2023. március 4., szombat

Igehirdetés: 2023.03.05.

 


100 TÖRTÉNET, AMIT ÉRDEMES MEGISMERNI – 52.

 

Amikor elfogy Isten türelme

Olvasmány: 1Móz 19:1-38

„A férfiak akkor ezt kérdezték Lóttól: Ki van még itt, aki hozzád tartozik? Vődet, fiaidat és leányaidat meg mindenedet, ami a tied a városban, vidd el erről a helyről! Mert mi el fogjuk pusztítani ezt a helyet, mivel eljutott az ÚRhoz az a nagy jajkiáltás, amelyet okoztak. Az ÚR azért küldött bennünket, hogy elpusztítsuk a várost.” (1Móz 19:12-13)

 

   Ebben a fejezetben azzal szembesülünk, hogy miközben Isten azon munkálkodik, hogy egy általa kiválasztott ember, Ábrahám által egy új és istenfélő népet hozzon létre és így az egész emberiség számára megteremtse az új kezdet lehetőségét, az özönvíz után a földön szétszóródó emberiség ismét egyre gonoszabbá és romlottabbá válik. Bábel tornya építésének története után Sodoma és Gomora pusztulásának története lesz az emberiség bukásának és romoltságának újabb csúcspontja.

   Megtudjuk, hogy Ábrahám unokaöccse, Lót, miután külön váltak útjaik, Sodoma városában telepedett le. Akkor, amikor Ábrahám és Lót pásztorai a szűkös legelők miatt összevesztek, Lót számára jó választásnak tűnt, hogy Sodoma vidékére költözik, mert az „bővizű föld” volt. Isten azonban másképpen vélekedett: „A sodomai férfiak pedig igen romlottak és vétkesek voltak az ÚR előtt.” (1Móz 13:13). Megtudjuk a történetből, hogy a sodomaiak csoportos nemi erőszakot akartak elkövetni Lót vendégeivel. De a nemi erőszak csak egy volt a sodomaiak számos más vétke között.

   Ezékiel próféta pl. így ír Sodoma népéről: „Bár fenségben, kenyérbőségben és zavartalan békességben volt része… a nincstelent és a szegényt mégsem támogatta. Felfuvalkodtak, és utálatos dolgokat műveltek előttem; azért elvetettem őket, amikor ezt láttam.” (Ez 16:49-50). Isten ezért úgy határozott, hogy elpusztítja Sodomát, de tervét megosztotta Ábrahámmal, úgy ahogy egykor az özönvíz idején megosztotta tervét Noéval. Ábrahám pedig közbenjárt és esedezett, hogy Isten ne pusztítsa el a várost. A szörnyű állapotok ellenére végül Isten Ábrahám kérésére mégis beleegyezik, hogy megkíméli a várost, ha talál benne tíz igazat. Amikor azonban nem talál Sodomában tíz igazat sem, elfogy Isten türelme. Az özönvíz történetéhez hasonlóan Isten ismét az ítélet eszközével lép fel, de ezúttal nem az egész földet bünteti meg, csupán az emberi romlottságot és gonoszságot megtestesítő két várost, Sodomát és Gomorát törli el a föld színéről.

   Hogyan értelmezzük a természeti katasztrófákat? Az árvizek, éhínségek, földrengések Isten haragjának következményei? A Biblia válasza erre az, hogy igen is meg nem is. Olvashatunk olyan katasztrófákról, amelyek kifejezetten Isten büntetéseként következnek be. De van, amikor ezek az események csak úgy bekövetkeznek, anélkül, hogy Istennek bármi köze lenne hozzá. Van, amikor pedig azt halljuk, hogy Isten az ő akaratától függetlenül bekövetkező tragédiát használ fel a maga céljának megvalósításához. Sodoma és Gomora pusztulásának a történetét pl. Jézus is idézi, így emlékeztetve azokat a városokat, akik látták csodáit, de mégsem tértek meg.

1.      A lázadás következményei

   Valami baj van az emberiséggel. Megpróbálhatjuk a legjobb oldalunkat mutatni a világnak, de lényünk mélyén ott rejtőzik a gonoszság. Hiába próbáljuk tagadni ennek valóságát, a történelem eseményei mind-mind az emberiség zűrös múltjának állítanak emléket.

   Ha valaki ezt másképpen gondolná, elég felkeresnie az auschwitzi gázkamrákat, ahol az emberiség e kibeszélhetetlen gyilkos tettéről tanúskodik minden. Az emberiség történelme során sok ilyen szégyenletes esemény történt. Égbekiáltó gazságokra vagyunk képesek.

   A Biblia elmondja, hogy az első emberpárt Isten egy jónak teremett világban helyezett el. Az embert pedig úgy alkotta meg Isten, hogy szabadságában állt eldönteni, hogy Istent követve áldás lesz az életén, vagy a saját akarata szerint teszi a dolgokat, szembeszegülve Isten akaratával és megtapasztalva a halált. Ádám és Éva a lázadás útját választották és így mi valamennyien viseljük bukásuknak a következményeit.

   Mindazt, ami az édenkertben történt, leginkább a lázadás szóval lehet jellemezni. Az emberiség ekkor döntött úgy, hogy az Istennek való engedelmesség helyett a maga útját járja. Bár mi emberek, Istennek köszönthetjük a létünket, és az ő tulajdonai vagyunk, mégis megpróbáljuk figyelmen kívül hagyni Őt. Az Isten ellen lázadó ember azt gondolja, hogy jól elboldogul ő Isten nélkül is.  Pontosan ezt tette Sodoma és Gomora népe is. Isten útmutatásait figyelmen kívül hagyva a maga módján és a maga törvényei szerint kívánt élni. Így Sodomában minden a feje tetejére állt. Ezért vált aztán Sodoma az erkölcstelenség és az emberi gonoszság szimbólumává.

   De ne higgyük azt, hogy csak Sodoma és Gomora népe volt ilyen romlott, a többiek pedig jobbak voltak. Azt se gondoljuk, hogy mi jobbak vagyunk, hogy a mi társadalmunk mentes mindezektől a bűnöktől. Isten szemében nincs különbség a kis és a nagy bűnök között, így minden ember ugyanabban az állapotban van. Erre utal Pál apostol is, amikor így ír:  „Mert nincs különbség, mivel mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét.” (Rm 3:23).

   Ézsaiás próféta ezt mondja az emberiség egyetemes bűnösségéről: „Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta.” (Ézs 53:6). A Zsoltáros pedig így fogalmazott: „Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem.” (Ézs 14:3). Ádámhoz és Évához hasonlóan mi is mindnyájan lázadók vagyunk, akik folyamatosan arra törekszünk, hogy Isten uralma alól kivonva magunkat, mi határozzuk meg azt, hogy mi a jó és mi a rossz. A bűn gyökere ugyanis pontosan ebben az Isten elleni lázadásban keresendő. Ha igazán őszintén magunkba tekintünk, el kell, hogy ismerjük, hogy ugyanazt tesszük, amint Ádám és Éva tett az Édenkertben, Isten akaratát figyelmen kívül hagyva megyünk a magunk útján. Ahogy Pál apostol mondja a bűnös emberről: „A halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték halandó emberek, sőt madarak, négylábúak és csúszómászók képmásával. Ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyaiban a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét.” (Rm 1:23-24). Isten életet ígért, és meg akarta óvni az embereket a pusztulástól és haláltól. A kígyó kiforgatta Isten szavait, és a világ ma is ezt teszi körülöttünk. Kultúránk ma nevetség tárgyává teszi azt, ami ártatlan és tiszta, közben pedig ünnepli azt, ami perverz és erkölcstelen. A becsületességet és szemérmességet megbélyegzik és nevetségessé teszik. Ha azonban az igazságot hazugságra cseréljük fel, az nem marad következmények nélkül.  Pál apostol nagyon szépen levezeti ennek a romlásnak az útját: „Az ilyenek Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Ámen. Ezért kiszolgáltatta őket Isten gyalázatos szenvedélyeiknek: mert asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt ébredt vágy bennük: férfiak férfiakkal fajtalankodnak, de el is veszik tévelygésük méltó büntetését önmagukban.” (Rm 1:25-27).

2.      Isten ítélete

   Az előzőekben azt már láthattuk milyen szörnyű következményei lettek az Isten elleni lázadásunknak. De azt is meg kell látnunk és értenünk, hogy a szent, igaz és igazságos Isten nem hunyhat szemet lázadásunk fölött. Mi megpróbálhatjuk megmagyarázni a tetteinket, mentegetni magunkat, Isten azonban nem tagadhatja meg saját természetét. Az emberiség bűnös lázadása magát a teremetett világot is alapjában rendítette meg. A teremtett világban ma már semmi sem olyan, mint amilyennek Isten eredetileg szánta. Mindent megfertőzött a bűn. Romlás és halál fémjelzi az emberi létezés minden pillanatát. Családok töredeznek szét. Házasságok omlanak össze. Állandóan perben állunk valakivel. Egyre sűrűbb a megtévesztés homálya. A függőségek összezúznak. A közönyösség elaltat. Az erőszak elborít mindent. Az őrület terjed. Az élvezetek mindennél fontosabbá válnak. A vagyon és a pénz becsap. Az előítélet megvakít. A bizonytalanság elgyengít. A féltékenység bomlaszt. A félelem letaglóz. A hatalom megront.

   Mindez pedig azt hozza magával, hogy lázadásunk és annak következményei miatt Isten haragjának össztűzébe kerülünk. Isten jogos haragja azt célozza meg, hogy mindazt, ami az élet ellen tör, ami a teremtett világban Isten jó rendjét veszélyezteti, azt eltörölje. Számunkra sokszor felfoghatatlan és értehetetlen, hogy miért ítél Isten olyan szigorúan. Miért kellett az özönvíz által minden életet elpusztítani? Noén, a családján és a bárkába bevitt állatokon kívül miért kellett az összes többi élőlénynek meghalnia? Sodoma és Gomora esetében miért kell mindenkinek elpusztulnia, nemcsak a felnőtteknek, de az ártatlan gyermekeknek és még az állatoknak is?

   De ha jól végiggondoljuk, valójában mi is sokszor ezt kívánjuk. Ha valami igazságtalansággal szembesülünk, ha a gonoszság tobzódását és az ártatlanok szenvedését látjuk, mi is azt kívánjuk, hogy valaki tegyen igazságot. Ha van Isten, akkor lépjen közbe, ítélete sújtson le a gonoszokra és teljes mértékben semmisítse meg őket.

   Isten haragja és ítélete pedig valóban lesújt. Csakhogy Isten szerint minden ember egyformán lázadó. Az emberiségnek nincs mentsége. A szent Isten előtt nincs egy igaz ember sem, mindenki egyformán bűnös és méltó az örök büntetésre. A lázadás nemcsak egyszerűen romlottá tett minket, hanem lelki halottakká lettünk: „Mert a bűn zsoldja a halál.” (Rm 6:23).

   Szerencsére azonban a történet nem itt ér véget. Isten már az édenkerti bűneset alkalmával kijelentette, hogy megoldást fog adni a bűn problémájára, szabadítót ígér, aki legyőzi a kígyót és megszabadítja az embert. Miközben Isten jogos ítélete lesújtott Ádámra és Évára, valamit a teremtett világra, ugyanakkor megjelent a látóhatáron a kegyelem is. Isten kiűzte Ádámot és Évát az Éden kertjéből, de ugyanakkor gondoskodott is róluk, ruhát készítet nekik és felöltöztette őket. Isten egyrészről megítélte az ember tetteit, másrészről pedig közbelépett irgalma, hogy elfedezze szégyenüket és mezítelenségüket. A bőrruha előképe lett annak az áldozatnak, aki majd kiontja vérét, hogy általa mindenkinek lehetősége legyen megmenekülni. Az Isten Fia, Jézus hozta meg ezt a végső áldozatot a bűnért, amikor vállalta helyettünk a csapásokat és elhordozta helyettünk az ítéletet, magára vette szégyenünket: „Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.” (2Kor 5:21).

   Sodoma és Gomora pusztulásának története bizonyság Isten ítéletére. Bár e két város lakóit ugyanaz az általános romlottság jellemezte, amely Ádám és Éva óta uralkodott, bűnüket sajátos módon és igazságosan ítélte meg Isten. Sodoma és Gomora katasztrófája emlékeztet és figyelmeztet minket. Az emberiség történetében e két város nevét mind a mai napig a bűnnel és az erkölcstelenséggel azonosítják. Isten ítélete csak akkor következett be, miután kegyelmesen időt adott neki a bűnbánatra és a megtérésre. Az Újszövetség azt mondja, hogy intő jel ez mindazoknak, akik lázadnak Isten ellen, és nem térnek meg bűnükből: „Elhamvasztotta és pusztulásra ítélte Sodoma és Gomora városát, intő példaként azoknak, akik istentelenül élnek.” (2Pét 2:6).

3.      Sodoma és Gomora példája

   Sodoma mi vagyunk. Sodoma bűne nem csak a homoszexualitás volt, valójában sok másban is vétkesek voltak Isten előtt. Ne feledkezzünk meg pl. gazdagságáról. Olyan társadalom van itt előttünk, ahol a gazdagság okozta unalom is fokozza a perverzitást. Az emberek a jólétben már nem tudják, mit találjanak ki. De a Biblia szerint Sodoma lakói másban is erőszakosak voltak, pl. az özvegyek, árvák elnyomásában (Ézs 1:17), továbbá büszkék, felfuvalkodottak, könyörtelenek voltak a rászorulók iránt (Ez 16:49). Öntörvényűek, akik így vélekedtek Lótról: „Ő az egyetlen jövevény köztünk és ő akar törvényt szabni?" (1Móz 19:9). Nincs erkölcs, nincs törvény, csak az, amit ők jónak tartanak. Így gondolkodik a mai társadalom is.

   Vigyázzunk, mert a környezetünk ránk is hatással van, formál minket, ahogyan Lótot, és családját is formálta. Ne engedjük magunkat becsapni a viszonylagos igazságunkkal. Láthattuk, hogy Lót gyakorolta a vendégszeretet, de szíve mégis Sodomához kötötte. Találhatunk a magunk számára egy ilyen viszonylagos igazságot mondván: „én jobb vagyok, mint a környezetem.” De ez a viszonylagos igazság nem ment meg minket Isten ítéletétől. Kérdezzük meg magunktól, hogy nem foglalta-e el a világ lelkülete a mi szíveket is? Parázna vágyak? Pénzimádat? Mivel van tele a szívünk? Mi az, amit semmiképpen nem akarunk magunk mögött hagyni? Mi az, ami miatt esetleg hátranézünk?

   Jézus, amikor az ítélet napjáró beszél, ezt mondja:  „Éppen úgy lesz, mint ahogy Lót napjaiban történt: ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek; de amely napon Lót kiment Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és elpusztított mindenkit. Ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen az Emberfia megjelenik.” (Lk 17:28-30).

   Urunk figyelmeztet minket: „Emlékezzetek Lót feleségére!" (Lk 17:32). Azaz, ne nézzünk hátra, ne kötődjünk semmihez se jobban, mint őhozzá. Ezért folytatja aztán az intést így: „Aki meg akarja tartani az életét, elveszti, aki pedig elveszti, megtartja azt." (Lk 17:33). Aki mindent meg akart szerezni, amit a világ adhat, és ezért eltávolodik Istentől, az mindent elveszít. Ábrahám, aki kész volt mindent odaadni Istennek, végül megnyerte az életet, Lót viszont, aki magának akarta megtartani, elveszítette.

   Ne elégedjünk meg a magunk viszonylagos igazságával, hanem keressük Isten országát és az ő igazságát. Ha Istent választottuk, akkor szakadjunk el Sodomától, szakadjunk el a világtól és kövessük az Ő szavát. Ne csak látszatra szolgáljunk az Úrnak, hanem teljes szívünkből, lelkünkből és erőnkből. Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése