2024. június 12., szerda

Fehér Maxim Örs keresztelője

 
KERESZTELŐ:

A mai vasárnapon gyülekezetünkben a keresztség sákramentumában részesült Fehér Maxim Örs, Fehér Hunor és Bálint Andrea gyermeke. Imádságban kérjük Isten áldását a megkeresztelt gyermekre és annak családjára.


NYILATKOZAT ÉS FOGADALOM:

 

A szülőktől, keresztszülőktől:

1. Akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, a Fiú, és a Szentlélek közösségébe, a keresztyén anyaszentegyházba befogadjuk?

·        Akarjuk.

 

2. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt?

·        Ígérjük és fogadjuk.

 

A gyülekezettől:

3. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék?

·        Ígérjük.

 

IMÁDSÁG

KERESZTELES:

(... keresztnév) keresztellek téged az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevébe(n)! Ámen.

ÁLDÁS

ÉNEK

 

 … és ami a keresztelés után következik…

A keresztelés természetesen nem vége valaminek, hanem sokkal inkább kezdete. Ezért szeretettel bátorítjuk a családokat, hogy ígéretük szerint neveljék gyermekeiket Isten akarata, a Biblia üzenete szerint Ebben szeretnénk segítséget nyújtani alkalmaink és programjaink révén, valamint további érdeklődés esetén egyéb módokon is. Örömmel vesszük, ha a keresztelő családok bekapcsolódnak gyülekezetünk életébe, alkalmaink és programjaink megtalálhatók a hirdetőtáblán, honlapunkon:

                                                           

 

Tájékoztató a keresztségről

 

Mit jelent a keresztség?

 A keresztség Istennel kötött szövetség jele. Ezt a szövetséget Isten kezdeményezi, aki örök hűségével hordozza életünket. A keresztség annak a jele, hogy Istenhez tartozunk. Maga a vízzel történő leöntés azt szimbolizálja, hogy Jézus Krisztus vére megtisztít minket a bűneinktől: ez az "újjászületés fürdője". Ez azonban a közhiedelemmel ellentétben nem azt jelenti, hogy a keresztség eltörölné a bűnöket, hanem pusztán szimbóluma annak, ahogyan Krisztus vére megtisztít minket, amennyiben átadjuk neki az életünket. A keresztséget  Jézus Krisztus rendelte mennybemenetele előtt a következő szavakkal: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. (Máté 28,18-20)

Az eddig elmondottak értelmében a keresztség sákramentum, tehát ingyenes, semmilyen díjazása (stóla, stb.) nincs. Amennyiben a család adományt szeretne adni, köszönettel fogadjuk, - erre a pénztárosnál vagy a perselynél van lehetőség. Ha az egyháztagság (járulékbefizetés) nincs rendezve, akkor annak pótlása szükséges!

Ezen kívül fontosnak tartjuk elmondani, hogy a keresztyén felekezetek egymás keresztségeit elfogadják, tehát nincs „átkeresztelkedés” egyik felekezetből a másikba még áttérés esetén sem.

 

Gyermekkeresztség
            A kisgyermekek még nem értik, mi történik velük a keresztelés alkalmával. Miért keresztelünk mégis gyermekeket is? Azért, mert Isten szövetsége - hiszen ahogy a fentiekből kiderül, a keresztség Isten szövetségének jele - megelőlegező szövetség.  Ez azt jelenti, hogy az ember nem hogy nem tud tenni azért, hogy Isten szeresse, hanem Isten ingyen szeretetéből fogad el minket, nem hogy nem tudjuk meghálálni Isten szeretetét, hanem még „ráadásul” úgy fogad el minket, amikor még arról nem is tudtunk. Isten már akkor megtervezte, ismerte, szerette a mi életünket, mielőtt megfogantunk, megszülettünk volna. Ezért minden keresztelő nem csak Isten szeretetéről szóló hitvallás, hanem egyszersmind arról is, hogy Isten az élet ajándékozója.

Szülők és keresztszülők

Gyülekezetünkben kívánatosnak tartjuk, hogy a szülők és keresztszülők is református, gyülekezeti alkalmakat látogató, úrvacsorával rendszeresen élő, egyházfenntartói járulékot fizető egyháztagok legyenek. Amennyiben ezek a keresztelő előtt nem is valósultak meg, azt kérjük, hogy a keresztelő előtt legalább két istentiszteleten vegyenek részt, valamint örömmel vesszük a keresztelő családoknak a keresztelő utáni bekapcsolódását a gyülekezet életébe.

 

Felnőttkeresztség 

Amennyiben valakinek az életében nem történt meg a keresztség gyermekkorában, van lehetőség a felnőttkorban való megkeresztelkedésre. Ebben az esetben a keresztség már a megkeresztelkedő saját hitvallása arról, hogy Isten gyermekeként akar élni, valamint nyilatkozata arról, hogy egyházunk tagja kíván lenni. Ezért a felnőttkeresztség csak konfirmációval együtt történhet.

 

Gyakorlati tennivalók

Előkészítés

Szeretettel kérjük, hogy minél előbb, legalább egy hónappal a keresztelő tervezett időpontja előtt keressék meg lelkészi hivatalunkat a keresztelés időpontjának rögzítése végett. Ezután három találkozás szükséges a keresztelő előtt. (Az első találkozó időpontjának egyeztetése történhet telefonon is, a további alkalmak időpontjait az előző találkozáskor egyeztetjük.) Az első alkalommal egy ismerkedő beszélgetés, az adatok felvétele és az időpont véglegesítése történik. (Az adatfelvétel a mellékelt adatlap kitöltésével egyszerűsíthető.) A második alkalommal beszélgetünk a keresztségről, harmadik alkalommal pedig a gyakorlati tennivalók egyeztetésére kerül sor. E találkozásokon kívül kérjük, hogy legalább a szülők (de amennyiben a keresztszülők is helybéliek, ők is) két vasárnapi istentiszteleten vegyenek részt.

 

A keresztelői istentisztelet

Keresztelőt a vasárnapi istentiszteleten tartunk, általános gyakorlat szerint az istentisztelet elején. Általában a keresztelés alatt a keresztanya tartja kezében a kisgyermeket, de amennyiben ő ragaszkodik az édesanyja közelségéhez, természetesen megoldható, hogy csak a vízzel való leöntés ideje alatt legyen a keresztanya kezében. Kérjük, hogy az egész család a keresztelő után is maradjon az istentiszteleten, amennyiben a kisgyermek, fáradt, éhes, nyűgös, az édesanyának lehetősége van átmenni vele a gyülekezeti terembe.

 

A keresztelői istentisztelet menete a következő:

 

ÉNEK

KÖSZÖNTÉS

SZEREZTETÉSI IGE

IGEHIRDETÉS

HITVALLÁS:

 

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették; alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes, keresztyén anyaszentegyházat; hiszem a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. 

 

A megmentő keresztség

„Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint. Így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor Isten türelmesen várakozott Nóé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint nyolc lélek menekült meg a vízen át. Most pedig titeket is megment ennek képmása, a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által, aki miután felment a mennybe, Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők.” (1Pt 3:18-22)

 

1.      A keresztség megment

            A Péter leveléből olvasott Ige a keresztséget „megmentő keresztségként” definiálja, ami annyit tesz, hogy az embernek menthetetlenül szüksége van rá. Az ember menthetetlenül elveszett, és egyedül Jézus Krisztus érdeméért, az Ő váltsághalála és feltámadása által van reménye az örök életre. A megváltás az egyetlen esélyünk. Ezt szögezi le Péter is a levelében, emlékeztetve olvasóit, hogy Krisztus meghalt és feltámadt. Megjárta értünk a halált, de az Atya feltámasztotta Őt. Ez volt a megmenekülésünk ára. Krisztus halálra adatott, de megeleveníttetett. Ez a mi utunk is: a halálból az életre juthatunk a Jézus Krisztusba vetett hit által. Ez a kegyelem lényege: Isten kegyelemből üdvözít, és ezt hit által érthetem meg és fogadhatom el.

            A bűnöktől csak Jézus vére tisztít meg, a Szentlélek által. A Lélek győz meg erről és adja a hitet. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez az a hit, ez az a tartalom, ami kiábrázolódik a keresztségben, mint formában. Ha pedig ez nincs meg, akkor az egész keresztség nem ér semmit. Ha pedig megvan, akkor a forma megerősíti a tartalmat, a hitet: mindazt, amit Krisztus tett értünk.

2.      A keresztség ajándék

            Az Ige használ egy gyönyörű képet arra, hogy jobban megérthessük a keresztség lényegét. A kép pedig egy hasonlat: ahogyan Noé bárkája által megmenekültek emberek (összesen 8 fő, Noé és családja), ugyanígy ment meg a keresztség most minket. A helyzet nem kevésbé drámai, mint Noé idejében: Isten ítélete van az emberen, a harag fiai vagyunk Isten nélkül. Ráadásul a képben van még egy rejtett szimbólum is: az özönvízben meghalt minden bűnös és csak pár igaz ember menekült meg- ebben a „vízben” (a keresztségben) pedig megmenekül minden bűnös, és csak egyvalaki hal meg: az egyetlenegy igaz.

            A keresztség: menedék. Elrejtettség. Védelem. Nyilván nem maga a sákramentum, hanem mindaz az üzenet és hit, amit ezáltal is megerősít Isten. A bárka, mint kép is az anyaméhet szimbolizálja: az életet védelmező hely, ahonnan az élet származik. Az ember tehát így tekinthet a keresztségre: olyan dolog ez, aminek hatása van az életünkre, ami fontos a védettségünk, Krisztusban való elrejtettségünk szempontjából.

            Luther, a reformátor maga is, mikor nagy kísértések és próbák között volt, ezt ismételte magában (talán ki is írta szobájának falára): Meg vagyok keresztelve! Újra és újra ez adott neki erőt belső gyötrődései és harcai idején. Azt tapasztalta ugyanis, hogy Isten megmenti őt a végső elveszettségtől, de a próbáktól, bajoktól nem kíméli meg. Ilyenkor erősítette őt: el vagyok rejtve Krisztusban, hozzá tartozom, akármi is érjen engem. és ennek külső jegye is rajtam van: meg vagyok keresztelve.

3.      A keresztség elkötelez

            A keresztség ugyanis elköteleződésre hív! Nem egy egyszeri rítus, szokás, amit teljesítünk, hanem pecsét, ami elkötelez egész életünkre. A szövetség jele- hasonlóan ahhoz, ahogyan az Ószövetségben a körülmetélés volt ez a jel a választott nép számára. A szövetségbe fogadás és a kölcsönös hűség jele. Isten szövetségi hűsége felől nem lehet kérdés- az ember pedig a bűnbocsánatban újíthatja meg ezt a szövetséget.

            Az elköteleződés jele a fogadalom, ami a keresztséghez kötődik. Gyermekkeresztség esetén a szülők- felnőtt keresztség esetén maga a megkeresztelt személy teszi ezt a fogadalmat. Utóbbinál egyértelműen a Krisztusban felismert megváltás mellett való elköteleződést, odaszánást, hűséges követést jelenti. Előbbinél pedig amellett a nevelés mellett való elköteleződést, hogy a gyermek ezt az igazságot a családi nevelés keretében is megismerhesse. Szülőként nagy felelősség ez a vállunkon, hiszen ez nem alkalmankénti „bibliaóra” tartását jelenti a gyermekeink számára, hanem olyan hiteles életet, amin átszűrődik a hit, a Krisztus igazsága és kegyelme. A legnehezebb küldetés a földön: hiteles szülőnek lenni és hitelesen képviselni az evangéliumot gyermekeink felé. Csak akkor sikerülhet, ha Isten könyörül rajtunk. Vállaljuk ugyanakkor ezt a harcot, mert gyermekeinkre nézve nagy hatása, áldása lehet ennek. Jó, hogy nem tökéletesnek, hanem hitelesnek kell lenni és ebbe belefér a tévedés, a belátás és a bocsánatkérés is.

            Még szeretném a gyülekezet felelősségét is megemlíteni, hiszen a gyermekkeresztség alkalmával fogadalmat teszünk, hogy segítjük a szülőket, keresztszülőket a gyermek keresztyén nevelésében. Ez bennünket is kötelez. Nem mindenkit ismerünk személyesen, de mindenkiért imádkozhatunk. Másrészt megszólíthatjuk a megkeresztelt gyermekek családjait, törekedhetünk megismerni őket és a gyakorlatban is kifejezni támogatásunkat, segítségünket. Segíthetjük őket nevelési kérdésekben, és biztosíthatjuk őket, hogy hozzánk tényleg bármikor fordulhatnak. Ha igazán lelki otthon tud lenni a gyülekezet közössége és igazán befogadóak tudunk lenni, akkor tudjuk mind a szülőket, mind a gyermekeket segíteni Isten megismerésének útján ott, ahol ők éppen tartanak.

            A keresztségben Jézus Krisztus nevébe keresztelkedünk: mint közegbe. Ő az Úr- áll az Igében is. Ő van mindenekfelett. Ő képes megmenteni, megőrizni minket. Ma hívhatjuk őt és fordulhatunk felé: Jézus, ments meg, Jézus, áldj meg! Hívhatjuk a Szentlelket, aki adja a hitet és megérteti velünk a keresztség titkát: tölts be, Szentlélek! Hisszük, hogy az életünk így változik, és így találjuk meg a helyünket, magunkat, életünk értelmét és boldogságát az élő Istennel való kapcsolatban! Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése