2023. január 21., szombat

Igehirdetés: 2023.01.22.

 


100 TÖRTÉNET, AMIT ÉRDEMES MEGISMERNI – 46.

 

Az első gyilkosság

Olvasmány: 1Móz 4:1-26

„Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta!” (1Móz 4:7).

 

   A Biblia első három fejezete felvázolja előttünk az emberiség történetének kezdetét, amelyből a negyedik fejezetben bontakozik ki a nagy dráma.

Olvashatunk az első gyermekszülésről, amikor Éva először tapasztalja meg a fájdalmat és a kínt, de az új élet ajándékának örömét és áldását is: „Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki teherbe esett, megszülte Káint, és azt mondta: Fiút kaptam az ÚRtól! Majd újból szült: annak testvérét, Ábelt.” (1Móz 4:1-2/a). Hallunk az első foglalkozásokról és az első munkamegosztásról: „Ábel juhpásztor lett, Káin pedig földművelő.” (1Móz 4:2/b). Értesülünk az első istentiszteletről: „Egy idő múlva Káin áldozatot vitt az ÚRnak a föld terméséből. Ábel is vitt elsőszülött bárányaiból, azok kövérjéből.” (1Móz 4.3-4). Olvashatunk az első kiterjedt, népes családról, az első városokról és a kultúra első jeleiről is. A szépen meginduló és virágzó fejlődést azonban egy tragikus esemény árnyékolja be:Ezután azt mondta Káin a testvérének, Ábelnek: Menjünk ki a mezőre! Amikor a mezőn voltak, rátámadt Káin a testvérére, Ábelre, és meggyilkolta.” (1Móz 4:8). Ma Ádám és Éva gyerekeiről lesz szó, akik sok mindenben szintén az első voltak. Káin és Ábel az első civakodó testvérpár. Őket aztán még számtalan hasonló követett. Visszatérő témája ez a Bibliának.

   Káin áldozatot mutatott be Istennek, ám amikor kiderült, hogy Isten az ő ajándékát nem fogadta el, míg az Ábelét igen, akkor nagy haragra gerjedt. Azt, hogy mi volt az oka annak, hogy Isten többre becsülte Ábel áldozatát a Káinénál a Zsidókhoz írott levélből tudhatjuk meg. Amikor a Biblia itt a hit hőseiről ír, akkor a felsorolást Ábellel kezdi. De innen tudjuk meg azt is, hogy mi volt a gond Káin áldozatával: „Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot Istennek, mint Kain, és hit által nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél.” (Zsid 11:4). A gond tehát nem az volt, hogy Káin és Ábel más-más foglakozást választottak maguknak és így másféle dolgokat vittek áldozatként Isten elé. Az elutasítás oka, Káin a magatartásában keresendő. A Biblia keveset árul el Ábelről, sokkal többet foglalkozik Káin történtével. De ez valahol érthető is, hisz mi, bűnös emberek sokkal inkább Káinra hasonlítunk, sokkal többet láthatunk meg saját magunkból Káinban, mint Ábelben. Káin érzései a mi érzéseink, a féltékenység, az irigység, a düh, a harag, majd a hárítás, a mentegetőzés, végül pedig a szégyen és a félelem.

   Megtudjuk, hogy Isten büntetéseként Káinnak egész hátralevő életében bujdosnia kell, ugyanakkor a „Káin bélyeg” kifejezés mégis arra utal, hogy Isten valamifajta védelemben részesíti Káint. Az emberiség pedig az óta is Káin példáját követi, hiszen a káini természet tulajdonságait a következő nemzedékek is örökölték. Míg Káinról azt olvassuk, hogy mélységesen szégyellte a bűnét, addig az egyik utóda, Lámek már egyenesen dicsekszik gyilkos tetteivel.

1.      Nem előre megyünk, hanem hátra

   Káin és Ábel történetéhez kapcsolódóan a Biblia így figyelmeztet minket: „Azt az üzenetet hallottátok kezdettől fogva, hogy szeressük egymást. Ne úgy, mint Káin, aki a Gonosztól való volt, és megölte testvérét. Miért ölte meg? Mert tettei gonoszak voltak, a testvére tettei viszont igazak.” (1Jn 3:11-12). Világosan láthatjuk tehát, hogy Ádám és Éva engedetlensége következtében a bűn belépet a világba, s a következő nemzedék már egymást gyilkolta. Meg kell értenünk, hogy Ádám és Éva bűne nem valami apró hiba volt, hanem végzetes ajtónyitás, ami által olyan erők törtek be a világunkba, amelyek az ember elpusztítására törnek. Az ördögről a következőt mondja Jézus az evangéliumban: „Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atyja.” (Jn 8:44). Káin tette pontosan ezt igazolja. Ádám és Éva nem hallgat Istenre, enged a kísértő szavának, beengedi őt a maga világába, s ezzel megjelenik a halál. Valóban igaz az ige: „Mert a bűn zsoldja a halál.” (Rm 6:23) Ádám és Éva engedetlenségének gyümölcse, fiúk Káin tettében érik be először, majd tovább folytatódik a következő nemzedékekben. Az ember egyre mélyebbre süllyed, ahogy ez Káin egyik leszármazottjának, Lámeknek a szavaiban visszatükröződik: „Embert ölök, ha megsebez, gyermeket is, ha megüt. Ha hétszeres a bosszú Káinért, hetvenhétszeres az Lámekért.” (1Móz 4:23-24).

   De Káin és Ábel történetéből megtudjuk azt is, hogy a civilizáció gyors fejlődésnek indult: megjelenik a földművelés, elterjed a réz– és vasszerszámok használata, az emberek felfedezik a zenét és a művészeteket. Az emberiség kezdi lassan birtokba venni a teremtett világot. Az előrelépések ellenére azonban a történelem a romlás felé halad, az emberiség tovább csúszik lefelé a lázadás lejtőjén. Ádám és Éva döntése után minden ember ugyanazzal a helyzettel szembesül. A bűn, az engedetlenség a pusztulásba, a halálba visz.

   Mindenkinek szól a figyelmeztetés, amit Isten Káinhoz intézett: „Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta!” (1Móz 4:6-7). Ha valamit halad is előre az emberiség, ha tesz is valami jót, mindjárt újra a bűn útját választja. A jóra való vágyakozás megvan benne, de a bűn miatt erőtlenné lett, hamar elfordul és ismét ugyanabba a csapdába esik.

   Pál apostol a Római levélben ezt a megdöbbentő vallomást teszi az emberről: „Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy – miközben a jót akarom tenni – csak a rosszra van lehetőségem.” (Rm 7:21). Vagyis az ember nem előre megy, hanem hátra.

2.      Az ember tette és Isten válasza

   Ádámnak és Évának el kellett hagyniuk az Édent. Ennek ellenére azonban az Istentől kapott küldetésük érvényes maradt. Az ember az Éden kertjén kívül is az maradt, akinek Isten szánta, Isten képmására alkotott teremtmény, akinek Teremtőjét kell képviselnie a teremtett világban. Így amikor a Biblia felsorolja Ádám utódait, akkor újra megismétli a teremtéskor elhangzott kijelentést: „Ez Ádám nemzetségének könyve. Amikor Isten megteremtette az embert, Istenhez hasonlóvá alkotta. Férfivá és nővé teremtette, megáldotta, és embernek nevezte őket teremtésük napján.” (1Móz 5:1-2). Majd az özönvíz után a Noéval kötött szövetségben Isten újra megismétli ezt a mondatot: „És az embertől is számon kérem az ember életét: egyik embertől a másikét. Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Mert Isten a maga képmására alkotta az embert.” (1Móz 9:5-6).

   A Biblia itt elmondja nekünk, hogy az ember Isten elleni lázadása következtében a világban gyökeresen megváltozott minden. Ez a lázadás elsősorban minket, embereket változtatott meg. Az ember életében most már egyszerre van jelen a jó és a rossz, az élet és a halál, Isten áldása és a bűn pusztító hatalma. Az ember Isten által rendelt feladata: „szaporodni és sokasodni”, „betölteni a földet”. Isten jóságát képviselve gondoskodni a teremtett világról.

   Ádám és Éva a bűnbeesésük után is házastársak maradtak, Éva két egészséges fiúgyermeknek adott életet. Ez a négy ember egy családot alkotott, úgy ahogyan azt Isten a bűneset előtt eltervezte. A történet folyatásából mégis az derül ki, hogy az emberek világában valami nagyon megváltozott.

   Kain és Ábel az első testvérpár, ők élik meg elsőször azt, hogy milyen a testvéri kapcsolat. De Ábelnek már a nevében is ott az utalás a hiábavalóságra, amely mintha már előre jelezné a hamarosan bekövetkező tragédiát. Foglalkozásukat tekintve Káin földműves, Ábel pedig juhpásztor. De nemcsak ebben különböznek egymástól. A testvérek ahelyett, hogy élveznék egymás társaságát és segítenék egymást a különböző faladataikban, inkább versengenek egymással. Amikor pedig mindketten bemutatják Isten előtt az áldozataikat, a helyzet végképp kiéleződik közöttük. Káin rettenetesen féltékeny lesz Ábelra, mivel Isten Ábel áldozatát elfogadta, a Káinét viszont nem. A Biblia később utal rá, hogy Káin a maga áldozatát nem hittel, nem teljes szívvel végezte, hanem csak, mint aki kényszerből vagy látszatra tesz eleget egy kötelezettségnek. Káin nem „jókedvvel adakozott”. Ezért figyelmeztet minket a Biblia: „Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti Isten.” (2Kor 9:7).

   Isten bár látja Káin hibáit és hitetlenségét, mégis kegyelemmel szól hozzá, figyelmezteti őt arra, hogy ha azt teszi, ami helyes, ha változtat a gondolkodásmódján, akkor az ő áldozatát is elfogadja majd, de ha nem vigyáz, ha nem változik meg, nem tér meg az irigység és a harag útjáról, akkor a bűn, mint egy vadállat rátámad, leteperi, és a hatalmába keríti.  Káin azonban nem hallgat Istenre és nem hajlandó megváltozni. Tovább táplálja a szívében az irigység és a harag indulatait. Álnokul csapdát állít, a mezőre csalja és megöli a testvérét. Így megtörténik a legrosszabb. A család, amellyel Istennek az volt a terve, hogy a szeretetteljes kapcsolatok által az öröm forrása legyen, a féltékenység, a düh és a gyilkosság színterévé vált.

   Azt várnánk, hogy ezek után Isten mindent rögtön elpusztít, és azonnal eltörli a gonoszt a föld színéről, de nem ez történik. Káint szörnyű tettére válaszul Isten megbüntette, ugyanakkor védelem alá is helyezte. Bár szülőföldjéről száműzetésbe kell mennie és egész hátralevő életében bujdosni és vándorolni kényszerül, ugyanakkor a „Káin bélyeg” kifejezés arra utal, hogy valamifajta védelemben is részesült.

   Isten nem adta fel tervét az emberrel és a teremtett világgal kapcsolatban. A jó rend, amelyet Isten a teremtett világa számára hozott létre továbbra is megmarad, továbbra is érvényes. Ádámnak és Évának újabb gyermekei születnek, így az emberiség Isten rendelése szerint tovább szaporodik. Idővel Káin is talál párt magának, ő is családot alapít, és neki is születnek gyermekei. Káin és családja továbbra is benne van Isten tervében, Isten továbbra is gondoskodik az emberről.  A történetből azonban az is kiderül, hogy az ember a bűneset után alapvetően megváltozott, már megvan az a szörnyű képessége, hogy rossz irányba terelje az életét és mindent tönkre tegyen, amit Isten jónak teremtett. A családi élet és minden egyéb jó ajándéka Istennek a fájdalom és a bosszú forrásaivá vallhatnak. Ennek összefüggésében kell látni mindazt, amit Káin történetének végén olvasunk arról, hogy az emberek városokat építenek és kialakulnak a különböző kultúrák.

3.      Miért történt mindez?

   A baj gyökere abban van, hogy a bűnbeesett ember magát Istennek képzeli, míg a másik embert csak tárgynak tekinti. Önmagát isteníti, a másikat pedig emberszámba sem veszi. Amíg az ember Istennel közösségben élt, addig a valóságnak megfelelően látott mindent. Istenről tudta, hogy ő a Teremtő, magáról azt, hogy teremtmény, a másik emberről pedig, hogy segítőtárs, felebarát. A bűneset azonban eltorzította az ember látását. A bűnbeesett ember már önmagát képzeli a világ urának, és uralma kiterjesztésében a másik embert vagy eszközként használja, vagy akadálynak, vetélytársnak, sőt ellenségnek tekinti, és ezért félre akarja tenni az útból.

   A Biblia világosan tanítja, hogy a világmindenséget Isten teremtette, az életet is Ő alkotta, így ahhoz rajta kívül senki nem nyúlhat. Az embert pedig Isten az élet ápolásával, őrzésével bízta meg. Mivel egyedül Isten tud életet adni, éppen ezért egyedül Ő szabhatja meg az életünk végét is. Dávid a zsoltárban így vall: „életem ideje kezedben van.” (Zsolt 31:16). Aki maga akarja megrövidíteni vagy elvenni akár egy másik ember életét, akár a saját életét, az közvetlen Istennel kerül szembe, ellene lázad. Mindjárt a Biblia elején ezt olvassuk: „és az embertől is számon kérem az ember életét: egyik embertől a másikét. Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Mert Isten a maga képmására alkotta az embert.” (1Móz 9:5-6). Egyedül az ember az a teremtmény, aki Isten képét hordozza magán. Ez azt jelenti, hogy az ember az, akinek képviselnie kellene Isten jóságát, akinek meg kellene valósítania Isten bölcs terveit. Aki egy másik ember életére támad, az Isten képviselőjére támad rá, és az így magával Istennel kerül szembe. Jézus az életére törő farizeusoknak ezt mondja: „Ti atyátoktól, az ördögtől valók vagytok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva.” (Jn 8:44/a). A kísértő célja egymás ellen fordítani és elpusztítani az embereket. Ezért fordítja Káint az édestestvére ellen, akivel kölcsönösen rászorulnának egymásra, kölcsönösen gazdagíthatnák, védhetnék, őrizhetnék egymás életét. Amikor az Úr számon kéri Káint, ő csak ennyit válaszol: „Hát őrzője vagyok én a testvéremnek?” (1Móz 4:9). Pedig Isten valóban azt szeretné, ha a másik ember életének őrzői lennénk és nem kioltói. A bűn azonban éppen azzal állít szembe, akinek az életét őriznem kellene. Minden gyilkos indulat, gondolat mögött az áll, aki emberölő volt kezdettől fogva.

   Isten tehát nemcsak megteremtette az életet, hanem táplálja és védi is azt. A bűn azt súgja: vedd el a másikét azért, hogy neked jobb legyen. Jézus viszont azt mondta: odaadom magamat a másikért, hogy neki jobb legyen. Ezt az utóbbi magatartást nevezi a Biblia szeretetnek.  Amit Ádám és Éva elrontott, és ami Káin gyilkosságával elkezdődött, az csak Krisztusban áll helyre: „Mert ha annak az egynek a bűne miatt sokan haltak meg, még inkább igaz, hogy Isten kegyelme és ajándéka kiáradt az egy ember, Jézus Krisztus kegyelme által sokakra.” (Rm 5:15). Krisztusban Isten helyreállít minket. Ezért kérjük Istent, hogy az atyáinktól örökölt káini gyilkos indulat helyett ajándékozzon meg minket a krisztusi szeretet indulatával, hogy a helyünkre állhassunk, hogy lehessünk valóban Isten képviselői a teremtett világban, azok, akik védői és őrzői az életnek! Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése