2023. június 14., szerda

8. KÍVÁNALMAK A PRESBITEREK IRÁNT


8. KÍVÁNALMAK A PRESBITEREK IRÁNT

·         Bárki lehet-e presbiter?

Pál apostol határozott utasításokat adott arra nézve, hogy ki működhet presbiterként az egyházban, mégpedig a következő igehelyeken: (1Tim. 3,1-7; 2Tim. 2,24-25; Tit. 16,9)

A tisztségviselők megválasztásakor a gyülekezet tagjait nem vezetheti személyes vonzalom vagy ellenszenv, hanem csak azt tekinthetik, hogy mely testvéreket ruházott fel az Úr a tisztség betöltéséhez szükséges adottságokkal.

·         Mire vonatkoznak az 1Tim. 3-ban említett kívánalmak?

a) a presbiter magaviseletére;

b) a presbiter családjára;

c) a presbiter tanítói alkalmasságára;

d) a presbiter képességére a jó és rossz különbségtételében.

·         Mit mond Pál apostol a presbiter magatartásáról?

A presbiter feddhetetlen legyen: magatartása nem adhat okot jogos bírálatra házaséletében kerülnie kell a romlottságot. A presbiter legyen józan, értelmes és tekintélyes: nem engedhet meg magának zavarosságot, képesnek kell lennie az önmérsékletre, szava és magatartása pedig sohasem lehet bántó.

A vigyázó ezenkívül vendégszerető is legyen. Ehhez még Pál hozzáteszi, hogy ne legyen részeges, verekedő. Sőt, kedves legyen, nem veszekedő: a vigyázónak tudnia kell emberekkel bánnia, s meg kell értenie mások hibáit. A pénzt se szeresse felettébb: semmiféle hasznot sem húzhat tisztségéből.

·         Mit tudunk a presbiter családjáról?

A presbiter családi élete tiszta legyen. Házastársa istenfélő legyen, aki vele együtt örömmel foglal helyet Krisztus gyülekezetében. A presbiter tisztelje házastársát és fegyelmezze meg gyermekeit. Családjában tartson csendességet, imádkozzék és olvassa az Igét. Ha valaki nem gondoskodik a családjáról és nem neveli gyermekeit, hogyan válhat áldássá tágasabb családja, a gyülekezet számára?

·         Alkalmas legyen-e a presbiter a tanításra?

Igen, minden presbiter tanító is kell legyen, hiszen a gyülekezet egyik szellemi vezetője. Küzdenie kell mindenféle tudatlanság és félreértés ellen. Ha megátalkodottsággal és ellenkezéssel találkoznék, ragaszkodjék a tanítással egyező igaz beszédhez, hogy képes legyen az egészséges tanítással buzdítani, az ellenszegülőket pedig meggyőzni (Tit. 1,9). Képesnek kell lennie a szektások leleplezésére és téves tanításaik megcáfolására.

·         Milyen kísértéseket kell a presbiternek leküzdenie?

A büszkeség csapdáját: ezért nem szabad frissen megtért embert presbiterré választani. Az ördög mindig azon mesterkedik, hogy a gyülekezet és a presbiterek jó hírnevét befeketítse. A presbiter tehát ne adjon okot ilyesmire. Fontos azonban, hogy a presbitert a kívülállók megbecsüljék. A tisztségviselők mindenféle gonosztól tartózkodjanak.

·         Mik a presbiterekkel szemben támasztott igények?

„A fő dolog azonban, hogy csak egészséges hitűeket és szent életűeket szabad megválasztani, olyanokat, akik ellen semmi olyasmit sem lehet felhozni, ami megfosztaná őket tekintélyüktől és szégyent hozna szolgálatukra” (Institutio, IV. 3,12).

·         Mi lesz a tisztségviselők szolgálatának jutalma?

Ahhoz a tisztségviselőhöz, aki nem csupán egyházi hivatalnok, nem kizárólag az egyházi szabályok követője, hanem Krisztus küldöttének tekinti magát, az Ige szolgálatában és a Szentlélek erejével telve, egyszer így szól majd Mestere: „Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.” (Mt. 25,21.)

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése