2023. június 25., vasárnap

Igehirdetés: 2023.06.25.

 


100 TÖRTÉNET, AMIT ÉRDEMES MEGISMERNI – 66.

 

Az ígéret földje határán

Olvasmány: 5Móz 4:1-49

„Őrizkedj azért, és vigyázz nagyon magadra, hogy meg ne feledkezz azokról, amiket saját szemeddel láttál, és ki ne vesszenek emlékezetedből, amíg csak élsz! Ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal is; azt a napot, amelyen ott álltál Istened, az ÚR előtt a Hóreben, ahol ezt mondta nekem az ÚR: Gyűjtsd ide hozzám a népet, hogy meghallgassa igéimet, és megtanuljanak félni engem mindenkor, amíg csak a földön élnek, sőt tanítsák meg erre a fiaikat is.” (5Móz 4:9-10)

 

A pusztai vándorlás negyven éve után, amikor a lázadó nemzedék utolsó tagja is meghalt, eljött az idő, hogy az új nemzedék végre birtokba vegye az ígéret földjét. Nyilvánvaló volt azonban, hogy ennek az új nemzedéknek sem lesz könnyű dolga. Rájuk épp úgy vonatkoznak az Istennel kötött szövetség törvényei, ahogyan az előző nemzedékre is vonatkoztak. Az Isten által nekik ígért föld a számukra épp úgy magában rejti a lehetőséget a megpihenésre és azoknak az ígéreteknek a beteljesítésére, amelyeket egykor Ábrahámnak adott Isten. A Mózes 5. könyve azokat a beszédeket adja elénk, amelyeket Mózes az ígéret földje határán intézett a néphez. Maga Mózes nem mehetett be az ígéret földjére, de beszédei által igyekezett a népet felkészíteni arra. Isten népe ekkor még csak az ígéret földjének a határán volt, de már készültek a bemenetelre. Ez a szituáció adja az egész helyzetnek a drámai erejét.

Izrael népe előtt kitárulkozott az áldás lehetősége, és egyben eljött a döntés pillanata is. Nagy lehetőség, és egyben nagy kihívás pillanata ez: ha engedelmeskednek Istennek, akkor bemehetnek az ígéret földjére és az Istennel kötött szövetség szerint élve annak minden áldásában és ajándékában részesülhetnek.

Mózes beszédei egy olyan társadalmat vázolnak fel, amely egyedül Isten uralma alatt áll és egy olyan népet, amely a szövetség által mindenben Istenhez kötődik. Az ígéret földjének határán ezt a szövetséget újítják meg. Mózes először röviden áttekinti az izraeliták történelmét, különösen is azt a negyven évet, amióta elhagyták a Sínai-hegyet. Emlékezteti népét a fontos tanulságokra, amelyeket szüleik tapasztalataiból meg kellene tanulniuk. A jövőjük és boldogságuk egyedül azon múlik, hogy teljes szívükből szeretni fogják-e az Urat és szolgálják-e Őt. Mózes ezek után részletesen újratárgyalja a Törvényt, emlékezteti az izraelitákat a Tízparancsolatra és erőteljesen buzdítja őket annak megtartására. Az Úr szeretné Izraelt az élet minden területén vezetni, hiszen csak így lehet az ő népe a világosság a nemzetek számára. Nincs az életének egyetlen olyan területe sem, amire azt mondanánk, hogy az nem tartozik Istenre. A vallás nem lehet magánügy, mert az Úr azt akarja, hogy Törvénye a „Tóra”, azaz „tanítás, útmutatás” átjárja népe életének minden részletét. Isten szava adja meg az ember magánéletének is a kereteit éppúgy, mint a közügyeknek. Isten Törvénye kell, hogy formálja népének a gondolatait, cselekedeteit, életük minden napját. Isten uralma a közéletre és a családi életre egyaránt kiterjed.

1.      Mózes lelkesítő beszéde

Négy évtizeddel az egyiptomi kivonulás után Izrael népe elérkezett az ígéret földjének a határához. A korábbi hitetlen és Isten ellen zúgolódó nemzedék tagjai már mind elhullottak a pusztában. Az új nemzedék tagjai pedig izgatottan várták, hogy bevonulhassanak az ígéret földjére és végre birtokukba vehessék azt. Számukra Egyiptom és a rabszolgaság már csak halvány gyermekkori emlék volt. Az új nemzedék saját kulturális identitással rendelkezet, ők már nem kötődtek Egyiptomhoz és nem is vágytak oda vissza.

Az ígéret földje határán az idős Mózes három fontos beszédet tartott. Ez volt az utolsó lehetősége, hogy még egyszer tanácsolja és lelkesítse a népet, amelyet negyven mozgalmas éven át vezetett a pusztában. Mózes szenvedélyesen beszélt népéhez, könnyeivel küszködve, lépésről lépésre haladva elevenítette fel népe történelmét. Beszédét személyes emlékek, illusztrációk és hirtelen érzelemkitörések tarkították.

A ma olvasott igeszakaszban Mózes arra a nevezetes napra emlékezik vissza, amikor Isten a szövetséget szerezte a Sínai-hegyen. Fennhangon idézi fel a fekete felhőket, a mélységes sötétséget és a lobogó tüzet. Isten semmiféle alakot nem öltött magára, ezért tehát Mózes is figyelmezteti az izraelitákat, hogy ők már ne kövessék el azt a hibát, amelybe szüleik beleestek, amikor aranyból öntöttek maguknak bálványt. Mózes újra és újra igyekszik hangsúlyozni a lecke tanulságát, amit a pusztában tanultak. De a figyelmeztetésen túl Mózes arra is buzdítja az izraelitákat, hogy vegyék komolyan egyedülálló elhívásukat, amelyet mint nemzet kaptak Istentől. Ha követik Isten törvényét, akkor a szövetség bőséges áldásokat tartogat a számukra, zavartalan békességet, egészséget és jólétet. Ha hűségesek maradnak az Istennel kötött szövetségükhöz, akkor a többi nép majd felfigyel rájuk és meg akarja ismerni őket. Mózes csodálattal szemlélte mindazt, amit Isten az izraelitákért tett. Utolsó beszédében ezt a hálát és csodálatot adja tovább a következő nemzedéknek.

Mózes így intette a népét: „De vigyázz, el ne feledkezz Istenedről, az ÚRról, megszegve parancsolatait, törvényeit és rendelkezéseit, amelyeket ma megparancsolok neked! Amikor jóllakásig eszel, szép házakat építesz, és azokban laksz, amikor marháid és juhaid megszaporodnak, lesz sok ezüstöd és aranyad, és bővében leszel mindennek, akkor föl ne fuvalkodjék a szíved, és el ne feledkezz az ÚRról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából!” (5Móz 8:13-14). Az emlékezés nagyon fontos téma az egész Szentírásban. A bibliai szerzők állandóan arra szólítják fel Isten népét, hogy emlékezzenek az ő hűségére. Figyelmeztetik a nemzetet, hogy emlékezzenek az Úrra, és forduljanak hozzá. Ezzel szemben az Urat arra kérik, hogy ne emlékezzen a bűnre, hanem inkább éreztesse és árassza ki áldását. Isten népének az életében az emlékezés elmulasztása a bűn és a lázadás ördögi körét indítja el. Amikor a nép megfeledkezett Istenről, akkor mindig sok bűn jelent meg az életükben. A Bibliában újra és újra azt látjuk, hogy milyen feledékeny Isten népe. Képtelenek szilárdan Isten ígéreteire támaszkodni. Elfelejtik Isten jóságát. De Isten ismeri népe korlátait, ezért továbbra is kegyelmét árassza ki rájuk. Ezért gondoskodik Isten eszközökről, hogy segítsen bennünket a mi emberi gyarlóságainkban. Ezért adta nekünk Isten az ő Szentlelkét, ahogy erről maga az Úr Jézus tesz bizonyságot „A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.” (Jn 14:26). A jó hír a számunkra az, hogy Krisztus emlékszik a szövetségre, amelyet velünk kötött és ő közbenjár értünk akkor is, ha mi hűtlenkedünk: „Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük.” (Zsid 7:25). Ha Mózeshez hasonlóan mi is visszatekintenénk magyar népünk vagy egyházunk történelmére, vajon mi milyen tanulságokat vonnánk le? Érdemes olykor számba venni mindazokat a dolgokat, amelyekért hálásak lehetünk Istennek.

2.      A siker veszélyei

A siker legnagyobb veszélye pont akkor jön el, amikor célba érünk. A legnagyobb kísértés épp akkor fenyeget minket, amikor megkapjuk, amit akarunk. A szegény és a nélkülöző ember ritkán szokta megtagadni Istent. Ellenben a gazdag és sikeres ember annál gyakrabban. Alekszandr Szolzsenyicin a következőket mondta: „Amikor rosszul állnak a dolgaink, nem szégyelljük Istenünket. Olyankor szoktuk szégyellni őt, amikor jól mennek a dolgaink” Az író így indokolja meg azt, hogy miért épen egy szibériai koncentrációs táborban tanult meg imádkozni. A letartóztatása előtt, amíg jól ment a sora, csak ritkán jutott eszébe Isten.

Tulajdonképpen ugyanerről beszél Mózes is a búcsúbeszédében. Az izraeliták a pusztai vándorlás hússzú ideje alatt megtanultak Istenre hagyatkozni. Minden egyes nap Isten gondoskodására voltak utalva, hogy élelemhez és vízhez jussanak. Most azonban, amikor már az ígéret földjenek a határához érve ott álltak a Jordán partján, egy még nehezebb hitpróba várt rájuk. Mózes jobban féltette népét az eljövendő jóléttől, mint a pusztai nélkülözéstől. Az ígéret földjén, ezen a patakokban, gyümölcsfákban és más értékes kincsekben bővelkedő földön Izrael fiai könnyen megfeledkezhetnek Istenről, és maguknak tulajdoníthatják sikereiket.

Ezért buzdítja Mózes a népet újra és újra így: „Emlékezzetek!” Izraelnek emlékeznie kell az egyiptomi rabszolgaság napjaira, és arra is, ahogyan Isten megszabadította őket. Emlékezniük kell a megpróbáltatásokra, ami a sivár pusztaságban várt rájuk, de Isten hűségére is, amelyet ott tapasztaltak meg. Emlékezniük kell különleges elhívásukra, amely arra figyelmezteti őket, hogy milyen nagy becsben tartja őket Isten.

Mózesnek tehát alapos oka volt az aggodalomra. Isten világosan elmondta nekik, hogy mi történik majd a jövőben: Mert beviszem őt arra a tejjel és mézzel folyó földre, amelyet esküvel ígértem meg atyáinak. Eszik, jóllakik, meghízik, és mégis más istenekhez fordul – azoknak szolgálnak, engem pedig megvetnek –, és megszegi szövetségemet.” (5Móz 31:20).

Azért kell minderre emlékezniük, hogy amikor majd jólétben élnek, akkor sem felejtsék el mindazt, amit a pusztai vándorlásnak a megpróbáltatásai által megtanultak. A Biblia leírásából majd az is kiderül, hogy mindaz, amit Isten előre megmondott, és amitől Mózes óva intette az izraelitákat, valóra vált. Az ígéret földjére való bevonulás után a nép hűtlenné vált Istenhez és jóvátehetetlenül megszegte a szövetséget. Így végül a jólét és boldogság helyett szolgaság és szenvedés várt rájuk. Fel kell ismernünk, hogy Mózes szavaiban nagy igazság rejlik.  Mert való igaz, hogy ha az ember sikeres, kevésbé érez késztetést arra, hogy Istenre hagyatkozzon, mint amikor sürgető szükség veszi körül. Tehát valóban súlyos veszélynek vagyunk kitéve, amikor elérjük, amit akarunk. Gondolkozzunk el azon, hogy életünknek melyik szakaszát tartjuk a legsikeresebbnek? Majd vizsgáljuk meg azt is, hogy milyen volt akkoriban az Istennel való kapcsolatunk.

3.      Törvény, melynek lelke a szeretet

Kinek van szüksége törvényekre? A Biblia egy olyan szabálygyűjteményt ad elénk, melynek középpontjában a szeretet áll. Mózes így tolmácsolta a népnek Isten intését: „Tartsd meg engedelmesen mindezeket az igéket, amelyeket neked megparancsolok; akkor majd jó dolgod lesz neked és utódaidnak mindenkor, mert azt tetted, amit jónak és helyesnek lát Istened, az ÚR.” (5Móz 12:28). A Mózes 5. könyve szó szerint megismétel jó néhányat az előző három könyvben található törvények közül, mégis jóval több, mint pusztán törvénykönyv. Ezt a könyvet a szeretet légköre hatja át. Az itt található szabályok sokkal inkább hasonlítanak egy olyan útmutatóhoz, amely arról szól, hogy miképpen éljünk boldog életet, mint mondjuk egy gépjármű karbantartási kézikönyve. Egy autó karbantartásához csupán az utasításokat kell megfelelően követni. A jó kapcsolatok ápolásához azonban jóval többre van szükség: szeretetre. A Mózes 5. könyve elsősorban az okokat tartja szem előtt, vagyis azt, hogy miért kell megtartani a törvényeket. Úgy mutatja be Istent, mint szülőt, aki szeretettel gondoskodik gyermekéről.

Cserébe Isten olyan engedelmességet kér népétől, melynek alapja a szeretet, nem pedig a kötelességtudat. A könyvben legalább 15 alkalommal buzdítja Mózes az izraelitákat, hogy szeressék Istent és ragaszkodjanak hozzá. Isten nem pusztán külső alkalmazkodást kér, hanem szívből jövő engedelmességet. Később Jézus a Mózes 5. könyvéből idézi az első és legnagyobb parancsolatot: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.” Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.” (Mt 22:37-39).

Mózes 5. könyve azt is elárulja, hogy miért van szükség törvényekre. Mózes így beszél erről: „És megparancsolta nekünk az ÚR, hogy teljesítsük mindezeket a rendelkezéseket, és féljük az URat, a mi Istenünket, hogy jó dolgunk legyen mindenkor, és megtartsa életünket az ÚR, ahogyan ma is. És igazak leszünk Istenünk, az ÚR előtt, ha megtartjuk és teljesítjük mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ő parancsolt nekünk.” (5Móz 6:24). Isten a törvényeket Izrael javára adta. A Tízparancsolat ugyan tiltó formában van megfogalmazva, ám mindegyik tiltó mondat az ember érdekében hangzik el. Céljuk a két ember közötti, illetve az Isten és az ember közötti kapcsolat védelmezése. A „Ne ölj” parancsolatot például úgy is lehetne újrafogalmazni: „védd az életet!” Isten ezzel a tiltással azt akarja kifejezni, hogy az emberi élet szent és felbecsülhetetlen értékű. Más parancsolatok hasonló módon védik a házaséletet, a magántulajdont, a becsületet vagy az Isten számára elkülönített napot. Isten népe ezek után már nem hivatkozhatott arra, hogy nem tudja mit vár tőlük Isten, hiszen törvényei kőbe voltak vésve.

Mózes ezért igen erőteljesen hangsúlyozza a törvények fontosságát: „Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz! Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon; írd föl azokat házad ajtófélfáira és a kapuidra!” (5Móz 6:6-7). Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése