2024. április 7., vasárnap

Presbiterképzés: 2024.04.09. Téma: A mennyország kulcsai

 27. A mennyország kulcsai

Jézus beszélt a mennyország kulcsairól. Ezek nyitják és zárják a mennyországot. Ezek a kulcsok az igehirdetés és az egyházi fegyelem. Az igehirdetés: a hívőknek hirdettetik, hogy bűneik bocsánatot nyernek, ha az evangélium ígéreteit igaz hittel elfogadják. A hitetleneknek és azoknak, akik nem térnek meg, Isten haragja hirdettetik. Ezért szükséges és komoly dolog az igehirdetés.
Az egyházi fegyelem: Pál az lKor 12,12-27-ben a gyülekezetei testhez hasonlítja. A gyülekezet tagjai olyanok, mint az igazi test tagjai. Krisztus a fej. Figyeljünk csak erre a képre. Ha például a hüvelykujj beteg, meg kell gyógyíttatni; ha gyógyíthatatlan beteg, akkor le kell amputálni, másként az egész kéz, sőt az egész test megbetegszik. így van az egyházfegyelemmel is: így kell a gyülekezet egészségét megőrizni, hogy folt vagy ránc nélkül állhasson az ő feje, Krisztus előtt (Ef 5,27). Ha ez a fegyelem hiányzik, az egyház beteg.


Bibliatanulmány: Mt 18,15-22
Mi történjék, ha a gyülekezet egy tagja vétkezik? Jézus példát ad „az egyházi fegyelem” gyakorlására. A cél nem az elbukott testvért eltaszítani, hanem, amennyiben lehetséges, szeretettel visszavinni és így megtartani.

1. Ki a 15. versben említett atyafi?
2. Jézus a 15-17 versekben három dolgot említ, melyet meg kell tenni, ha egy atyafi kitart a bűn mellett. Mik ezek?
3. Mit kell értenünk a 17. versben a gyülekezet alatt?
4. Mit jelent: tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt? (17. v.)
5. Mit jelentenek a 18. versben ismételten előforduló oldani és kötni szavak?
6. A 20. verset érthetjük az istentiszteletre is? Ha igen, akkor hogyan?
7. Miért mondja Péter, hogy „hétszer is”? (21. v.) És miért mondja Jézus, hogy hetvenszer hétszer is?

Kérdések

1. Miért fontos az igehirdetés?
2. Mi az igehirdetés?
3. Említs példákat az „egyházi fegyelemre” az Ószövetségben és az Újszövetségben.
4. Mi az egyházi fegyelem célja?

Imádság

A mennyország kulcsai

A fejezetben olvasottak alapján fogalmazd meg saját imádságod!


„Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?“ (1 Kor 6,19)

https://www.presbiterkepzes.hu

 

 

 

2024. március 29., péntek

Ünnepi istentiszteletek a Bonyhádon:


„Krisztus feltámadott!  Valóban feltámadott!”

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

 

Ünnepi istentiszteletek a Bonyhádon:

Nagypéntek 10:00 – istentisztelet

Húsvétvasárnap 10:00 – istentisztelet úrvacsorával

Húsvéthétfő 10:00 – istentisztelet

 

Ünnepi istentiszteletek a szórványokban:

Kéty: Húsvétvasárnap 15:00

2024. március 25., hétfő

Presbiteri Bibliaóra: 2024.03.26. Téma: 26. Az úri szent vacsora

 


26. Az úri szent vacsora

Az úri szent vacsorát Jézus szerezte a szenvedése és halála előtti estén. Úgy rendelkezett, hogy tanítványai megünnepeljék azt, amíg vissza nem jön. Az úri szent vacsora a páska (2Mózes 12) helyébe lépett. Ahogy a páska Izráel népét az Egyiptomból való szabadulásra emlékeztette, úgy juttatja eszünkbe az úrvacsora azt, hogy Krisztus megszabadított minket a bűn hatalmából. Ahogy a páska alkalmával a népnek a páskabárány ajtófélfára kent vére jelentette a biztonságot, úgy nyújt védelmet a bűnösnek Krisztus
vére. Az úrvacsora jegyei a kenyér és a bor. A kenyér, melyet megtörünk, Krisztus megtört testére mutat. A bor, melyet kitöltünk, Krisztus vérére utal.
Az úri szentvacsora célja, hogy a gyenge hitet erősítse. Az úrvacsora tehát nem (erős) hitünk jutalma, hanem Isten kegyelmének megpecsételése.

Az Úrvacsorában három elemet különböztetünk meg:

1.     Emlékvacsora. Krisztus halálára és szenvedésére irányítja figyelmünket és tudatosítja bennünk, hogy Krisztus áldozata ott és akkor az én bűneimért is történt, (múlt)

2.     Közös vacsora Krisztussal és egymással, (jelen)

3.     Krisztus visszajövetelére figyelmeztet, (jövő)

Az úrvacsorát önvizsgálat előzi meg (lKor 11,28). Hogy ez mi, arról a Heidelbergi Káté 81. kérdésében és feleletében olvashatunk:

Kik járulhatnak az Úr asztalához?

Azok, akik bűneik miatt bánkódnak, mindazáltal bíznak abban, hogy bűneik meg vannak bocsátva, és más egyéb gyarlóságuk a Krisztus szenvedése és halála által be van fedezve, egyszersmind kívánják is, hogy mindinkább erősödjenek a hitben, és jobbuljanak a keresztyéni életben. A meg nem térők ellenben, valamint a képmutatók, kárhozatot esznek és isznak önnön maguknak.

A római katolikus egyház azt tanítja, hogy a kenyér és a bor a misében átváltozik Krisztus valóságos testévé és vérévé. Ezt nevezzük transsubstantiationak. Luther tanítása szerint Krisztus valamiképpen ott van a kenyérben és a borban. Kálvin azt mondja, hogy Krisztus igéje és Szentlelke által van jelen. Zwingli azt tartotta, hogy az úrvacsora csak emlékvacsora.

Idézetek

·         A sákramentumban eledelt kapsz, hogy éhségedet és ínségedet csillapítsd. Meghívó vendéglátód szégyenére éhen maradsz, ha távol maradsz. (B. Smijtegelt)

·         Az úrvacsora senkit sem kötelez semmi olyanra, amire nem kötelezte volna már a keresztség is. (W. Teellinck: Önvizsgálat az Úrvacsorára készülve)

·         Kérdés: Különösképpen mikor nem szabad az úrasztalától távol maradnom? Felelet: Amikor bűneim miatt nem látok tisztán és mégis szívesen viszontlátnám és átölelném Üdvözítőmet. (Kohlbrugge: Kérdések és feleletek).

Bibliatanulmány: 1 Kor 11,23-29

1. Pál szószerint az Úrtól vette a tanítását? (23. v.)
2. Miért mondja Pál: azon az éjszakán, melyen elárultaték: (23. v.)
3. Mit jelent: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre? (24. és 25. v.)
4. Mit jelent: E pohár amaz új testámentom az én vérem által? (25. v.)
5. Mi az Úr halálának hirdetése? (26. v.) Hogy hirdeted?
6. Hogy veheted méltatlanul az úrvacsorát? (27. v.)
7. Miért kell az úrvacsorázónak magát megpróbálnia? Hogy teszed azt? (28. v.)
8. Mi az önvizsgálat célja? (28. v.)
9. Mit jelent ítéletet enni és inni?

Kérdések

1. Mi mutat az ószövetségi páskában az úri szent vacsorára?
2. Mire céloz Pál az 1 Kor 5,7-ben, amikor ezt írja: „A mi húsvéti bárányunk” a Krisztus, megáldoztatott érettünk?
3. Mikor szerezte Krisztus az úri szent vacsorát? (Mt 26,26-30.)
4. Minek a helyébe jött az úri szent vacsora?
5. Milyen félreértések támadtak Korinthusban az úrvacsorát illetőleg? (1 Kor 11,20-34)
6. Mondd meg, mik a jegyek az úrvacsorában. Mire mutatnak azok?
7. Mi a transsubstantiatio tana?
8. Miért kell előbb konfirmálnunk, mielőtt úrvacsorázunk?
9. Mi a kapcsolat a keresztség és az úrvacsora között?
10. Hogyan készülünk az úrvacsora vételére?
11. Történik az úrvacsoránál is áldozat? Miért nem szükséges többé?
12. Úrvacsorázhatnak gyermekek is?

Heidelbergi Káté

78. Átváltozik-e a kenyér és a bor Krisztus valóságos testévé és vérévé?

Nem. Ahogy a keresztség vize sem változik át Krisztus vérévé, és nem az mossa le a bűnöket, hanem csak isteni jegy és zálog. Ugyanígy az úrvacsorai kenyér sem változik át Krisztus testévé, hanem a sákramentumokra való tekintettel és a Szentlélek közlésmódja szerint nevezzük Krisztus testének. Mt 26,29; Mk 14,24; 1Kor 10,16-17. 1 1,26-28; 1Móz 17,10-

79. Akkor miért nevezi Krisztus a kenyeret az ő testének, és a poharat az ő vérének, illetve az ő vére általi új szövetségnek? Pál apostol pedig miért beszél a Krisztus testével és vérével való közösségről?

Krisztus alapos okkal mondja ezt. Nemcsak tanítani akar minket, hogy lelkünket úgy táplálja megfeszített testével és kiontott vérével örök életre, ahogyan mi tápláljuk földi testünket kenyérrel és borral, hanem ezzel a látható jeggyel és záloggal egészen bizonyossá akar tenni minket, hogy egyrészt a Szentlélek munkája által olyan valóságosan részesedünk az ő testében és vérében, mint amilyen valóságos az, hogy e szent jegyeket az ő halála emlékezetére elfogyasztjuk; másrészt, hogy a Krisztus szenvedése és engedelmessége annyira a miénk, mintha mi magunk szenvedtünk volna el mindent, és mi magunk tettünk volna eleget a bűnért.

81. Kik járuljanak az Úr asztalához?

Azok, akik bánkódnak bűneik miatt, ám bíznak abban, hogy Isten bűneiket megbocsátotta, a még meglévő gyengeséget Krisztus szenvedése és halála elfedezte, és igyekeznek hitüket erősíteni és életüket megjobbítani. A meg nem térők és a képmutatók viszont ítéletükre esznek és isznak.


A személyes imádságodba foglald bele: a bűnbánat gondolatait, a hit és a reménység szavait, a fohászodat hassa át az az öröm, hogy Isten kegyelmének Krisztus érdeméért te is részese lehetsz.„Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt,

az Úrnak halálát hirdessétek, a míg eljövend.” (1Kor 11:26)

https://www.presbiterkepzes.hu

 

 

2024. március 23., szombat

Ünnepi istentiszteletek a Bonyhádon

 

Ünnepi istentiszteletek a Bonyhádon:

Kedd 18:00 – Presbiteri Bibliaóra

Nagypéntek 10:00 – istentisztelet

Húsvétvasárnap 10:00 – istentisztelet úrvacsorával

Húsvéthétfő 10:00 – istentisztelet

 

Ünnepi istentiszteletek a szórványokban:

Kéty: Húsvétvasárnap 15:00

 

EGYHÁZFENTARTÓI JÁRULÉK:

Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását és működését!

 

HÁLAÁLDOZATUNK:

Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez.

Adakozás, járulék befizetés banki utalással:

Bonyhádi Református Egyházközség

71800013-11116264 (Takarék Bank)

(A megjegyzés rovatba kérjük, feltüntetni, hogy az utalt összeg „adomány” vagy „járulék”)

2024. március 16., szombat

Konfi-ifi hétvége 2024 BalatonszárszóNézd meg még ma és jelentkezz! https://forms.gle/bD4Jjobr5JtYxnr5A @követő

Konfi-ifi hétvége 2024 Balatonszárszó

Április 5-7. péntek - vasárnap tartjuk a Tolnai Egyházmegye KONFI-IFI HÉTVÉGÉJÉT Balatonszárszón.
1. Szeretettel várunk résztvevőként minden 12-19 év közti fiatalt, akinek valamelyik református gyülekezethez van kötődése az egyházmegyében és MÉG középiskolába jár (pl. hitoktatás, konfirmációs óra, ifióra, istentisztelet, stb...)
2. Ha MÁR NEM középiskolás vagy (18+), de szívesen jönnél, a lelkipásztorod ajánlásával szolgálóként várunk.
3. A lelkipásztor, hitoktatós, gyülekezeti ifimunkás, segítségre jelentkező és zenész felnőtteket is kérjük, hogy töltsék ki ezt az űrlapot. Előre is köszönjük a szolgálatukat.
Kérünk, hogy imádságban vidd Isten elé a jelentkezésedet és a szolgálatodat!

E jelentkezési lapot MÁRCIUS 25. HÉTFŐIG tudod kitölteni, ez a résztvételi díj befizetésének is a határideje. KÉSŐBB MÁR JELENTKEZÉST NEM TUDUNK FOGADNI!

Ha ezt a jelentkezési lapot technikai okból nem tudod egyedül kitölteni, akkor kérj segítséget a kitöltésében a családodból vagy a gyülekezetből pl. lelkészedtől, hitoktatódtól.

Mindenféle, itt meg nem válaszolt kérdésben a lelkipásztoroddal beszélj, beleértve az utazást, a részvételi díj rád eső részének befizetését... Azokban a kérdésekben, amelyek nem helyi jellegűek, az ab.reformatus@gmail.com címre írj, ahol a hétvége egyik szervezője, Fekete Zoltán bátaszéki lelkipásztor fogja megkapni az üzenetedet.

Hogy tovább tudj lépni a további információkhoz, és adatkérő részhez, kérünk, hogy most add meg pontosan a saját email-címed. Az email címedre fogsz visszajelzést kapni a kitöltött jelentkezési űrlapról. (Ha végül még sem küldöd el a jelentkezést az utolsó oldalon "KÜLDÉS" gombbal, akkor mi sem kapjuk meg az email-címedet.) Közben bármikor a "VISSZA" gombbal vissza is tudsz lépni. Ezen kívül a visszajelző email-ben majd látni fogod, hogy a jelentkezési határidőig újra meg tudod nyitni ezt az űrlapot és még tudsz változtatni a beírtakon, ha valamit rosszul adtál volna meg; ha az űrlap végén az "ÚJ VÁLASZ KITÖLTÉSE"-ére rákattintasz, a kitöltésed frissül az újonnan beírtakkal. ---> Tehát a lényeg, hogy a továbblépéshez, a további részletekhez és magához a jelentkezéshez az email-címed kell.

2024. február 25., vasárnap

Presbiteri Bibliaóra: 2024.02.27. Téma: A jócselekedetek

 24. Jó cselekedetek

Jó cselekedeteink által nem igazulhatunk meg. Mégis szükség van ezekre a jó cselekedetekre. Ugyanis lehetetlen, hogy az igazi hit gyümölcstelen maradjon. Jézus ezzel kapcsolatban mondta el a szőlő tő és a szőlővesszőkről szóló szép példázatot: Ő a szőlőtő, a hívők a szőlővesszők. A gyümölcsök, melyek a vesszőkön teremnek, a jó cselekedetek a gazda számára.

a.) Ezek a gyümölcsök maguktól nőnek; nem mi készítjük azokat. Csak hit által, Krisztushoz kapcsolódva terem gyümölcsöt az életünk. Minél jobban Krisztushoz kapcsolódik az életünk, annál több és gazdagabb a gyümölcs.

b.) Ezek a gyümölcsök lassan nőnek így van ez a mi életünkben is. A Szentlélek munkája érleli meg őket, idő kell a megnövésükhöz.

c.) Ezek a gyümölcsök nem maradnak elrejtve. A keresztyén élet fénylő világosság és ízes só kell, hogy legyen.

d.) A gyümölcsök a gazdáé. Életünknek Isten dicsőségét kell szolgálnia. A Szentlélek az, aki a hívőt megszenteli, megújítja és gyümölcstermővé teszi. Ezt megszentelésnek nevezzük. A megszentelés egy életen át tartó folyamat. Jó cselekedeteinket Isten meg akarja jutalmazni, de mivel azok elsősorban a Szentiélektől származnak, és magunktól nem tudunk gyümölcsöt teremni, ezt a jutalmat nem érdemeljük meg, ez kegyelemből van.

MEGIGAZÍTÁS: Isten felment bennünket hit által, jó cselekedetek nélkül.

MEGSZENTELŐDÉS: A Szentlélek megszentel minket, Ő munkálja bennünk a jó cselekedeteket. Ez egész életen át tart.

JUTALOM: Nem szolgáltuk meg, csak kegyelemből kapjuk, ebben az életben is és ez élet után is.

·         Bibliatanulmány: Jn15:1-9

Izráelben sok volt a szőlő. Ezért van annyi példázat a Bibliában a szőlőtőről vagy a szőlőskertről. Jézus azért mondta el a szőlőtőről és a szőlővesszőkről szóló példázatot, hogy rámutasson arra, hogy a hívőnek gyümölcsöt kell teremnie Isten dicsőségére és felebarátja javára.

1. Jézus gyakran mondta: „Én vagyok...” Említs erre példákat!
2. Jézus szerint ki a szőlőtő? Ki a Gazda? Kik a szőlővesszők? (1-2. v.)
3. Mire gondolt Jézus, mikor gyümölcsről beszélt? Sorolj fel néhány gyümölcsöt! Lásd Gál 5,22.
4. Mit csinál a szőlősgazda azokkal a vesszőkkel, melyek nem teremnek gyümölcsöt? (2. v. és 5. v.) Mit jelent ez számunkra?
5. Mit cselekszik a szőlősgazda azokkal a vesszőkkel, melyek gyümölcsöt teremnek? (2. v.) Mondj példákat ránk vonatkozólag!
6. Mi szükséges ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjünk? (4-5. v.)
7. Hogyan dicsőítjük Istent? (8. v.)
8. Melyik van előbb: Isten szeretete irántunk, vagy a mi szeretetünk Isten iránt?

·         Kérdések

1. Hogyan érvényesül a szőlőmunkásokról szóló példázatban (Máté 20,1-16) az az elv, hogy a díjazás nem érdem szerint, hanem kegyelemből történik?
2. Tökéletesek lehetnek-e jócselekedeteink?
3. A Zsolt 19,12-ben ezt olvassuk: „Aki megtartja azokat, nagy jutalma van” . Mindig így van?
4. Tud hitetlen ember is jó cselekedeteket véghez vinni?
5. A keresztre feszített latornak is voltak jó cselekedetei?

·         Heidelbergi Káté

64. Nem tesz ez a tanítás könnyelmű és gonosz emberekké?
Nem. Mert lehetetlen, hogy azok, akik igaz hit által Krisztusba vannak oltva, ne teremjék a hálaadás gyümölcseit. Mt 7,18

 

·         Imádság

A cselekvő hit

Uram, ha gyenge még
hitvalló hitem,
Te tarts meg,
Te mutass utat nekem!

Adj, kérlek,
cselekvő, bátor életet,
hogy amíg másokért élek,
lehessek egészen Tied!

Ámen

„Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.” (Efez 2,10)

 

Forrás: https://www.presbiterkepzes.hu

Bibliavasárnap

 


Hirdetések: 2024.02.25.

 


GYÜLEKEZETI ALKAMAINK:

Kedd 18:00 – Presbiteri Bibliaóra

Vasárnap 10:00 – Istentisztelet

                   9:30 – konfirmáció felkészítés

 

BIBLIAVASÁRNAP:

Március első vasárnapja egyházunkban mindig Bibliavasárnap, amikor minden gyülekezetben a perselyadományt a magyar nyelvű Biblia szövegének gondozását, kiadását és terjesztését segítő Bibliatársulat javára továbbítjuk.

 

HÁLAÁLDOZATUNK:

Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez.

 

Adakozás, járulék befizetés banki utalással:

Bonyhádi Református Egyházközség

71800013-11116264 (Takarék Bank)

(A megjegyzés rovatba kérjük, feltüntetni, hogy az utalt összeg „adomány” vagy „járulék”)

2024. február 8., csütörtök

Presbiteri Bibliaóra: 2024.02.13. Téma: "A hit által való megigazulás" (23.)

 


23. A hit által való megigazulás

A bűnösök megigazulásának tana a reformáció lényege. Azzal a római katolikus tanítással szemben, mely szerint az ember a saját jócselekedete által közreműködhetik a megtartásában, Luther tanította és átélte, hogy magunktól soha nem lehetünk igazakká Isten előtt. „Természet szerint holtak vagyunk vétkeink és bűneink miatt.” (Ef 2,1). „És testiek vagyunk, a bűn alá rekesztve.2 (Róm 7,14).

Isten azonban felfoghatatlan szeretetével nekünk ajándékozza Krisztus igazságát. Krisztus helyettünk elhordozta Isten haragját, és ezzel felmentést és igazságosságot szerzett nekünk. Isten igazzá nyilvánít bennünket, bár egyáltalán nem vagyunk igazak. Csak Krisztusban vagyunk igazak Isten előtt és az örök élet örökösei (HK 59. kérdés és felelet). Megtart-e Krisztus minden embert, mint ahogy Ádámban mind elbuktak? Nem, hanem csak azok, akik őszintén hisznek Jézus Krisztusban. Jézus azt mondta: „Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta” (Ján 3,36).

MI A HIT?

1. Isten Igéjét igaznak tartani.
2. Bízni abban, hogy Jézus Krisztus kifizette adósságunkat

Hinni annyi, mint áment mondani Isten ígéreteire. A hitet a Szentlélek munkálja. Ez Isten ajándéka. A Biblia mégis fel is szólítja az embert, hogy higgyen. Gondoljunk csak a filippi börtönőrre, aki arra a kérdésére, hogy mit cselekedjék, ezt a választ kapta: „Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a te házadnépe” (ApCsel 16,31). Isten a hitet eszközökkel munkálja. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által (Róm 10,17).KIVÁLASZTÁS VAGY PREDESTINÁCIÓ

Isten kezdettől fogva az egész emberi nemzetségből magának egy gyülekezetei választott ki az örök életre. Ezt nevezzük kiválasztásnak vagy predestinációnak. Másokat meghagy elveszett állapotukban, melybe saját bűneik miatt kerülnek. Ezt nevezzük elvettetésnek. A kiválasztás nem szünteti meg az emberi felelősséget, mert az megmarad. Szól hozzánk a felhívás: „Igyekezzetek bemenni a szoros kapun.” (Lukács 13,24).


·         Olvasd el!

1 Móz 15; Róm 4; Zak 3; Róm 5 és 10; Ef 2; Zsid 11. HK 23p 24 és 7. Úrnapja.

·         Bibliatanulmány: Róm 3,23-24, 27-28.

Pál előzőleg azt mondta, hogy minden ember bűnös, senki sem kivétel. Ezért magunk erejéből meg nem igazulhatunk. Pál ebben a szakaszban arról tesz bizonyságot, hogy a Jézus Krisztusban való hit által igazulhatunk meg.

1. Mit jelent: szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül? (23. v.)
2. Mi a Jézus Krisztusban való váltság? (24. v.)
3. Mi a dicsekedés? Miért kizárt dolog, hogy az emberek dicsekedhessenek? (27. v.)
4. Mi a különbség a hit által való megigazulás és a törvény cselekedetei által való megigazulás között? (28. v.)


Kérdések

1. Melyik példázatban szól Jézus a bűnös megigazulásáról? (Lk 18,10-14).
2. Miért játszott olyan fontos szerepet a rómaiakhoz írt levél a reformáció korában?
3. A reformáció jelmondata ez volt: sola scriptura, sola fide, sola gratia. Azaz: csak a Szentírás, csak a hit által, csak kegyelemből. Mit jelent ez?
4. Luther azt mondta: „Egyszerre vagyok bűnös és megigazult is” . Lehetséges ez?
5. Ki a megigazult ember?
6. Mi a reformáció lényege?
7. Mi a kegyelem?
8. Mit jelent Kohlbrugge e mondása: Jsten úgy néz rám, mintha Krisztus volnék”?
9. Mi a kiválasztás?
10. Jót jelent-e nekünk a kiválasztás?

·         Heidelbergi Káté

60. Mi módon vagy igaz Isten előtt?

Egyedül a Jézus Krisztusban való igaz hit által. Bár lelkiismeretem vádol, hogy Isten parancsolatai ellen súlyosan vétkeztem, azokból soha egyet sem tartottam meg, és még mindig hajlamos vagyok minden rosszra, Isten az ő ingyen kegyelméből, minden érdemem nélkül, nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztus tökéletes elégtételét, igazságosságát és szentségét. Ezért én úgy állhatok Isten elé, mintha soha semmi bűnt nem követtem volna el, és semmi bűnöm nem lett volna, és mintha én tanúsítottam volna azt az engedelmességet is, amelyet Krisztus érettem tanúsított - de csak akkor, ha Krisztus jótéteményeit hívó' szívvel elfogadom.

61. Miért állítod, hogy egyedül csak a hit által lettél igazzá?

Nem azért, mintha a hitem érdemesítene arra, hogy Istennek kedves legyek, hanem mert Isten előtt az én igazságom egyedül a Krisztus elégtétele, igazságossága és szentsége, és ezeket én csak hit által tudom elfogadni és sajátommá tenni.

·         Idézetek

·         Nyugtalan a szívünk mindaddig, míg benned el nem pihen, óh, Isten. (Augustinus) - Ahol lángol a hit, ott a kételkedés füstje is jelen van. (Kálvin)

·         Sokáig kitartottam amellett, hogy a törvénnyel a kezemben eljutok a tökéletességre, és a végsőkig akartam küzdeni azért. Azonban egyre lejjebbre süllyedtem, és ahol már nem juthattam lejjebb, mert mélyen az ördög alatt voltam ott, elveszettségemben és tanácstalanságomban, találkozott velem az Úr, és azt mondta nekem: ahogy vagy, úgy vagy nekem szent, abból semmit sem kell elvenni sem hozzátenni! Ezt nem vártam és erre nem gondoltam... (Kohlbrugge)

·         Ha csak egy valaki volna a világon kiválasztva, már az is nagy kegyelem volna Istentől. De ha csak egy valaki volna kiválasztva, egész életemben azért küzdenék, hogy az az egy én legyek.

·         Imádság

Ezt olvassuk a hit általi megigazulásról a Római levélben: „... nincs különbség: mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által.” (Róm 3,22/b-24)

Az imádság megfogalmazásához:
- Olvasd és gondold végig a fenti ige sorait!
- Keresd meg, hogy mik a kulcsfogalmak az igében!
- Vizsgáld meg, hogy mit jelentenek ezek a fogalmak életében, hitedben!
- Ezek milyen alapot adnak a mindennapjaidban, és következményekkel bírnak az életformádra nézve!

„Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;” (Ef 2,8)

https://www.presbiterkepzes.hu