2022. december 31., szombat

Igehirdetés: 2023.01.01.

 


 

Vég és kezdet

Olvasmány: Jel 21:1-21

„És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől: Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.”  (Jel 21:1-4).

 

   Miközben világunkat egyre jobban elborítja a gyűlölet és a gonoszság, a lelkünk mélyén még inkább vágyunk arra, hogy ez ne így legyen. Nemcsak egyszerűen egy jobb és boldogabb újévre vágyunk, de még inkább egy jobb és boldogabb új világra. Az ószövetségi próféták mind-mind arról jövendöltek, hogy eljön majd „az a nap”, amikor az egész teremtett világ megújul. Az Újszövetségben csak egy prófétai könyv van, ez pedig a Jelenések könyve, amely egyben a Biblia utolsó könyve is. Így a Szentírás utolsó mondatai arról a reménységről szólnak, hogy az idők végezetén majd Isten új eget és új földet alkot, újra az emberek között fog lakni, nem lesz többé szenvedés, fájdalom és halál. A rossz és a gonoszság eltöröltetik a földről. A vadállatok békésen együtt játszadoznak. A teremtett világ végre úgy működik majd, ahogyan azt Isten kezdetben eltervezte.

   Béke uralkodik majd a világban, nemcsak ember és ember között, hanem Isten és az egész teremett világ között. Isten országa, az Ő királyi uralma végre láthatóvá lesz. Isten szent városa, az Új Jeruzsálem szélesre tárja kapuit.

   A Biblia utolsó könyve tehát egy hatalmas örömünnep leírásával zárul. A sok rossz után, végre jó hírt hallunk. Bár a Jelenések könyve sok tragikus és szomorú esemény bekövetkezéséről is beszél, a hívő ember számára ez a könyv mégsem a félelem, hanem a remény könyve. Isten győzni fog, és mindent újjáteremt.

   A Biblia első lapjain egy tragikus eseményről értesülünk, arról, hogy az Isten képmására teremtett ember fellázadt Isten ellen, és ez a lázadás romba döntötte Isten szép és jó világát. A Biblia vége azonban a boldog befejezéshez vezet minket. Az utolsó szó egyben a legjobb hír: „És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt.” (Jel 21:1).

   A Biblia ott ér véget, ahol elkezdődött. Az Isten és az ember között megromlott kapcsolat végre helyreáll. Az Édenkert óta eltelt évezredek után a világ olyan lesz, amilyennek Isten elképzelte. János apostol olyannak látja a mennyet, mint ami a zsidó nép minden álmának beteljesülése. Jeruzsálem újjáépül, falai drágakövekből, utcái pedig aranyból lesznek. Egy szegény országból való menekült számára ma ugyanennek a reménységnek a kifejezése talán egy olyan otthon látomása lenne, ahol van étel, ital, békesség, biztonság, és együtt lehet a család. A mennyország egyszerűen nem más, mint minden igaz vágy beteljesülése. Isten azt ígéri nekünk, hogy ez nem hiú ábránd. Vágyaink nem csupán képzelgések. Egy nap mindez valóra válik.

1.      Isten terve célhoz ér

   Amikor Isten elhatározta, hogy megváltja az embert és a teremtett világot megtisztítja a bűn rontásától, a végső célja az volt, hogy az a világ, amit ő eredetileg jónak teremetett, újra visszaálljon az eredeti állapotába és az egész teremetett világ újra az ő jóságos uralma alatt virágozzon. Jézus a kereszten meghalva kijelentette: „Elvégeztetett!” (Jn 19:30), vagyis a megváltás beteljesedett. Jézus a kereszthalála és feltámadása által győzedelmeskedett a bűn és a halál felett. Ennek a győzelemnek a végső kinyilatkoztatása azonban még hátra van. A Biblia elbeszéli, hogyan halad előre Isten munkája a világ teljes helyreállításáig, hogyan ér Isten terve célhoz, s hogy milyen lesz ez a helyreállított világ. A Jelenések könyve utolsó fejezetei arról szólnak, hogy mi vár a teremtett világra, amikor Isten véget vet a történelemnek. Bár a Biblia több könyve is beszél arról, hogy mi Isten végső szándéka a teremtett világgal, és hogy megváltás története merre tart, de Isten országának legtisztább képét Fiának, Jézus Krisztusnak a személyében, szavaiban és tetteiben láthatjuk. A Jelenések könyve utolsó fejezetei Istennek ezt a végső tervét fedik fel. János apostol látomásában megjelenik az új ég és az új föld ígérete, amely teljesen tiszta lesz, mert sem a bűn sem a gonosz nem szennyezi be többé. A szent város, az új Jeruzsálem leszáll az égből a földre, ami arra utal, hogy Isten tökéletes rendje uralkodik ismét a földön. Amikor Jézus imádkozni tanította követőit, ezt a kérést is eléjük adta: „jöjjön el a te országot, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.” (Mt 6:10). Isten mennyei lakóhelyének a földre szállása azt szemlélteti, hogy Isten országa eljön majd, és akarata a földön megvalósul mindörökké, úgy ahogyan az a mennyben mindig is volt. A teremtett világ és a Teremtő között helyreálló egységet és harmóniát szemlélteti tehát ez a drámai kép, hogy a menny, Isten lakhelye most ismét a földre jön. Isten együtt lakik majd az új földön az emberiséggel. Eltávolítja a bűnt, és annak minden következményét. Nem lesz többé halál, betegség és fájdalom, csak béke és harmónia.

   Isten újra olyan közel lesz hozzánk, mint azokban az ősi napokban, amikor Ádámmal és Évával együtt sétált az Éden kertjében. Az emberek közötti kapcsolatok is meggyógyulnak, és a szeretet uralkodik majd a földön. A teljes emberi élet megtisztul, és az emberen kívül a teremtett világ is részesül a bűn és a halál szolgaságából való felszabadulásnak az áldásaiból.

   Ez az új teremtésről szóló látomás Isten Kijelentésének a tetőpontja és egyben befejezése. Olyan ez mintha Isten mennyei tróntermének függönyét elhúznák a szemünk elől egy pillanatra. Láthatjuk azt a lelki, szellemi harcot, amely világunk történelmét mindvégig alakította, a harcot, amelyet saját földhözragadt nézőpontunkból eddig nem láthattunk. Erről a harcról a Biblia így ír: „Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.”  (Ef 6:12). Tudnunk kell, hogy amikor János apostol lejegyezte a Jelenések könyvét, a keresztyén gyülekezetek rettenetes üldöztetéseken mentek keresztül. Az akkor élő keresztyének számára úgy tűnhetett, hogy teljesen egyedül kell szembenézniük a gonosz erőkkel. János apostol azonban feltárja, olvasói előtt, hogy az evangéliumnak való ellenszegülés és a keresztyének üldöztetése mögött a sátán munkája áll. Az üldözött keresztyéneknek miközben a maguk helyén sok próbatételt szenvednek el a római hatóságok részéről, látniuk kell, hogy mindezek a háttérben valójában Isten és a sátán közötti kozmikus harc áll. A Jelenések könyvének üzenete, hogy Isten győzedelmeskedik, és aki hűségesen kitart, az részesül majd a végső dicsőségben. Még ha a jelenben kétségesnek is tűnik a saját csatájuk kimenetele, hinnünk kell abban, hogy Jézus uralma egykor teljes győzelmet arat majd. Nagy vigasztalást és reményt adott ez a könyv az üldözött és szenvedő egyháznak. Ügyük nincs elveszve, mert ők a győztes oldalán állnak. Azt az egyetlent követik, aki a történelem Ura, és aki minden ellenállást fel fog számolni, ők pedig osztozni fognak Krisztus győzelmében.

2.      Isten mindent helyreállít

   A Jelenések könyve 21. fejezete nem más, mint egy látomás a helyreállított világról, az új teremtésről, amelyben Isten mindent olyanná formál, amilyen az eredeti volt. Azt is látnunk kell, hogy ez a látomás talán nem mindenben egyezik mindazzal, amit mi emberek elképzelünk. A Jelenések Könyve nem azt a képet mutatja, amit mi szeretnénk vagy remélnénk az Isten tervével kapcsolatosan. A legtöbben úgy képzeljük, hogy az idők végén majd Isten ítéletet tart a világ felett, ez a gonosz világ megsemmisül, a jókat pedig Isten kimenti a pusztulásból, ők a mennybe jutnak. A föld tehát és a rossz emberek elpusztulnak, de a jó emberek tovább élnek egy láthatatlan, szellemi világban. 

   János apostol azonban itt azt mutatja meg nekünk, hogy Isten célja a megváltással nem más, mint az ő eredeti teremtett világának a helyreállítása a megújított földön. Ebben a helyreállított világban fognak Isten megváltottai feltámadt testben élni. A teremtett világ megsemmisülése helyett inkább annak helyreállításán van a hangsúly. Minderről azonban most még csak hiányos ismereteink vannak, azért mondja ezt Pál apostol: „Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten.” (1Kor 13:11-12). Most tehát még nem látunk tisztán, de egy valamiben biztosak lehetünk: „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek.” (1Kor 2:9). Bárhogyan legyen is, tudjuk azt, hogy új életünket feltámadott testben fogjuk élni egy Isten által helyreállított jó és szép világban a vele való teljes közösségben.

   A Biblia szerint a teremtett világ helyreállítása mindenre ki fog terjedni. A jövőről alkotott képünk általában az ember megváltását állítja a középpontba. A Biblia azonban ezt tágabb nézőpontban tárja elénk, vagyis az egész teremtett világ tekintetében. A Jelenések könyvének a jövőről szóló látomása arra indít minket, hogy reménységgel várjuk a teljességet, a helyreállított teremtett világot.

   A megváltás hatásköre tehát az egész világra kiterjed. Miután Jézus legyőzte a bűnt a kereszten és feltámadt a halálból, az új teremtés elkezdődött. Péter apostol ezt a jó hírt adja tudtára az első pünkösdkor a jeruzsálemi sokaságnak: „Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek; hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit Messiásul rendelt nektek. Őt azonban az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik, amiről Isten öröktől fogva szólt szent prófétái által.” (ApCsel 3:19-21).

3.      Újév, új kezdet

   A naptárunkban a mai nap piros betűvel van jelölve. Ez arra utal, hogy ez egy fontos és kiemelt nap. Egy újév kezdődik el. Ennek a napnak a fontossága azonban meg sem közelíti annak a dicsőséges korszaknak a kezdetét, amelyet Krisztus eljövetele fog megnyitni majd. Ha hívő embernek valljuk magunkat, akkor mi is várjuk Krisztus visszajövetelét. A Jelenések könyve végén János apostol egyetlen mondatban összegzi a jelenlegi világrend végét: „És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt.” (Jel 21:1). Aztán leírja az új ég és az új föld lélegzetelállító pompáját. Isten új rendje ez, amelyben: „Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni.” (Jel 21:3). Isten újra teljes közösségben lesz az övéivel. A Biblia Krisztus háromszor elhangzó ígéretével ér véget: „Íme eljövők hamar!” (Jel 22:7,12,20/a), valamint hívőknek az erre adott válaszával, amely így szól:  „Ámen. Jöjj, Uram Jézus!” (Jel 22:20/b).

   Egy újév kezdetén sok félelem és bizonytalanság is van bennünk a jövővel kapcsoltban. Egy mondás szerint: „Sose félj az ismert Istenre bízni az ismeretlen jövőt!”  Mi keresztyének azért nem félünk a jövőtől, mert ismerjük azt az Istent, aki kezében tartja nemcsak az időt és a jövőt, de az egész teremtett világot. Sőt Isten kegyelméből mi még az előttünk álló eseményekbe is betekintést kaptunk. Az újév kezdetén ezért is dicsérhetjük Istent a jövőre vonatkozó csodálatos tervéért, amit kijelentett nekünk, s ami által élő reménységünk lehet.

   Ha pedig mi már ismerhetjük Isten csodálatos tervét, akkor törekedjünk arra is, hogy ezt a tervet másokkal is megismertessük. Gondoljunk most azokra a barátainkra, családtagjainkra, szomszédokra vagy munkatársakra, akik még nem ismerték meg Jézust és nem kötelezték el magukat Isten ügye iránt. Ha mi részesei lehetünk Isten országának, nem szeretnénk azt, hogy ezek az emberek is ott legyenek velünk, hogy ők is részeseivé váljanak, az Isten újjáteremtett világának? Az újév egyben egy új kezdet lehetősége is. Imádkozhatunk ezekért az emberekért. Kérjük Istent, hogy bennünket is úgy formáljon, hogy alkalmassá legyünk az evangélium hirdetésére, hogy általunk mások is megismerhessék Isten országát.

    Az újév, új kezdet, annak kezdete is lehet, hogy még ma elkezdjük az Isten eljövendő országához méltó életet! Ha már tudjuk mit jelent az „új ég és új föld”, akkor örömmel várjuk örök otthonunkat és arra összpontosítunk. Az ige így buzdít erre bennünket: „Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel! Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben.” (Kol 3.1-2). Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése