2014. február 25., kedd

Dél-Tolnai Református Gyülekezetek csendes Délutánja


Dél-Tolnai Református Gyülekezetek

Csendes Délutánja


A Tolnai Református Egyházmegye egy egész, mégis praktikusságra hivatkozva 2 részre osztották. Így lelkészek és gyülekezetek az egészben ritkábban találkozunk egymással, viszont a részekben gyakoribbak a találkozások. Az északi rész Sztáray Mihályról kapta a nevét. Ki is volt ez a reformátor? Sztárai valószínűleg Sztárán (Zemplén) született; a ferences rendbe lépve, Sárospatakon kezdte és Padovában fejezte betanulmányait. 1524 körül Palóczi Antal udvari papja lett Sárospatakon, akivel együtt részt vett a mohácsi csatában is. 1528-ban otthagyva a rendet, a reformáció tanait kezdte terjeszteni, előbb Sárospatakon, azután máshol is. 1544 tavaszától Laskón működött és hét év alatt folytonos küzdelemmel, sőt élete gyakori veszélyeztetésével Baranyában és Szlavóniában 120 protestáns egyházat alapított.Valószínűleg 1551-ben ellátogatott  Tiszántúlra,  Debrecenben  és  Gyulán  időzhetett huzamosabban. Az általa alapított egyházak számára 1553–ban a  szuperintendensi   hivatalt is szervezett, mit természetesen ő maga foglalt el. Ugyanez évben tolnai pap lett; 1554–ben Szegedi Kis Istvánnak volt kénytelen átengedni a baranyai püspökséget; ő pedig a Tolna megyében és talán a Baranya megye északi részében levő egyházak kormányzását folytatta. Innen az északi körzet neve.

 

A Dél-Tolnai rész pedig Méliusz Juhász Péterről kapta a nevét, aki a Somogy megyei Horhiban született 1532-ben. Ezt a falut a törökök elpusztították.  Méliusz református püspök, egyháztudós, író, botanikus, a magyarországi reformáció legeredetibb és legnagyobb, legszélesebb hatású vezéregyénisége. Tanulmányait  Tolnán  és   Sárváron  végezte, ahol eleinte lutheránusnak nevelték, de aztán Szegedi Kis István hatására magával ragadta a helvét reformáció szelleme. Ezután 1556. október 25-én beiratkozott a wittenbergi egyetemre, ahonnan magisteri címmel jött haza. 1558-tól protestáns lelkész Debrecenben, ahol hamarosan a kálvinista tanok hirdetője lett. Ő szervezte meg a Magyarországi Református Egyházat.  Az első magyar nyelvű botanikai, gazdasági és orvostudományi munka szerzője, ebben közli az első adatokatMagyarország (Debrecen környéke) flórájához. A református egyház megszilárdítását szolgálta vitairataival, prédikációival, imakönyvével,kátéjával, agendájával. Herbárium című műve az első magyar orvosi füveskönyv. Ilyen reformátor őseink voltak.

 

Ha ők gyalog fantasztikusan hosszú utakat tettek meg, nekünk autóval közlekedő embereknek miért esne nehezünkre a találkozás? Talán idő hiány miatt? Talán a rossz idő miatt? Bár az idő nem volt derűs 2014. február 23-án vasárnap délután, bár a 13 meghívott Dél-Tolnai gyülekezetből csak 5 képviseltette magát, mégis majdnem kicsinek bizonyult a decsi faluház kisterme, ahol 16 gyerek és 80 felnőtt gyűlt egybe a biblia szava, Isten igéje köré. „Áldjad lelkem, áldjad életem, mindig áldjad az Urat, énekelte az új éneket, a lelkes gyülekezet, majd Papp Zsolt Endre helyi lelkész köszöntője után az áhitat arról szólt, hogy „az Emberfia azért jött, hogy megkeresse, megtartsa, vagyis megmentse, ami elveszett.” Miért?

Mert mindannyian fontosak vagyunk Istennek. Ehhez kapcsolódott az előadás, amit Marco van Weenen de Leeuw az egyházmegye missziói munkatársa a kegyelemről. Istentől kegyelmet nyert emberek vagyunk. Közben a gyermekek külön teremben éneklés és játék után szintén az elveszett juh példázata alapján hallhattak Isten szeretetéről.

Az együttlétet bőséges szeretetvendégség zárta. Köszönjük a helyet ahol lehettünk Decs Nagyközség Önkormányzatának, a segítséget a Faluház dolgozóinak, s a sok süteményt és minden mást a Decsi Református Egyházközség tagjainak.

 

Papp Zsolt Endre ref. lelkész

2014. február 23., vasárnap

Kátémagyarázatos Bibliaóra: 2014.02.25.


 
2014. február 25. Kedd 17:00
- Kátémagyarázatos bibliaóra
 
A vigasztaló evangélium
(1. úrnapja:
1-2. kérdés-felelet)
 

Hirdetések: 2014.02.23.


ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a parókia három helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani, ebből egy helyiségben a padló cseréje is szükséges. Továbbá a templomtorony faszerkezetének külső felújítását is tervbe vettük. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását!
 

Egyházmegyei presbiter-konferencia


Egyházmegyei presbiter-konferencia


Március 22. szombat, 9 – 15.30 óra
Gyönk, Rákóczi u. 88.

Áhítat

Czeilinger Antal (Gyönk)

Előadás: “Merre megyünk? És merre kellene?”

Dr. Harmathy András, az Egyházi Jövőkép Bizottság elnöke

Fórumbeszélgetés

Zenés bizonyságtétel

Birta Miklós, gitár előadóművész

Közös ebéd

A délvidéki reformátusság helyzete

Surányiné Réti Katalin (Nagydorog)

A szociális szövetkezetek lehetőségeiről

dr. Tóth György (Lengyel)

 

Minden presbitert nagy szeretettel várunk!

2014. február 15., szombat

GYÜLEKEZETI CSENDES-DÉLUTÁN


GYÜLEKEZETI CSENDES-DÉLUTÁN
A kisköri gyülekezeti csendes-délutánok sorozatának következő alkalmát 2014. február 23.-án, vasárnap 15:00 órai kezdettel Decsen a Művelődési Házban tartjuk. Az alkalomra szeretettel hívjuk a kisgyerekes családokat is, agyermekek számra külön gyermekfoglalkozás lesz! A helyi lelkész áhítata után Marco de Leeuw van Weenen egyházmegyei missziói munkatárs tart előadást az efézusi levél alapján.
 

Március 2. - BIBLIAVASÁRNAP!


Március 2. - BIBLIAVASÁRNAP!
Március első vasárnapja egyházunkban mindig bibliavasárnap. Az adományok a magyar nyelvű Biblia szövegének gondozását, kiadását és terjesztését segítik. Ezen a vasárnapon perselyadományunkkal támogassuk mi is a Magyar Bibliatársulat Alapítvány munkáját!
 

IRATTERJESZTÉS:
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a Lelkészi Hivatalban Biblia és Református Énekeskönyv, valamint imádságos könyvek és képes gyermekbiblia kapható!
 

2014. február 9., vasárnap

Bibliaóra: 2014.02.11.(Hitmélyítő bibliaóra)


 
1.       
2014. február 11. Kedd 17:00
- Hitmélyítő bibliaóra
Római levél sorozat (1.) - Róm 1:1-7
- "Pál bemutatkozása"

GYÜLEKEZETI CSENDES-DÉLUTÁN (2014.02.23. Decs)


GYÜLEKEZETI CSENDES-DÉLUTÁN
 
A gyülekezeti csendes-délutánok sorozatának következő alkalmát 2014. február 23.-án, vasárnap 15:00 órai kezdettel Decsen tartjuk. A helyi lelkész áhítata után Marco de Leeuw van Weenen egyházmegyei missziói munkatárs tart előadást az efézusi levél alapján.
 

 

2014. február 1., szombat

Kezdők bibliaórája - "Kezdetben..." sorozat!!!


Kezdők bibliaórája - "Kezdetben..." sorozat!!!

Minden hónap első keddjén hitébresztő jellegű bibliaórát tartunk kezdők, kívülállók, felnőtt-konfirmációra jelentkezők és minden Biblia iránt érdeklődő számára!

 

 
Időpont:
Téma:
1.      
2014. február 4. Kedd 17:00
- Hitébresztő bibliaóra
"Kezdetben..." - sorozat (1.)
- "Mi volt “kezdetben”?
2.      
2014. március 4. Kedd 17:00
- Hitébresztő bibliaóra
"Kezdetben..." - sorozat (2.)
- "Legyen világosság!"
3.      
2014. április 4. Kedd 18:00
- Hitébresztő bibliaóra
"Kezdetben..." - sorozat (3.)
- "Alkossunk embert a képmásunkra!"
4.      
2014. május 6. Kedd 18:00
- Hitébresztő bibliaóra
"Kezdetben..." - sorozat (4.)
- "Szaporodjatok és sokasodjatok!"

 

Honnan jött Káin felesége?Teremtés vagy evolúció?

 

 

Mi volt hamarabb, a tyúk vagy a tojás?

A teremtés logikája

 Léteznek-e földönkívüliek? 

Mit tartsunk az UFO-król?

Hogyan fért be az a sok állat a bárkába?

Világméretű volt-e az özönvíz?Valóban létezik Isten?Kérdések  a kezdethez

Miért éppen hat nap?

Vannak-e objektív bizonyítékok Isten létezésétre?

Mi történt  a dinaszauruszokkal?           A teremtés napjai tényleg közönséges napok voltak?Megismerheti-e az ember személyesen Istent?

 

Bibliaórák tematikája – 2014. / I. félév (Február - Május)


Bibliaórák tematikája – 2014. / I. félév (Február - Május)

·        Hónap első keddjén - hitébresztő bibliaóra (kívülállók, érdeklődök, kezdők + mindenki)

·        Hónap második keddjén - hitmélyítő bibliaóra - Bibliatanulmányozás (mindenki)

·        Hónap harmadik keddjén - imaóra, rövid áhítat és imaközösség (mindenki)

·        Hónap negyedik vagy ötödik keddjén - kátémagyarázatos bibliaóra (presbiterek + mindenki)

 

 
Időpont:
Téma:
1.       
2014. február 4. Kedd 17:00
- Hitébresztő bibliaóra
"Kezdetben..." - sorozat (1.)
- "Mi volt “kezdetben”?
2.       
2014. február 11. Kedd 17:00
- Hitmélyítő bibliaóra
Római levél sorozat (1.) - Róm 1:1-7
- "Pál bemutatkozása"
3.       
2014. február 18. Kedd 17:00
- Imaóra
Mi Atyánk - sorozat (1.)
- "Isten neve szenteltessék meg!"
4.       
2014. február 25. Kedd 17:00
- Kátémagyarázatos bibliaóra
A vigasztaló evangélium
(1. úrnapja: 1-2. kérdés-felelet)
 
 
 
1.
2014. március 4. Kedd 17:00
- Hitébresztő bibliaóra
"Kezdetben..." - sorozat (2.)
- "Legyen világosság!"
2.
2014. március 11. Kedd 17:00
- Hitmélyítő bibliaóra
Római levél sorozat (2.) - Róm 1:8-15
- "Pál hálaadása és útiterve"
3.
2014. március 18. Kedd 17:00 - Elmarad!
 
4.
2014. március 25. Kedd 17:00
- Kátémagyarázatos bibliaóra
Milyen az ember?
(2. úrnapja: 3-5. kérdés felelet)
 
 
 
1.
2014. április 4. Kedd 18:00
- Hitébresztő bibliaóra
"Kezdetben..." - sorozat (3.)
- "Alkossunk embert a képmásunkra!"
2.
2014. április 8. Kedd 18:00
- Hitmélyítő bibliaóra
Római levél sorozat (3.) - Róm 1:16-17
"Az igaz ember hitből él"
3.
2014. április18. Kedd 18:00
 - Imaóra
Mi Atyánk - sorozat (2.)
- "Isten országa jöjjön el!"
4.
2014. április 22. Kedd 18:00 - Elmarad!
 
5.
2014. április 29. Kedd 18:00
- Kátémagyarázatos bibliaóra
Az ártatlanságtól a romlottságig
(3. úrnapja: 6-8. kérdés-felelet)
 
 
 
1.
2014. május 6. Kedd 18:00
- Hitébresztő bibliaóra
"Kezdetben..." - sorozat (4.)
- "Szaporodjatok és sokasodjatok!"
2.
2014. május 13. Kedd 18:00
- Hitmélyítő bibliaóra
Római levél sorozat (4.) - Róm 1:18-32
- "A felfordult világ"
3.
2014. május 20. Kedd 18:00
 - Imaóra
Mi Atyánk - sorozat (3.)
- "Isten akarata legyen meg!"
4.
2014. május 27. Kedd 18:00
- Kátémagyarázatos bibliaóra
A bűnt bűntető, igazságos Isten
(4. úrnapja: 9-11. kérdés - felelet)

 

 

 

Bibliaórák tematikája – 2014. / II. félév (Szeptember - December)

·        Hónap első keddjén - hitébresztő bibliaóra (kívülállók, érdeklődök, kezdők + mindenki)

·        Hónap második keddjén - hitmélyítő bibliaóra - Bibliatanulmányozás (mindenki)

·        Hónap harmadik keddjén - imaóra, rövid áhítat és imaközösség (mindenki)

·        Hónap negyedik vagy ötödik keddjén - kátémagyarázatos bibliaóra (presbiterek + mindenki)

 

 
Időpont:
Téma:
1.
2014. szeptember 2. Kedd 18:00
- Hitébresztő bibliaóra
"Kezdetben..." - sorozat (5.)
- "Amit alkotott, igen jó!"
2.
2014. szeptember 9. Kedd 18:00
- Hitmélyítő bibliaóra
Római levél sorozat (5.) - Róm 2:1-16
- "Isten nem személyválogató"
3.
2014. szeptember 16. Kedd 18:00
- Imaóra
Mi Atyánk - sorozat (4.)
- "A mindennapi kenyér"
4.
2014. szeptember 23. Kedd 18:00
- Kátémagyarázatos bibliaóra
Az ember megváltásáról
(5. úrnapja: 12-15. kérdés- felelet)
5.
2014. szeptember 30. Kedd 18:00
- Imaóra
Mi Atyánk - sorozat (5.)
- "A megbocsátás"
 
 
 
1.
2014. október 7. Kedd 18:00
- Hitébresztő bibliaóra
"Kezdetben..." - sorozat (6.)
- "Megpihent a hetedik napon."
2.
2014. október 14. Kedd 18:00
- Hitmélyítő bibliaóra
Római levél sorozat (6.) - Róm 2:17-29.
"- Körülmetélkedés a Lélek által"
3.
2014. október 21. Kedd 18:00
- Imaóra
Mi Atyánk - sorozat (6.)
- "A szabadítás"
4.
2014. október 28. Kedd 18:00
- Kátémagyarázatos bibliaóra
A szabadító személye
(6. úrnapja: 16-19. kérdés-felelet)
 
 
 
1.
2014. november 4. Kedd 17:00
- Hitébresztő bibliaóra
"Kezdetben..." - sorozat (7.)
- "Az élet lehelete"
2.
2014. november 11. Kedd 17:00
- Hitmélyítő bibliaóra
Római levél sorozat (7.) - Róm 3:1-20
- "Igaz ember kerestetik"
3.
2014. november 18. Kedd 17:00
- Imaóra
Mi Atyánk - sorozat (7.)
- "Isten imádása"
4.
2014. november 25. Kedd 17:00
- Kátémagyarázatos bibliaóra
Hit és hitvallás
(7. úrnapja: 20-23. kérdés-felelet)
 
 
 
1.
2014. december 2. Kedd 17:00
- Hitébresztő bibliaóra
"Kezdetben..." - sorozat (8.)
- "Az elveszett paradicsom"
2.
2014. december 9. Kedd 17:00
- Hitmélyítő bibliaóra
Római levél sorozat (8.) - Róm 3:21-31
- "Isten igazsága minden emberé"
3.
2014. december 16. Kedd 17:00
- Kátémagyarázatos bibliaóra
Az egy, igaz, örök Isten
(8. úrnapja: 24-25. kérdés-felelet