZTÉS:
Felhívjuk a gyülekezet tagjainak a figyelmét, hogy a Lelkészi Hivatalban Biblia és Református Énekeskönyv, valamint imádságos könyvek és képes gyermekbiblia kapható!HIT ÉS ERKÖLCSTAN BEIRATÁS

1. OSZTÁLYOSOK: ISKOLÁBA VALÓ BEÍRATKOZÁSKOR KELL JELENTKEZNI

5. OSZTÁLYOSOK: MÁJUS 20-IG KÉR AZ ISKOLA NYILATKOZATOT A SZÜLŐKTŐL

A többi évfolyamra járó diákok a korábbi rend szerint járhatnak a hit és erkölcstan órára.
„Biblia, műveltség, élmény”
Kedves Szülők! 2013. szeptember 1.-től minden állami általános iskolában felmenő rendszerben bevezetésre került az erkölcstan oktatása. A szülök kérése alapján a gyerekek erkölcstan helyett a felekezeti hittan órán vehetnek részt. A döntés az Önöké. Gyermeke jó helyen van a református hittanórákon!

Konfirmációi felkészítő:
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a konfirmációi felkészítésre való jelentkezés alapfeltétele, hogy a gyermek előzőleg az 1. évfolyamtól kezdve részt vegyen a református hit és erkölcstanoktatásban. Akit tehát nem iratnak be hittanra, annál kimarad a hit alapjainak megismerése, s így a konfirmációi fogadalomra sem bocsátható.
A hit és erkölcstanra beíratott gyerekek az 1-6. iskolai év során megismerve az alapvető bibliai történeteket és betekintést nyerve egyházunk életébe, a 7-8. évf. során jelentkezhetnek a konfirmációi fogadalomtételre.

2016. február 21., vasárnap

Hírlevél 2016.02.21.GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – Bibliaóra, "Hisszük és valljuk" sorozat 26. Téma: Az úri szent vacsora
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet

HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. február 14.-én a perselyadomány 13.870. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.


Túrmezei Erzsébet:

"Kié vagy?"

Kié vagy édesanyád karján,
kicsi gyermek, mindnyájunk szemefénye,
boldog szülők beteljesült reménye?

Enyém! – mosolyog rád édesanyád,
amikor szívére ölel.
Enyém! – simogat meg édesapád,
amikor magasba emel.
Miénk! – mondjuk mi mind,
kik velük együtt örülünk neked,
s féltve vigyázzuk harmatéleted.

És ma Jézus szólal meg: „Enyém vagy!
Enyém, mert megváltottalak,
neveden hívtalak,
szüleidnek szent megbízással
ajándékul én adtalak.
Elpecsétellek, óvlak, védelek,
és egész földi vándorutadon
láthatatlanul én leszek veled.“

Csendesen figyelünk az égi szóra,
Igen, te Jézusé vagy! Áldott óra!
Áhítattal látjuk homlokodon
a láthatatlan szent pecsétet.
Jézusé vagy! De Ő reánk bíz téged.
Titkok fátyola lebben,
hogy te így vagy miénk még teljesebben!

Jézus van itt mindnyájunkhoz közel,
s kegyelme mindnyájunkat átölel.


2016. február 15., hétfő

Hírlevél 2016.02.14.
GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra, "Hisszük és valljuk" sorozat 25. Téma: A szent keresztség
·        Csütörtök 17:30 – Presbiteri gyűlés
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu

HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. február 7.-én a perselyadomány 8.200. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.

Konfirmációi előkészítő / hittan felnőtteknek
Gyülekezetünkben felnőtt konfirmációs csoport indult, amelyhez továbbra is lehet csatlakozni! A felnőtt konfirmációi tanfolyam felkészíti a jelöltet arra, hogy teljes szívével, teljes értelmével és akaratával szánja oda magát Jézus Krisztus követésére, valamint hogy kifejezze, hogy az Isten népéhez kíván tartozni. Elsősorban azon felnőttek jelentkezését várjuk, akik a keresztségben való részesedés vagy annak megerősítése (konfirmáció) által szeretnék Jézus Krisztussal és az Ő egyházával való közösséget megpecsételni.
Kálvin János bűnvalló imádsága:

„Úr Isten, örökkévaló és mindenható Atyánk! Íme, egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük Szent Felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a Te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról-napra Szentlelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek Teelőtted. Vallást teszünk azért a Te színed előtt, hogy egyszülött Fiadba, a mi Urunk, Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a Te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökkévalóságban, az Õ nevéért. Ámen.”

2016. február 7., vasárnap

Hírlevél 2016.02.07.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra "Hisszük és valljuk" sorozat 24. Téma: Jó cselekedetek
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet (Úrvacsorával)
A következő vasárnapon, február 14.-én nagyböjt alkalmából az úrasztalát megterítjük!

HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. január 31.-én a perselyadomány 7.630. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.

Konfirmációi előkészítő / hittan felnőtteknek
Gyülekezetünkben felnőtt konfirmációs csoport indult, amelyhez továbbra is lehet csatlakozni! A felnőtt konfirmációi tanfolyam felkészíti a jelöltet arra, hogy teljes szívével, teljes értelmével és akaratával szánja oda magát Jézus Krisztus követésére, valamint hogy kifejezze, hogy az Isten népéhez kíván tartozni. Elsősorban azon felnőttek jelentkezését várjuk, akik a keresztségben való részesedés vagy annak megerősítése (konfirmáció) által szeretnék Jézus Krisztussal és az Ő egyházával való közösséget megpecsételni. Ha valakit gyermekkorában egy másik keresztyén felekezetben megkereszteltek, de most felnőttként a református gyülekezetben találta meg lelki otthonát, a konformáció által válhat az egyház teljes jogú tagjává és az úrvacsorai közösség részesévé.

Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu

2016. február 1., hétfő

Hírlevél 2016.01.31.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
·        Kedd 18:00 – Bibliaóra "Hisszük és valljuk" sorozat 23. Téma: A hit által való megigazulás

HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. január 18.-án, hétfőn az ökumenikus imahét alkalmával, a lepramisszió támogatására 12.000. Ft gyűlt össze. 2016. január 24.-én a perselyadomány 6.105. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.

Konfirmációi előkészítő / hittan felnőtteknek
Gyülekezetünkben felnőtt konfirmációs csoport indult, amelyhez továbbra is lehet csatlakozni! A felnőtt konfirmációi tanfolyam felkészíti a jelöltet arra, hogy teljes szívével, teljes értelmével és akaratával szánja oda magát Jézus Krisztus követésére, valamint hogy kifejezze, hogy az Isten népéhez kíván tartozni. Elsősorban azon felnőttek jelentkezését várjuk, akik a keresztségben való részesedés vagy annak megerősítése (konfirmáció) által szeretnék Jézus Krisztussal és az Ő egyházával való közösséget megpecsételni. Ha valakit gyermekkorában egy másik keresztyén felekezetben megkereszteltek, de most felnőttként a református gyülekezetben találta meg lelki otthonát, a konformáció által válhat az egyház teljes jogú tagjává és az úrvacsorai közösség részesévé.

Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu