2023. február 4., szombat

Igehirdetés: 2023.02.05.

 


100 TÖRTÉNET, AMIT ÉRDEMES MEGISMERNI – 48.

 

Az özönvíz vége, szövetség

Olvasmány: 1Móz 7:1-24

„Amikor az ÚR megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az ÚR: Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem irtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.” (1Móz 8:21-22)

  

   Noé és családja több mint egy évet töltött bezárva a bárkában. Amikor végre kiléphettek onnan, az első dolguk volt, hogy hálaadással Istent magasztalják. Az Úr pedig ekkor kötött szövetséget Noéval és ígérte meg, hogy soha többé nem pusztítja el a földet özönvízzel. Noét és családját pedig arra szólította fel Isten, hogy sokasodjanak és szaporodjanak. Ez valójában a teremtés hajnalán Ádámnak és Évának adott parancs megismétlése, ami azt jelzi, hogy Isten Noéval szeretné újrakezdeni a történetet. Noénak és családjának története az újrakezdés reményének lehetőségét fejezi ki. Ettől a nyolc embertől származnak majd a következő nemzedékek, és bennük folytatódik az a történet, amely Isten el nem múló szeretetéről szól.

   De vajon bevált-e Isten terve? Az, amit az elbeszélés végén hallunk Noéról, sajnos már egyáltalán nem pozitív üzenet. Az a Noé, aki fiatal korában még az Istennel járt, és mindenben az Isten parancsát követte, idős korára elfelejtkezett Istenről. Noé és utódai ott folytatják, ahol az özönvíz előtt abbahagyták.

   Megtudjuk, hogy Noé volt az első, aki szőlőt termesztett és bort készített. Sőt Noé igen megkedvelte a bort, így éppen ez okozta a vesztét. A szőlő és a bor is Isten ajándéka, de mértéktelenül fogyasztva pusztulásba döntheti az embert. Noé lerészegedett, majd mámoros állapotban meztelenül mutatkozott a fiai előtt, végül pedig dühében megátkozta egyik gyermekét és annak minden utódját. Láthatjuk tehát, hogy még az özönvíz sem volt képes megoldani a bűn problémáját, mert a bűn belül, az ember szívében tovább élt és azóta is ott van minden emberben.

   Az emberi szív állapota nem javult meg az özönvíz után sem. Az özönvizet követően ezt mondta Isten az emberről: „Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva.” (1Móz 8:21). Ezt tehát Isten már nem azokról az emberekről mondja, akik az özönvíz előtt éltek. Ezt már rólunk mondja. Ez Isten értékelése a mi erkölcsi állapotunkról: Az ember nem javult meg az özönvíz következtében.

   Azt is észre kell vennünk, hogy Noé bűne, hogyan folyatódik gyermekei és utódai életében. Noé bukása a fiainak a bukásához vezet, és így van jelen a bűn minden további nemzedék életében. Látjuk tehát, hogy az ember semmit sem változott. Az özönvíz után ugyanolyan romlott maradt az emberi természet, mint amilyen előtte volt. Hit és újjászületés nélkül az ember marad az, aki volt, amit Isten már az özönvíz előtt megállapított rólunk, ami minden férfira, nőre és gyermekre igaz, hogy „szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz.” (1Móz 6.5).

1.      Az özönvíz vége

   Noé történetének elbeszélése az ítélet sötét hangneme után hirtelen világosra vált. Noé és családja kilép a bárkából, arra a szárazföldre, ahol épp most kezd kihajtani és zöldellni az új élet. Az első jelzés a föld gyógyulásáról a galamb révén érkezik, amikor az egy olajággal a csőrében tér vissza a bárkához. Az olajággal visszatérő galamb képe így válik a későbbiekben a béke jelképévé. Az eredete ide, az Isten és a teremtett világ között helyreálló béke történetéhez vezet minket vissza. Az olajfa ága, amelyet a galamb a csőrében tartott, annak bizonyítéka volt Noé számára, hogy van új kezdet, a föld felszárad, a pusztulás után új élet sarjad belőle.

   Hosszú idő után most először olvasunk arról, hogy az emberek ismét Isten tetszését kezdik keresni. Noé első dolga volt, hogy hálaáldozatot mutasson be Istenek. Istenről pedig azt olvassuk: „az ÚR megérezte a kedves illatot.” (1Móz 8.21) és erre válaszul ünnepélyes ígéretet tett: „Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt… és nem irtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.” (1Móz 8:21/a-22). Ez az első szövetség a Bibliában, amelyet Isten az emberrel köt. Míg a későbbi szövetségek kifejezetten Izrael népére vonatkoztak, addig itt a szövetség minden élőlényre kiterjedt. A szövetség feltételei jól tükrözik, hogy Ádám bukása, milyen mélyen érinttette a teremtett világot. Az emberiség bűne beárnyékolja az egész természetet. A félelem és a rettegés árnyéka vetül még az állatvilágra is.

   Isten szövetsége alkalmazkodik azokhoz a szomorú változásokhoz, amelyek a teremtett világ eredeti rendjétől való eltérést jelzik: „Minden, ami csak él és mozog, legyen a ti eledeletek! Nektek adom mindezt éppúgy, mint a zöld növényt. De ne egyétek a húst az éltető vérrel együtt!” (1Móz 9:3-4). Az Édenkertben Isten csak a növényeket adta táplálékul az embernek. Most első ízben olvasunk arról, hogy Isten megengedi az embereknek, hogy hússal is táplálkozzanak, azzal a feltétellel, hogy a húst nem ehetik meg az éltető vérrel együtt.

   A bibliamagyarázók szerint Isten így akarta emlékeztetni az embereket az élet tiszteletére, amelybe az állatok élete is beletartozik. Isten azonban számol azzal, hogy az ember ezután is ölni fog: „bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva.” (1Móz 8:21/b). De mindezek ellenére megígéri Isten, hogy történjen bármi, soha többé nem pusztítja el az életet ilyen tömeges méretekben, mint ahogy az özönvízben történt. Isten továbbá utalást tesz arra is, hogy módot keres majd az emberi lázadás és az erőszak kezelésére és féken tartására: „Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Mert Isten a maga képmására alkotta az embert.” (1Móz 9:5-6). Világosan kimondja Isten, hogy az emberi életnek különleges jelentősége van a teremtett világban. Különös módon éppen ezekből a versekből eredeztetik a halálbüntetés legitimitását is. Aki egy másik ember életére tör, Isten képmását támadja meg. Ezért Isten számon kéri a kiontott vért.

2.      A szövetség jelentősége

   Amikor Noé és családja kijönnek a bárkából, Isten ígéretet tesz Noénak, és ez lesz a kettejük közötti szövetség alapja: „Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt… és nem irtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.” (1Móz 8:21-22). A szövetség szó jelöli a Bibliában az Isten és az ő népe közötti kapcsolatot. Ez a szövetség fogalom egészen mást jelent, mint amit ma mi értünk alatta. A szövetség jelentése a Bibliában ez: „az uralkodó által kezdeményezett, vérrel szerzett kötelék.”

   A szövetséget az „uralkodó kezdeményezi”, vagyis ez a szövetség nem egyenlő partnerek között jön létre, akik kölcsönösen egyeztetik elfogadható feltételeiket. Ebben az esetben Isten az Úr, és egyedül ő szabhatja meg a szövetségi kapcsolat feltételeit.

   Ez a szövetség „vérrel szerzett”. A szövetség egy komoly, törvényesen megalapozott kapcsolat, olyan, mint a házasság, amelyet szintén szövetségként ír le a Biblia. A szövetséget szimbolizálják a rítusok, az áldozat bemutatása.

 Az oltárra vitt áldozat, a vér kiontása szimbolizálják azt, hogy a szövetség nyilvános és komoly, jelentőségteljes dolog: „Azután oltárt épített Nóé az ÚRnak, majd vett minden tiszta szárazföldi állatból és minden tiszta madárból, és égőáldozatot mutatott be az oltáron. Amikor az ÚR megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az ÚR…” (1Móz 8:20-21).

   A szövetség „kötelék”. Egy mély, személyes kapcsolatot jelent Isten és népe között, olyan közeli kapcsolatot, hogy Istenre úgy lehet gondolni, mint aki odakötözi magát népéhez és a népét magához. A későbbi szövetségkötéseknél kedvelt kifejezés az „én Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek.” (Jer 7:23).

   A szövetség tehát egy már létező kapcsolatra utal, hiszen Isten már az özönvíz előtt kijelentette Noénak: „Veled azonban szövetségre lépek: menj be a bárkába fiaiddal, feleségeddel és fiaid feleségeivel együtt!” (1Móz 6:18).

   Az özönvíz után Isten ismét megerősíti és megújítja ezt az ígéretét. Istennek az első emberrel, Ádámmal kötött szövetsége most Noéval, mint a második Ádámmal nyer újra megerősítést: „Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet! Íme, szövetségre lépek veletek és utódaitokkal, meg minden élőlénnyel, amely veletek van: madárral, jószággal és minden szárazföldi vaddal, mindennel, ami a bárkából kijött, minden földi élőlénnyel.” (1Móz 9:1,8-9).

   Noénak ugyanúgy megbízást adott Isten, ahogyan Ádámnak is. Isten újrakezdi Noéval a történetet, de a célja a teremtett világgal ugyanaz marad. Noé, mint második Ádám kap megbízást Istentől. Ráadásul Isten Noéval való szövetségének tartalma kiterjed a teljes teremtett világra. Először azt mondta Isten: „Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt.” (1Móz 8:21). Majd megismétli és megerősíti, hogy a Noéval és utódaival kötött szövetsége minden élőlényre kiterjed: „Íme, szövetségre lépek veletek és utódaitokkal, meg minden élőlénnyel, amely veletek van: madárral, jószággal és minden szárazföldi vaddal, mindennel, ami a bárkából kijött, minden földi élőlénnyel.” (1Móz 9:8-9).

   A szivárvány a jele ennek a kegyelmi szövetségnek, amelyet Isten köt, s amelynek nemcsak az ember, hanem minden élőlény a részese. A Noéval kötött szövetség tehát arra a különleges kapcsolatra is utal, amelynek alapja Isten szövetsége az egész teremtett világgal. Isten munkálkodni akar Noéban és Noé által, hogy beteljesítse, amit a teljes teremtett világgal eltervezett.

   Sajnos Isten új kezdete nem hozza el azt a nyugalmat, amelyet Lámek remélt, amit a fiának, Noénak nevével is kifejezett. Bár az egész földet Noé három fia, Sém, Hám és Jáfet népesíti be, de a bűn pusztítása hamarosan ismét megjelenik Noé és fiai családi életében.

3.      Van-e új kezdet?

   A szivárvány valóban méltó jelképe volt az Istennel kötött első szövetségnek, az új kezdetnek. Noé, akárcsak korábban Ádám, esélyt kapott arra, hogy újat kezdjen. Új mederbe terelhette az emberi civilizációt. Nem sokkal később azonban kiderült, hogy Noé is az elődjei útját folytatja. Megint csak azt láthatjuk, hogy az emberi civilizáció fejlődése ellentmondásos. Egy lépés előre, kettő hátra. Egyrészről előrelépést, fejlődődést látunk. Hallunk a mezőgazdaság fejlődéséről. Noé az első, aki szőlőt ültet, és bort készít. A bor önmagában jó ajándék, de vissza is lehet vele élni. Íme, a világ első bortermelője lerészegedik, és megszégyeníti magát és családját. Hám tiszteletlensége és fecsegése apja meztelenségéről, majd Noé átka már azt jelzik, hogy a család tovább bomlik. A technikai és a kulturális fejlődés ellenére nincs előrelépés, mert hiányzik az egység és egyetértés, az ember egymás ellenségévé válik. A nagy népszaporulat és a kulturális fejlődés negatív oldalát is bemutatja tehát a Biblia. A következő fejezetben már a bábeli toronyépítésről hallunk, ahol az Isten elleni lázadás újabb tetőpontja van előttünk.

   Az özönvíz történetének fő üzenete, hogy annak ellenére, hogy az ember bűnös maradt, Isten mégsem adta fel a célját a teremtett világgal kapcsolatban. Isten az özönvízben megőrizte az egyetlen igaz embert és családját, majd áldást és feladatot adott nekik, hogy újra töltsék be a földet. A bűn azonban ugyanolyan probléma maradt.

   Az özönvízben lezajlott ítélet ugyanis nem számolta fel a bűnt. Isten kegyelmi szövetséget köt az emberrel, de ez nem tarja vissza az embert a rossztól. Ha az özönvízzel az lett volna Isten célja, hogy egy jobb világot hozzon létre, akkor Isten kudarcot vallott. De nyilvánvalóan nem ez volt Isten célja, hanem valami nagyszerűbbet készített elő, ami csak a jövőben fog kibontakozni. Ezt a jövőt pedig az Újszövetség írói beszélik el.  Ők az özönvízre úgy tekintenek, mint ami a végső ítéletet is előrevetíti, amikor Isten tűzben fogja megítélni a világot. A bárkát pedig a végső megmenekülés előképének láttták. Noé napjait pedig olyannak tekintették, mint az utolsó napokat az Isten Fiának eljövetele előtt. Így, tehát világossá válik előttünk, hogy Noé története befejezetlen történet. Hiszen Isten továbbra is gyűlöli a bűnt, de meg akarja menteni az embert. Az özönvíz után az ember állapota valójában nem változott meg. A bűnre akkor még nem volt megoldás. De itt van a történet kulcsa. Azt olvassuk, hogy az özönvíz után Noé áldozatot mutatott be Istennek, aki pedig erre a szövetség ígéretével válaszolt. Ez az áldozat tehát annak az előképe, hogy Isten ad megoldást a bűnre egy másik, nagyszerűbb áldozatban, Fiának, Jézus Krisztusnak az áldozatában. Így a végső megoldás a bűnre: Jézus Krisztus, aki „egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.” (Zsid 9:26).

   Ami az özönvíz után új kezdetnek indult, arról kiderült, hogy nem más, mint az emberi bukás régi történetének a megismétlése. Az özönvíz utáni ember a szíve mélyén ugyanolyan Isten ellen lázadó, mint amilyen előtte volt. Ádám fellázadt Isten ellen, Noé és utódai pedig ugyanezt a szívet és indulatot vitték tovább. Gyökeresen újat Isten nem Noéval kezdett, hanem valaki mással. Azzal, Akit a Biblia második Ádámnak nevez.

   Pál apostol így ír Jézus értünk hozott áldozatáról: „Mert ha annak az egynek a bűne miatt sokan haltak meg, még inkább igaz, hogy Isten kegyelme és ajándéka kiáradt az egy ember, Jézus Krisztus kegyelme által sokakra.” (Rm 5:15). Noé csak előképe Krisztusnak, akiben valóban újat kezdett Isten ezen a földön. Őbenne tette lehetővé, hogy az egész emberiség visszataláljon hozzá. Ez az igazi új szövetség, amire csak távolból mutatott előre a szivárvány és a Noéval kötött szövetség. Erről mondja Jézus az utolsó vacsoránál: „Mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.” (Mt 26:28).          Igazán újat, egészen újat, tehát csak Jézus Krisztus által kezdhetünk, mert: „Aki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, minden újjá lett.” (2Kor 5:17). Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése