2024. május 11., szombat

Hírlevél 2024.05.12.

 

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

Szerda 14:00 óra – Bibliaóra

Pünkösdvasárnap 10:00 óra – Istentisztelet úrvacsorával

Pünkösdhétfő 10:00 óra – Istentisztelet

 

KERESZTELŐ:

A mai vasárnapon gyülekezetünkben a keresztség sákramentumában részesült Gergely Valentin, Gergely Zoltán és Windschmann Rita gyermeke. Hordozzuk imádságban a megkeresztelt gyermeket és családját!

 

HÁLAÁLDOZATUNK:

Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez.

 

Adakozás, járulék befizetés banki utalással:

Bonyhádi Református Egyházközség

71800013-11116264 (Takarék Bank)

(A megjegyzés rovatba kérjük, feltüntetni, hogy az utalt összeg „adomány” vagy „járulék”)

2024. május 7., kedd

Presbiterképzés: 2024.05.07. Téma: A megtérés

 28. A megtérés

Isten nem csak megigazítani akar bennünket Krisztus áldozata által, hanem Szentlelke által meg is akar újítani. Ezt nevezzük megtérésnek. A megtérés szó több mint 140-szer fordul elő a Bibliában. Annyit jelent: magába szállás, megfordulás, visszafordulás. Gondoljunk csak a tékozló fiúra, aki magába szállt, elfordult bűneitől, és visszatért apjához.
Különbséget kell tennünk első megtérés és naponkénti megtérés között. Az első megtérés hirtelen történik (Pál), de lehet lassú folyamat is (Timóteus). A naponkénti megtérésre mindenkinek szüksége van. Annyit jelent, hogy egyre inkább Isten útján járunk. Gyűlöljük és elhagyjuk a bűnt. Szokták ezt a régi ember meghalásának és az új ember feltámadásának is nevezni. Ebben
az életben sohasem lehetünk tökéletesek. Az utolsó leheletünkig harcolnunk kell a hit nemes harcát, azaz a régi ember (bűnös) és az új ember (megigazult) harcát. A hivő tehát két ember. Ez után az élet után minden bűntől megszabadulunk. Akkor Istent olyan tökéletesen szolgáljuk, mint egykor a paradicsomban.


Olvasd el!

2Krón 33; Ézs 1; Jer 3; Lk 19,1-10; Jn 15,1-17; ApCsel 9,2-22; Róm 7,13-26.

Bibliatanulmány: Róm 7,18-26
Pál régebbi belső küzdelméről ír. Egyrészt a jót akarja cselekedni, másrészt gyakran a rosszat teszi. Ez arra készteti, hogy így kiáltson fel: „Óh én nyomorult ember” . De arra, is, amikor Szabadítójára gondol: „Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által” .

1. Lásd a 18. verset. Pál itt a damaszkuszi úton való megtérése előtti életére gondol, vagy az azutánira?
2. Lásd a 19. verset. Miért nem cselekszi Pál a jót? Hiszen azt akarja.
3. Hogy látod egész világosan a 20. versben, hogy Pál két ember?
4. Mire céloz Pál a 22. versben, amikor a belső emberről szól?
5. Mi az a „másik törvény” , amit Pál tagjaiban lát? (23. v.)
6. Pál a 24. versben mélyen felsóhajt. Mit mond, kérdez? Mi a válasz erre a kérdésre?
7. Mutass rá, hogy mi a 18-25. versekben Pál nyomorúsága, szabadulása és hálája.

Kérdések

1. Mi a különbség az első megtérés és a naponkénti megtérés között? Sorolj föl mindkettőre példákat a Bibliából.
2. Mit jelent ez a kifejezés: régi ember és új ember?
3. Az első megtérés mindig hirtelen történik, mint ahogy Pál megtért a damaszkuszi úton?
4. Megtérhetünk-e magunktól?
5. Vannak olyan emberek, akik többé nem követnek el bűnt?
6. Említs olyan embereket a Bibliából, akikben „két ember” volt.
7. Mi a szívből való bánkódás amiatt, hogy Istent bűneinkkel megharagítottuk? (HK 89. felelet) Minden hívőnek azt kell cselekednie?
8. Mi az Istenben való öröm a Krisztus által? (Heid. káté 90. felelet) Minden hívőnek azt kell cselekedni?

ILYEN AZ ÉLETED?

4 évesen: túl fiatal vagy, hogy Istenre gondolj
7 évesen: inkább játszol, mintsem Istenre gondolj
18 évesen: elbizakodottabb vagy, mintsem Istenre gondolj
esküvőd napján: boldogabb annál, hogy Istenre gondolj
családdal: elfoglaltabb annál, hogy Istenre gondolj
betegen: betegebb annál, hogy Istenre gondolj
munkában: több a gondod, mintsem Istenre gondolj
öregen: öregebb annál, hogy Istenre gondolj
HOLTAN: késő, hogy Istenre gondolj.

Idézetek

így szóltam és sírtam összetört szívvel. És íme a szomszéd házból egy hangot hallottam, amint egy fiú vagy lány, ezt nem tudom, éneklő' hangon azt mondta és állandóan ismételte: tolle lege, vedd és olvasd. Arcom azonnal megváltozott, és izgatottan kezdtem gondolkodni, Vajon szoktak-e a gyermekek valamiféle játék közben ilyesmit énekelni, de egyáltalán nem emlékeztem, hogy valahol halottam volna. És miután könnyeimet visszafojtottam, fölálltam, nem tudtam más magyarázatát adni, mint hogy Isten nevében parancsot kaptam, nyissam ki a Könyvet, és az első' fejezetet, melyre rátalálok, olvassam el (...) Fogtam, kinyitottam, és elolvastam azt a helyet, melyre pillantásom eló'ször esett: nem tobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben: hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Tovább nem akartam olvasni, és nem is volt rá szükség. Mert azonnal, ahogy ezeket a szavakat elolvastam, a nyugalom fénye áradt a szívembe és a kételkedés minden sötétsége eloszlott. (Agustinus: Vallomások, 8. könyv, 12. fejezet)

·         A keresztyén ember élete szakadatlan megbánás. (Luther: a 95 tétel egyike).

·         A jó kegyes cselekedetek sohasem tesznek jó kegyes emberré, de a jó kegyes ember jó kegyes cselekedeteket cselekszik. (Luther)

·         Csak egy kifogásom van a keresztyénekkel szemben: nem az, hogy keresztyének, hanem, hogy nem azok. (Nietzsche)

·         Melyik a leghálásabb teremtmény? Válasz: a kutya. Úgy kell megmaradni a kegyelem mellett, mint a kutya a gazdája mellett. (Kohlbrugge: Kérdések és feleletek)

·         Mind a meg nem tért, mind a megtért ember bűnös. De a meg nem tért ember a bűn után fut; a megtért ember után pedig a bűn fut.

Imádság


Jó úton

Megtaláltalak,
mert megnyitottad,
mert megmutattad
az önmagadhoz
vezető utat.

Meg-megindulok,
bár gyengeségem,
tört reményem
szinte
visszafog.

De mégis,
és benned bízva csak,
járok, mert jó úton halad,
tudom, a sorsom,
hisz megtaláltalak.

Ámen

 


„És mondván: Bétölt az idő,
és elközelített az Istennek országa; térjetek meg,
és higyjetek az evangyéliomban.”
(Mk 1,15)

https://www.presbiterkepzes.hu

 

2024. április 20., szombat

„Magyar Református Egység Napja”


M E G H Í VÓ

A Baranyai Református Egyházmegye,

a Tolnai Református Egyházmegye,

a Somogyi Református Egyházmegye,

a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház

elnökségei, illetve

a Pécsi Református Kollégium és a Filharmónia Magyarország NKFT vezetősége

 

tisztelettel meghívják Önt és kísérőjét

a „Magyar Református Egység Napja”

alkalmából megrendezésre kerülő ünnepi hangversenyre

Helyszín: Kodály Központ (Pécs, Breuer Marcell sétány 4.sz.)

Időpont: 2024. május 22. 18.30

 

 

Műsoron G. F. Händel művei a Capella Savaria és a Purcell Kórus előadásában,

vezényel Vashegyi György, Kossuth- és Liszt-díjas karmester

 

Köszöntőt mond Balog Zoltán,

a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke.

Házigazda Dr. Hoppál Péter egyházzenész, zsinati- és országgyűlési képviselő.

 

 

………….borostyán motívum borostyán motívum borostyán motívum…(színes grafika)…

 

Részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékukat 2024. május 10-ig szíveskedjenek jelezni a baranyai.em@reformatus.hu e-mail címen!

 

Fontosabb tudnivalók az alkalomról:

 

A három szomszédos egyházmegye (Somogy, Tolna, Baranya), valamint a határon túli Alsó-Baranya és Szlavónia (Horvátország) magyar reformátusok közössége a 15 éve életre hívott „Magyar Református Egység” történelmi és egyháztörténeti jelentőségét hangsúlyozza a közös ünnepi megemlékezéssel. A hitbéli összetartozás jegyében fontosnak tartjuk megjeleníteni egységünket a hagyományos erkölcsi és szellemi értékektől egyre távolodó világunkban.

Közös ünneplésünk másik oka, hogy az idén alapításának 30 éves jubileumát ünnepli a Pécsi Református Kollégium. A mára 14 tagintézményt és 1800 diákot számláló intézmény a régió (a három egyházmegye és a határon túli, Horvátország magyar településeinek) gyermekeit fogadja és neveli immár három évtized óta magas szakmai és missziós elhivatottsággal. Az ünnepi hangverseny az intézmény pedagógusainak, dolgozóinak és diákjainak a tiszteletére is szól.

Az ünnephez méltó műsoron a Filharmónia Magyarország szervezésében az angol barokk zene királyi szerzője, Georg Friedrich Händel művei szólalnak meg nagyszerű előadókkal. Elhangzik az Agrippina nyitány; az A-moll concerto grosso. Op. 6. No.4.; Silete Venti; a G-moll oboaverseny; valamint a monumentális Dixit Dominus zsoltár-oratórium. A zeneművekről és az előadókról a részletes ismertetést a helyszínen kapható műsorlapok tartalmazzák.

A hangverseny szünetében szeretetvendégségre várjuk testvéreinket és vendégeinket. Az ünnepi est 18.30-kor kezdődik, ekkor hangzanak el a köszöntések és igei áldások, a hangverseny 19 órakor kezdődik. A gépkocsival érkezők részére parkolásra a helyszínen a Kodály Központ és a Tudásközpont parkolójában van lehetőség.

Szükség esetén kérdéssel, észrevétellel dr. Nagy Annához, a Baranyai Ref. Egyházmegye főgondnokához lehet fordulni (tel: +36/ 30 260-39-34, email:  tata.anna52@gamil.com.)

Nagy szeretettel várjuk a testvéreket, hogy együtt legyünk, együtt ünnepelhessük hitünket, magyarságunkat, egységünket.

 

„Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen!”

 

       

2024. április 7., vasárnap

Presbiterképzés: 2024.04.09. Téma: A mennyország kulcsai

 27. A mennyország kulcsai

Jézus beszélt a mennyország kulcsairól. Ezek nyitják és zárják a mennyországot. Ezek a kulcsok az igehirdetés és az egyházi fegyelem. Az igehirdetés: a hívőknek hirdettetik, hogy bűneik bocsánatot nyernek, ha az evangélium ígéreteit igaz hittel elfogadják. A hitetleneknek és azoknak, akik nem térnek meg, Isten haragja hirdettetik. Ezért szükséges és komoly dolog az igehirdetés.
Az egyházi fegyelem: Pál az lKor 12,12-27-ben a gyülekezetei testhez hasonlítja. A gyülekezet tagjai olyanok, mint az igazi test tagjai. Krisztus a fej. Figyeljünk csak erre a képre. Ha például a hüvelykujj beteg, meg kell gyógyíttatni; ha gyógyíthatatlan beteg, akkor le kell amputálni, másként az egész kéz, sőt az egész test megbetegszik. így van az egyházfegyelemmel is: így kell a gyülekezet egészségét megőrizni, hogy folt vagy ránc nélkül állhasson az ő feje, Krisztus előtt (Ef 5,27). Ha ez a fegyelem hiányzik, az egyház beteg.


Bibliatanulmány: Mt 18,15-22
Mi történjék, ha a gyülekezet egy tagja vétkezik? Jézus példát ad „az egyházi fegyelem” gyakorlására. A cél nem az elbukott testvért eltaszítani, hanem, amennyiben lehetséges, szeretettel visszavinni és így megtartani.

1. Ki a 15. versben említett atyafi?
2. Jézus a 15-17 versekben három dolgot említ, melyet meg kell tenni, ha egy atyafi kitart a bűn mellett. Mik ezek?
3. Mit kell értenünk a 17. versben a gyülekezet alatt?
4. Mit jelent: tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt? (17. v.)
5. Mit jelentenek a 18. versben ismételten előforduló oldani és kötni szavak?
6. A 20. verset érthetjük az istentiszteletre is? Ha igen, akkor hogyan?
7. Miért mondja Péter, hogy „hétszer is”? (21. v.) És miért mondja Jézus, hogy hetvenszer hétszer is?

Kérdések

1. Miért fontos az igehirdetés?
2. Mi az igehirdetés?
3. Említs példákat az „egyházi fegyelemre” az Ószövetségben és az Újszövetségben.
4. Mi az egyházi fegyelem célja?

Imádság

A mennyország kulcsai

A fejezetben olvasottak alapján fogalmazd meg saját imádságod!


„Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?“ (1 Kor 6,19)

https://www.presbiterkepzes.hu

 

 

 

2024. március 29., péntek

Ünnepi istentiszteletek a Bonyhádon:


„Krisztus feltámadott!  Valóban feltámadott!”

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

 

Ünnepi istentiszteletek a Bonyhádon:

Nagypéntek 10:00 – istentisztelet

Húsvétvasárnap 10:00 – istentisztelet úrvacsorával

Húsvéthétfő 10:00 – istentisztelet

 

Ünnepi istentiszteletek a szórványokban:

Kéty: Húsvétvasárnap 15:00