2024. június 28., péntek

Péter Botond keresztelője

 


KERESZTELŐ:

A mai vasárnapon gyülekezetünkben a keresztség sákramentumában részesült Péter Botond, Péter Arnold és Ömböli Andrea gyermeke. Imádságban kérjük Isten áldását a megkeresztelt gyermekre és annak családjára.


NYILATKOZAT ÉS FOGADALOM:

 

A szülőktől, keresztszülőktől:

1. Akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, a Fiú, és a Szentlélek közösségébe, a keresztyén anyaszentegyházba befogadjuk?

·        Akarjuk.

 

2. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt?

·        Ígérjük és fogadjuk.

 

A gyülekezettől:

3. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék?

·        Ígérjük.

 

IMÁDSÁG

KERESZTELES:

(... keresztnév) keresztellek téged az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevébe(n)! Ámen.

ÁLDÁS

ÉNEK

 

 … és ami a keresztelés után következik…

A keresztelés természetesen nem vége valaminek, hanem sokkal inkább kezdete. Ezért szeretettel bátorítjuk a családokat, hogy ígéretük szerint neveljék gyermekeiket Isten akarata, a Biblia üzenete szerint Ebben szeretnénk segítséget nyújtani alkalmaink és programjaink révén, valamint további érdeklődés esetén egyéb módokon is. Örömmel vesszük, ha a keresztelő családok bekapcsolódnak gyülekezetünk életébe, alkalmaink és programjaink megtalálhatók a hirdetőtáblán, honlapunkon:

                                                              

 

Tájékoztató a keresztségről

 

Mit jelent a keresztség?

 A keresztség Istennel kötött szövetség jele. Ezt a szövetséget Isten kezdeményezi, aki örök hűségével hordozza életünket. A keresztség annak a jele, hogy Istenhez tartozunk. Maga a vízzel történő leöntés azt szimbolizálja, hogy Jézus Krisztus vére megtisztít minket a bűneinktől: ez az "újjászületés fürdője". Ez azonban a közhiedelemmel ellentétben nem azt jelenti, hogy a keresztség eltörölné a bűnöket, hanem pusztán szimbóluma annak, ahogyan Krisztus vére megtisztít minket, amennyiben átadjuk neki az életünket. A keresztséget  Jézus Krisztus rendelte mennybemenetele előtt a következő szavakkal: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. (Máté 28,18-20)

Az eddig elmondottak értelmében a keresztség sákramentum, tehát ingyenes, semmilyen díjazása (stóla, stb.) nincs. Amennyiben a család adományt szeretne adni, köszönettel fogadjuk, - erre a pénztárosnál vagy a perselynél van lehetőség. Ha az egyháztagság (járulékbefizetés) nincs rendezve, akkor annak pótlása szükséges!

Ezen kívül fontosnak tartjuk elmondani, hogy a keresztyén felekezetek egymás keresztségeit elfogadják, tehát nincs „átkeresztelkedés” egyik felekezetből a másikba még áttérés esetén sem.

 

Gyermekkeresztség
            A kisgyermekek még nem értik, mi történik velük a keresztelés alkalmával. Miért keresztelünk mégis gyermekeket is? Azért, mert Isten szövetsége - hiszen ahogy a fentiekből kiderül, a keresztség Isten szövetségének jele - megelőlegező szövetség.  Ez azt jelenti, hogy az ember nem hogy nem tud tenni azért, hogy Isten szeresse, hanem Isten ingyen szeretetéből fogad el minket, nem hogy nem tudjuk meghálálni Isten szeretetét, hanem még „ráadásul” úgy fogad el minket, amikor még arról nem is tudtunk. Isten már akkor megtervezte, ismerte, szerette a mi életünket, mielőtt megfogantunk, megszülettünk volna. Ezért minden keresztelő nem csak Isten szeretetéről szóló hitvallás, hanem egyszersmind arról is, hogy Isten az élet ajándékozója.

Szülők és keresztszülők

Gyülekezetünkben kívánatosnak tartjuk, hogy a szülők és keresztszülők is református, gyülekezeti alkalmakat látogató, úrvacsorával rendszeresen élő, egyházfenntartói járulékot fizető egyháztagok legyenek. Amennyiben ezek a keresztelő előtt nem is valósultak meg, azt kérjük, hogy a keresztelő előtt legalább két istentiszteleten vegyenek részt, valamint örömmel vesszük a keresztelő családoknak a keresztelő utáni bekapcsolódását a gyülekezet életébe.

 

Felnőttkeresztség 

Amennyiben valakinek az életében nem történt meg a keresztség gyermekkorában, van lehetőség a felnőttkorban való megkeresztelkedésre. Ebben az esetben a keresztség már a megkeresztelkedő saját hitvallása arról, hogy Isten gyermekeként akar élni, valamint nyilatkozata arról, hogy egyházunk tagja kíván lenni. Ezért a felnőttkeresztség csak konfirmációval együtt történhet.

 

Gyakorlati tennivalók

Előkészítés

Szeretettel kérjük, hogy minél előbb, legalább egy hónappal a keresztelő tervezett időpontja előtt keressék meg lelkészi hivatalunkat a keresztelés időpontjának rögzítése végett. Ezután három találkozás szükséges a keresztelő előtt. (Az első találkozó időpontjának egyeztetése történhet telefonon is, a további alkalmak időpontjait az előző találkozáskor egyeztetjük.) Az első alkalommal egy ismerkedő beszélgetés, az adatok felvétele és az időpont véglegesítése történik. (Az adatfelvétel a mellékelt adatlap kitöltésével egyszerűsíthető.) A második alkalommal beszélgetünk a keresztségről, harmadik alkalommal pedig a gyakorlati tennivalók egyeztetésére kerül sor. E találkozásokon kívül kérjük, hogy legalább a szülők (de amennyiben a keresztszülők is helybéliek, ők is) két vasárnapi istentiszteleten vegyenek részt.

 

A keresztelői istentisztelet

Keresztelőt a vasárnapi istentiszteleten tartunk, általános gyakorlat szerint az istentisztelet elején. Általában a keresztelés alatt a keresztanya tartja kezében a kisgyermeket, de amennyiben ő ragaszkodik az édesanyja közelségéhez, természetesen megoldható, hogy csak a vízzel való leöntés ideje alatt legyen a keresztanya kezében. Kérjük, hogy az egész család a keresztelő után is maradjon az istentiszteleten, amennyiben a kisgyermek, fáradt, éhes, nyűgös, az édesanyának lehetősége van átmenni vele a gyülekezeti terembe.

 

A keresztelői istentisztelet menete a következő:

 

ÉNEK

KÖSZÖNTÉS

SZEREZTETÉSI IGE

IGEHIRDETÉS

HITVALLÁS:

 

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették; alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes, keresztyén anyaszentegyházat; hiszem a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése