2023. május 9., kedd

A Biblia

 


2. A Biblia

A „Biblia” szó magyarul „könyvek”-et jelent. A Biblia nem közönséges könyv, hanem Isten különös kijelentésének a könyve. Isten ebben a könyvben jelenti ki, hogy ki ő. Istennek kétféle kijelentése van: általános és különös kijelentés. Az általános kijelentés: Isten minden embernek kijelenti magát, pl. a természetben, a lelkiismeretben, a történelemben. Ezáltal azonban nem ismerhetjük meg az Úr Jézust.

A különös kijelentés: a Biblia. a Bibliáról valljuk, hogy Isten igéje, és nem azt mondjuk, hogy Isten igéje benne van a Bibliában. A Biblia maga az ige.

A Biblia 66 könyv gyűjteménye, mely több mint 1500 év alatt keletkezett. Az ószövetségben 39, az Újszövetségben 27 könyv van. az ószövetséget héberül, Izráel nyelvén, az Újszövetséget görögül, az akkori világnyelven írták. Az ószövetségben történeti, költői és prófétai könyvek találhatók; az Újszövet­ségben történeti könyvek, levelek és egy prófétai könyv, a Jelenések könyve.

Miért valljuk, hogy a Biblia Isten igéje? Mert a Biblia maga tesz arról bizonyságot. Ezt nevezzük a Biblia önbizonyságtételének.

Milyen könyv a Biblia? Isteni vagy emberi könyv? Válasz: bizonyos érte­lemben mind a kettő. Isten embereket állított szolgálatába, akiket Szentlelke által ihletett, hogy leírják igéjét. a Bibliának tehát isteni tekintélye van.

A Biblia 66 könyvét kanonikus könyveknek nevezzük. a kánon szó szabályt jelent. Ezek a bibliai könyvek jelentik hitünk egyedüli szabályát.

Ismerünk még ezeken kívül úgynevezett apokrif könyveket is (az apokrif jelentése: elrejtett), melyek néhány évtizeddel később keletkeztek, mint a bibliai könyvek, és szerzőjük, tartalmuk vagy más szempontok miatt nem kerültek a kanonikus tekintélyű könyvek közé.

A teljes Bibliát körülbelül 500 nyelvre fordították le eddig, Újszövetség mintegy 1300 nyelven, a Biblia egy vagy több könyve további 800 nyelven olvasható. További 4500 nyelven még nem létezik semmilyen bibliafordítás.(Magyarra a teljes Bibliát először Károli Gáspár fordította le 1590-ben. Össze­hasonlításképpen, Luther Márton a teljes Bibliát 1534-ben fordította le németre.) Károli fordítását az óta több tucatnyiszor átdolgozták. Híres revíziók voltak Szenci Molnár Alberté, Misztótfalusi Miklósé vagy Komáromi Csipkés Györgyé. Legelterjedtebb, mind a mai napig használt revíziója az 1908-as. a Károli-Biblia mellett több más bibliafordításról is tudunk: a kolozsvári Heltai Gáspáréról vagy a katolikus Káldy Györgyéről. a 20. században Kecskeméthy Istvánról, Czeglédy Sándorról, Raffay Sándorról, Budai Gergelyről és Ravasz Lászlóról tartjuk számon, hogy lefordították az Újszövetséget, revideálták Károli szövegét vagy éppen teljes bibliafordítást készítettek. 1975-ben jelent meg a Magyar Bibliatanács (ma Magyar Bibliatársulat) új fordítású protestáns bibliafordítása, ezt először 1990-ben, majd legutoljára 2014-ben revideálták.

Bibliatanulmány (2Pét 1:19–21)

Néhány verssel előbb (16. v.) azt mondja Péter, hogy Jézus visszajön. Bibliatanulmányunk alapigéjében Péter arra mutat rá, hogy miért biztos Jézus visszajövetele.

1. Hogy nevezi a 19. vers az ószövetséget? És a 21. vers?
2. Mit jelent: igen biztos a prófétai beszéd? Mondd ezt más szavakkal!
3. Mit jelent: jól teszitek, ha figyelmeztek arra?
4. Mit jelent a 19. versben: sötét hely?
5. Mi az: nappal virrad?
6. Mondd el a 20. verset a saját szavaiddal!
7. A 21. vers melyik mondatából tanuljuk meg, hogy a Szentírás Isten ki jelentett igéje?


http://presbiterkepzes.hu/sites/default/files/HITVALLAS_KESZ-1_Page_015.png

 

 

A négy evangélium a következő:

·         Máté. Írója: Lévi, a vámszedő. Olvasói: zsidókeresztyének.

·         Márk. Írója: János Márk. Olvasói: zsidókeresztyének.

·         Lukács. Írója: Lukács, az orvos. Olvasója: Theofilus.

·         János. Írója: János, a tanítvány. Olvasói: zsidókeresztyének.


A Szentírás bizonyságtétele önmagáról:

·         „Ezt mondja a Seregeknek ura” (Zak 8).

·         „Meg van írva” (Mt 4,1–11).

·         „a teljes írás Istentől ihletett”(2Tim 3,16).

·         „Mert az Isten beszéde élő és ható” Zsid 4,12–13)

·         „a Szentlélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei” (2Pét1,21).

·         „Semmit hozzá tenni, semmit belőle elvenni nem szabad” (Jel 22,18.19).


Kérdések

1. Hogyan látod az ApCsel 8,26-39-ben az igeolvasás és a prédikálás gazdag áldását?
2. Mi a helyes: a Biblia lsten igéje, vagy a Bibliában lsten igéje van?
3. Mondj néhány igehelyet, mely ezt bizonyítja!
4. Milyen nyelven írták az Ószövetséget és milyen nyelven az Újszövetséget?
5. Hány könyv van az Ószövetségben és az Újszövetségben?
6. Mik a kanonikus könyvek?
7. Mi a Biblia "ihletett volta"? Mit bizonyít ez?
8. Nevezz meg néhány "nagy" és "kis" prófétát!
9. Nevezz meg öt zsoltárírót!
10. Sorolj fel néhányat Pálnak a különböző gyülekezetekhez írt levelei közül Melyik leveleket írta Pál személyeknek?
11. Mik az úgynevezett  "közönséges, egyetemes levelek"? Sorold fel azokat!
12. Miről szól a Biblia utolsó könyve? Ki írta? Hol?
13. Melyik két könyvet írta Lukács? Mi volt a foglalkozása? [Kol4,14l.
14. Hogy hívták előbb Mátét, és mi volt a foglalkozása? [Mt 9,9-13 és Mk 2,14-17).
15. Mi a hegyi beszéd? Hol található [Mt 5-7).
16. Ki volt János? Melyik bibliai könyveket írta?
17. Ki volt Márk?
18. Mit tudsz Luther bibliafordításáról? Sorolj fel néhány bibliafordítást
19. Miért van az, hogy lsten az Ószövetségben ismételten megjelenik álomban,
látomásban, és most miért nem?
20. Hogyan használjuk a Bibliát? Melyik használati mód a legjobb szerinted?
21. Vannak-e hibák a Bibliában?
22. Miért éri annyi kritika a Bibliát?
23. Mi a különbség a Biblia és más "szent'' könyvek között?
24. Mi a bibliatársulatok munkája?

Az ige

·         A teljes Írás lstentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre... [2Tim 3, 16)

·         "mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az lstentől küldött emberek. [2Pt 1,21)

AZ ÓSZÖVETSÉG KÖNYVEI

Mózes írt öt könyvet, elsőt a Teremtésről.
Másodikat a zsidók Kijöveteléről,
Harmadikat a Lévi nemzet tisztéről,
Negyediket a népnek megszámlált rendjéről,
Ötödikbe tette a Törvények mását.
Azután Józsué vagyon és a Bírák,
Ruth könyve, Sámuel, Királyok, Krónikák,
Hárman két-két könyvben írják a zsidók dolgát.
Esdrás, Nehémiás, Eszter. Jób sorára
Következik Dávid százötven Zsoltára,
A bölcs Salamoni Példabeszédekre
Jön a Prédikátor, Énekek-Éneke.
Erre Ézsaiás. Jeremiás jönnek.
Siralmai lévén azután ugyanennek.
Aztán Ezékiel, Dániel, Hóseás.
Jóel, Ámos után Abdiás és Jónás.
Mikeásról Náhum, Habakukra térünk
Sofoniás után Aggeushoz érünk,
Már csak Zakariás, Malakiás jönnek
S ezzel vége az Ószövetség könyvének

AZ ÚJSZÖVETSÉG KÖNYVEI

Akik Jézus Krisztus életét megírták.
Ezt a nevet kapták, hogy evangélisták.
Máté. Márk. Lukács és János ezek négyen.
Legelől van helyük az Újszövetségen.
Majd az Apostolok Cselekedetéről
Írott könyv szól hitünk elterjedéséről
Pál leveleinek száma tizenhárom,
Amint következnek, rendre elszámlálom:
Rómába írt egyet, kettőt Korinthusba,
Galátákhoz egyet, egyet Efézusba,
Egyet Filippibe, egyet Kolosséba,
Kettőt pedig küldött Thessalonikába,
Kettő levelet tett Timótheus számba,
Még Titus, Filemon, Zsidók kaptak egyet,
Jakab egy levelet, Péter kettőt szerzett.
Hármat hagyott János, Júdás egy részecskét,
Végül János írta Jelenések könyvét.

Imádság


Köszönöm Neked, Uram,
hogy Te ma is szólsz mindazokhoz,
akik készek meghallani a te szavadat,
a Te útmutató üzenetedet!

Köszönöm, Uram,
hogy a hitben elhívott Általad ihletett
prófétákat, apostolokat, bibliai szentírókat
úgy hívtad el a Te szolgálatodra,
hogy Te magad kívántál szólni általuk,
saját korukban,
és minden történelmi korban
a Téged keresőkhöz.

Köszönöm, Uram,
hogy hozzám is szólsz Igédben!
Köszönöm, hogy szavadban felfedezhetem,
megragadhatom és követhetem
az Általad személyesen nekem elkészített
életutamat!

Segíts, kérlek, abban,
hogy soha ne tévesszem szem elől
a Te igei útmutatásodat!

ÁMEN


A teljes Írás istentől ihletett, és hasznos a tanításra,
a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
hogy tökéletes legyen az isten embere,
minden jó cselekedetre felkészített.” (2Tim 3,16–17)

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése