2024. május 7., kedd

Presbiterképzés: 2024.05.07. Téma: A megtérés

 28. A megtérés

Isten nem csak megigazítani akar bennünket Krisztus áldozata által, hanem Szentlelke által meg is akar újítani. Ezt nevezzük megtérésnek. A megtérés szó több mint 140-szer fordul elő a Bibliában. Annyit jelent: magába szállás, megfordulás, visszafordulás. Gondoljunk csak a tékozló fiúra, aki magába szállt, elfordult bűneitől, és visszatért apjához.
Különbséget kell tennünk első megtérés és naponkénti megtérés között. Az első megtérés hirtelen történik (Pál), de lehet lassú folyamat is (Timóteus). A naponkénti megtérésre mindenkinek szüksége van. Annyit jelent, hogy egyre inkább Isten útján járunk. Gyűlöljük és elhagyjuk a bűnt. Szokták ezt a régi ember meghalásának és az új ember feltámadásának is nevezni. Ebben
az életben sohasem lehetünk tökéletesek. Az utolsó leheletünkig harcolnunk kell a hit nemes harcát, azaz a régi ember (bűnös) és az új ember (megigazult) harcát. A hivő tehát két ember. Ez után az élet után minden bűntől megszabadulunk. Akkor Istent olyan tökéletesen szolgáljuk, mint egykor a paradicsomban.


Olvasd el!

2Krón 33; Ézs 1; Jer 3; Lk 19,1-10; Jn 15,1-17; ApCsel 9,2-22; Róm 7,13-26.

Bibliatanulmány: Róm 7,18-26
Pál régebbi belső küzdelméről ír. Egyrészt a jót akarja cselekedni, másrészt gyakran a rosszat teszi. Ez arra készteti, hogy így kiáltson fel: „Óh én nyomorult ember” . De arra, is, amikor Szabadítójára gondol: „Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által” .

1. Lásd a 18. verset. Pál itt a damaszkuszi úton való megtérése előtti életére gondol, vagy az azutánira?
2. Lásd a 19. verset. Miért nem cselekszi Pál a jót? Hiszen azt akarja.
3. Hogy látod egész világosan a 20. versben, hogy Pál két ember?
4. Mire céloz Pál a 22. versben, amikor a belső emberről szól?
5. Mi az a „másik törvény” , amit Pál tagjaiban lát? (23. v.)
6. Pál a 24. versben mélyen felsóhajt. Mit mond, kérdez? Mi a válasz erre a kérdésre?
7. Mutass rá, hogy mi a 18-25. versekben Pál nyomorúsága, szabadulása és hálája.

Kérdések

1. Mi a különbség az első megtérés és a naponkénti megtérés között? Sorolj föl mindkettőre példákat a Bibliából.
2. Mit jelent ez a kifejezés: régi ember és új ember?
3. Az első megtérés mindig hirtelen történik, mint ahogy Pál megtért a damaszkuszi úton?
4. Megtérhetünk-e magunktól?
5. Vannak olyan emberek, akik többé nem követnek el bűnt?
6. Említs olyan embereket a Bibliából, akikben „két ember” volt.
7. Mi a szívből való bánkódás amiatt, hogy Istent bűneinkkel megharagítottuk? (HK 89. felelet) Minden hívőnek azt kell cselekednie?
8. Mi az Istenben való öröm a Krisztus által? (Heid. káté 90. felelet) Minden hívőnek azt kell cselekedni?

ILYEN AZ ÉLETED?

4 évesen: túl fiatal vagy, hogy Istenre gondolj
7 évesen: inkább játszol, mintsem Istenre gondolj
18 évesen: elbizakodottabb vagy, mintsem Istenre gondolj
esküvőd napján: boldogabb annál, hogy Istenre gondolj
családdal: elfoglaltabb annál, hogy Istenre gondolj
betegen: betegebb annál, hogy Istenre gondolj
munkában: több a gondod, mintsem Istenre gondolj
öregen: öregebb annál, hogy Istenre gondolj
HOLTAN: késő, hogy Istenre gondolj.

Idézetek

így szóltam és sírtam összetört szívvel. És íme a szomszéd házból egy hangot hallottam, amint egy fiú vagy lány, ezt nem tudom, éneklő' hangon azt mondta és állandóan ismételte: tolle lege, vedd és olvasd. Arcom azonnal megváltozott, és izgatottan kezdtem gondolkodni, Vajon szoktak-e a gyermekek valamiféle játék közben ilyesmit énekelni, de egyáltalán nem emlékeztem, hogy valahol halottam volna. És miután könnyeimet visszafojtottam, fölálltam, nem tudtam más magyarázatát adni, mint hogy Isten nevében parancsot kaptam, nyissam ki a Könyvet, és az első' fejezetet, melyre rátalálok, olvassam el (...) Fogtam, kinyitottam, és elolvastam azt a helyet, melyre pillantásom eló'ször esett: nem tobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben: hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Tovább nem akartam olvasni, és nem is volt rá szükség. Mert azonnal, ahogy ezeket a szavakat elolvastam, a nyugalom fénye áradt a szívembe és a kételkedés minden sötétsége eloszlott. (Agustinus: Vallomások, 8. könyv, 12. fejezet)

·         A keresztyén ember élete szakadatlan megbánás. (Luther: a 95 tétel egyike).

·         A jó kegyes cselekedetek sohasem tesznek jó kegyes emberré, de a jó kegyes ember jó kegyes cselekedeteket cselekszik. (Luther)

·         Csak egy kifogásom van a keresztyénekkel szemben: nem az, hogy keresztyének, hanem, hogy nem azok. (Nietzsche)

·         Melyik a leghálásabb teremtmény? Válasz: a kutya. Úgy kell megmaradni a kegyelem mellett, mint a kutya a gazdája mellett. (Kohlbrugge: Kérdések és feleletek)

·         Mind a meg nem tért, mind a megtért ember bűnös. De a meg nem tért ember a bűn után fut; a megtért ember után pedig a bűn fut.

Imádság


Jó úton

Megtaláltalak,
mert megnyitottad,
mert megmutattad
az önmagadhoz
vezető utat.

Meg-megindulok,
bár gyengeségem,
tört reményem
szinte
visszafog.

De mégis,
és benned bízva csak,
járok, mert jó úton halad,
tudom, a sorsom,
hisz megtaláltalak.

Ámen

 


„És mondván: Bétölt az idő,
és elközelített az Istennek országa; térjetek meg,
és higyjetek az evangyéliomban.”
(Mk 1,15)

https://www.presbiterkepzes.hu

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése