2023. április 8., szombat

Igehirdetés: 2023.04.09.

 


Feltámadott!

Olvasmány: Mt 28:1-20.

 „Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta.” (Mt 28:6)

 

   Jézus feltámadása kétségtelenül az emberi történelem legnagyobb csodája volt. Érdekes módon ennek az eseménynek mégsem Jézus tanítványai voltak a közvetlen szemtanúi, hanem azok a római katonák, akik Jézus sírját őrizték. Ezek a pogány emberek tanúi voltak annak, amikor húsvét hajnalán megremegett a föld, nagy fényesség ragyogott fel és egy angyal jelent meg, akitől ők megrettentek és szinte holtra váltak. Majd magukhoz térve ezek az örök azok, akik elmennek és jelentik a főpapoknak mindazt, ami történt. Valójában tehát ők nemcsak tanúi a húsvéti eseményeknek, de az első hirdetői is Jézus feltámadásának. Ám itt egy döbbenetes dologról számol be a Biblia. Ugyanezek az katonák, akik a kora hajnali órákban még a Jézus feltámadásának megcáfolhatatlan szemtanúiként számoltak be az eseményekről, délutánra már megváltozatják a vallomásukat. Nyilvánvaló, hogy ebben a hirtelen véleményváltoztatásban nagy szerepe volt annak a sok ezüstpénznek, amit a főpapok ajánlottak fel a katonáknak. Így azok, akik saját szemükkel látták Jézus feltámadását, végül mégis az ellenkezőjét állították. Mivel a holttest eltűnését nem tudták cáfolni a főpapok, ezért kitaláltak egy hamis történetet, amit az örök szájába adtak: „Tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk.” (Mt 28:13). A zsidóság nagy része pedig mind a mai napig ehhez az állásponthoz tartja magát.

   Jézus feltámadásnak következő tanúja az a néhány gyászoló asszony, akik korán reggel a sírhoz mentek, hogy a zsidó temetési szokásoknak megfelelően megkenjék Jézus testét illatos kenetekkel. Magának a feltámadásnak ők már nem közvetlen szemtanúi, hiszen csak az üres sírt látják, viszont hozzájuk külön szól Isten angyala és hirdeti nekik a feltámadás örömüzenetét: „Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt.” (Mt 28:6). Majd a visszaúton maga a feltámadott Jézus is megjelenik előttük és ezt mondja nekik:  „Ne féljetek! Menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.” (Mt 28:10). Az asszonyok tanúskodásában egyszerre van jelen a félelem és az öröm: „félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak.”  (Mt 28:8). Amire ezek az asszonyok beérnek Jeruzsálembe, hogy beszámoljanak a világ legcsodálatosabb eseményéről, a szemtanúk másik csoportja, a sírt őrzők katonák, már ugyanennek az eseménynek egy másik verzióját gyakorolják. Ők így egy egészen más történet hirdetői lesznek.

   Ugyanazon a napon, szinte ugyanabban az órában, két embercsoport szalad, két embercsoport viszi a hírt, ugyanarról a történetről két egészen különböző magyarázattal állva elő. De ne lepődjünk meg ezen. Amint Jézus életének többi eseménye, így a feltámadása is kétféle reakciót vált ki az emberekből. Azok, akik hisznek, megváltoznak. Akik pedig nem akarnak hinni, azok megtalálják a módját annak, hogy figyelmen kívül hagyják a tényeket és a bizonyítékokat.

1.      Az első tanúk bizonyságtétele

   Jézus feltámadásának tehát voltak közvetlen és közvetett tanúi. Az evangéliumok Jézus feltámadásáról szóló beszámolóiban újra és újra ismétlődik az a motívum, hogy azok, akik látták a feltámadott Jézust, legtöbbször nem ismerték fel, vagy nem azonnal ismerték fel őt. Ezen mi, mai olvasók sokszor megdöbbenünk és nem értjük, hogy miért van ez így. Az asszonyok Jézus üres sírját látva még mindig félve és zavartan, de boldogan térnek vissza a városba. Először nem mondják el senkinek, hogy mi történt. Amikor pedig mégis megszólalnak és elmondják a tanítványoknak, hogy mi történt, azok számára képtelenségnek tűnik mindaz, amiről beszélnek. Péter és János maguk is elmennek a sírhoz, de csak azt tudják megerősíteni, amit az asszonyok korábban már elmondtak, hogy a sír üres.

   Magdalai Mária, aki először találkozik a feltámadott Jézussal, azt gondolja róla, hogy ő a kertész, aki a sírokat gondozza. De ugyanezt olvassuk Jézus tanítványairól is, amikor Galileában megjelenik nekik a feltámadott Jézus. A tavon hajózó és halászó tanítványok csak nehezen ismerik fel, hogy a parton álló és őket megszólító ismeretlen valójában nem más, mint maga Jézus. De hasonlóképpen jártak az Emmaus felé tartó férfiak is, akik éppen az elmúlt napok tragikus eseményeit vitatják meg egymás között, de nem ismerik fel a hozzájuk csatlakozó és velük szóba elegyedő idegben Jézust. A kezdeti értetlenség és kétkedés után aztán minden esetben eljön az a pillanat, amikor mindazok, akik találkoztak a feltámadott Jézussal végül felismerik őt. A feltámadott Jézusban kétségtelenül van valami, ami miatt elsőre a legtöbben nem ismerik fel őt. Jézus a feltámadása után a követői számára valahogy másmilyennek tűnik, mint előtte. A feltámadott Jézussal találkozók ugyanis itt az Isten eljövendő országából kapnak ízelítőt. Jézus azért más, mert benne és általa most Isten eljövendő országa, az új ég és új föld jelenik meg. Az a világ, amelyről Jézus kijelenti: „Íme, mindent újjá teszek.” (Jel 21:5). Ez az „új” és „mennyei” nemcsak egyszerűen valami más, vagy időileg új, hanem minőségileg is teljesen újat jelent.

   A Biblia szerint a hívők legvégső reménysége az, hogy egy napon Jézus minden létezőt újjá, tökéletesé tesz majd. A feltámadott Jézussal találkozva ezzel a teljesen újjal találkoznak a tanítványok. Olyan dolgokkal szembesülnek, amiről ezt mondja a Biblia: „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek.” (1Kor 2:9).

   A hívők legvégső reménysége a feltámadás, azaz amikor Isten megteszi velük és az egész teremtéssel azt, amit Jézussal tett húsvétkor, vagyis feltámaszt és mindeneket megújít. A feltámadott Jézus egyrészt ugyanaz a Jézus, aki több mint harminchárom évig élt itt a földön, és több mint három éven át szolgált a tanítványok között, másrészt mégis más, mert feltámadt és a menyei dicsőségéből jött vissza. Pál apostol izgalmas bepillantást enged nekünk ebbe az eljövendő valóságba: „Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban; elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik földi test, feltámasztatik lelki test. Ha van földi test, van lelki test is. És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. Azt mondom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.” (1Kor 15:42-44,49-50).

   Istennek terve van az övéivel Krisztusban. A hívők biztos reménye, hogy egy napon újjá lesz az egész teremtett világ, és minden helyre kerül. Maga Isten lakozik majd népe között, és letöröl minden könnyet a szemükről. Ráadásul nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom, ahogy erről a Jelenések könyvében olvasunk. Az új égen és új földön teljes mértékben és örökké Jézus fog uralkodni, és minden olyan lesz, amilyennek Isten megalkotta. Nem lesz bűn és a hívők végre olyan életet élhetnek, amilyet Isten eleve, kezdettől fogva szánt nekik. Krisztus dicsőséges feltámadása így egyben emlékeztet minket arra a reménységünkre, hogy Krisztusban és Krisztus által mi is feltámadunk és megújulunk.

2.      Az örömhír: Jézus él!

   Mi, akik egy romlott világban élünk, nagyon is jól tudjuk mit jelent a vereség, a kudarc. Mindenkivel előfordult már, hogy cserbenhagyták vagy egy helyzet nem a reményei szerint alakult. Az ilyen csalódott és bosszús pillanatok újra és újra emlékeztetnek minket arra a tragikus tényre, hogy ez a világ már nem az, aminek Isten eredetileg megalkotta. Mivel a bűn, az ember Isten elleni lázadása mindent megrontott, ezért a világ állapotában súlyos hiányosságok vannak. Bár a hívőket élteti a reménység, hogy Jézus azt ígérte, hogy a Szentlélek kitöltetik majd rájuk, így részesülnek Isten erejében és győzelmes életet élhetnek, de mivel továbbra is ebben a világban kell élniük, így megtapasztalják a gyászt és a fájdalmat is és a halállal is találkozni fognak.

   A hívők előtt így Jézus feltámadása fedi fel az életre vezető igazi utat. Aki azt hiszi, hogy a bővelkedő élethez valahogyan ki kell kerülni a szenvedést és a nehézségeket, annak téves felfogása van arról, mit ígért Jézus. Jézus élete és példája arra tanít, hogy a teljes élethez hozzátartozik a szolgálat, a nehézség, az ellenállás, a fájdalom és a szenvedés. A hívők ránéznek Jézus életére, és látják, hogy Isten legjobb terve a Fiára vonatkozóan az volt, hogy a legelképzelhetetlenebb körülmények között is közel maradjon hozzá. Az Újszövetség sokszor rámutat, hogy Isten ott volt Fiával egészen végig, amikor Jézus magára vette a bűnt, és szenvedett a kereszten. A jó hír az, hogy Isten nem hagyta Fiát a sírban. Mivel Jézus engedelmes volt mindhalálig, majd legyőzte a halált, utat készített minden ember számára, hogy megtalálják az örök életet. Jézus alávetette magát a halálnak, és rátalált az életre. Ahogy ezt ki is jelentette: „Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti az életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt.” (Mk 8:43-35). A hívők csak úgy találhatják meg a teljes életet, amelyet Isten szánt nekik, ha engedelmeskednek Isten akaratának és követik Jézust. Aki Jézus útján járva odaadja életét az evangéliumért, az megtalálja azt.

   Jézus mindenben győzött. Őt soha nem győzhette le a bűn, a halál vagy a sír. Győzelme abból fakad, hogy önzetlen szolga volt. Azzal, hogy kegyelmesen odaadta életét, megteremtette az örök élethez vezető utat. A vallási vezetők teljesen ki akarták zárni a feltámadásnak még csak a lehetőségét is, ezért követ hengerítettek a sír szájához, amelyet lepecsételtek, s még őrséget is állítottak. Amikor pedig a feltámadás mégis bekövetkezett, ezüsttel vesztegették meg az őröket, hogy nehogy kiderüljön a csoda. Azonban minden igyekezetük hiábavaló volt. Az örömhír gyorsan terjedt, egyre többen hirdették azt, hogy Jézus feltámadt, Jézus él! Jézus győzelme a halál felett letagadhatatlan.

3.      A feltámadás jelentősége

   Mit értettek Jézus követői feltámadás alatt? A kifejezést, amelyet feltámadásként fordítunk, a zsidó irodalomban először metaforikusan használták Izrael megújulására a fogságból való visszatérés után. Az Ószövetség végén és az azt követő két szövetség közötti korban, a feltámadást szó szerint arra értették, amikor a biológiai élet visszatért a már meghalt testbe. A zsidók hitték, hogy az utolsó napon ez meg fog történni, de nem egyetlen emberrel, hanem Isten népének teljes egészét kelti majd Isten újra életre a megújult teremtésben. Ettől kezdve a feltámadás fogalma jelen volt a zsidó gondolkodásban, és ezzel együtt hittek abban, hogy a világ végén minden megújul, Isten népe pedig feltámad és visszatér a földi életbe. Az emberi test feltámadását a teremtett világ teljes megújulásának részeként tekintették. Így a feltámadás reménysége a zsidóság számára nem csupán a halottaik feltámadásának reménye volt, hanem az egész nép megújulása is. Magában hordozta mindazt, ami a fogságból való visszatéréshez társult, vagyis Izrael újraalapítását a szövetséges Isten népeként, és a teljes teremtett világ megújítását. Ezért a zsidók, amikor a feltámadásban hittek, egy nagyobb hit részeként tekintették ezt, amely a teljes teremtett rend megújítására irányul. A test feltámadásának gondolata tehát összefonódott a teremtett világ egészének megújulásával és Isten országa eljövetelével is.

   Jézus feltámadásának jelentősége abban van, hogy mindent felülmúlva igazolja Jézus Isten voltát. Ennek megcáfolására törekedtek a vallási vezetők, akiknek semmi mást nem kellene tenniük, csupán felmutatni Jézus holtestét. Ezt azonban nem tudták megtenni. Jézusnak az ígérete, hogy halála után testben fel fog támadni egy egészen konkrét ígéret volt. Két olyan kételkedőről is tudunk, akik később hitre jutottak. Az egyik volt Tamás, a másik pedig a tarszuszi Saul. Tamás azt mondta, hogy nem hisz addig, amíg meg nem érintheti Jézus sebeit. Tarzuszi Saul pedig ott állt, amikor Istvánt halálra kövezte a zsidó vezetőkből álló, felbőszült tömeg és egyet értett az ítélettel. Később azért indult el Damaszkuszba, hogy az ott élő keresztyéneket üldözze. De Saul élete gyökeresen megváltozott, miután ő is találkozott a feltámadott Jézussal és ennek köszönhetően megváltozott az egész történelem. Saul, aki ezután már a Pál nevet használta nyugat felé indult, Tamás pedig keletre. De mindketten készek voltak az életüket is odaadni Jézusért. A feltámadott Jézussal való találkozásuk után életüket a feltámadás reménysége határozta meg. Ma azért vannak keresztyén gyülekezetek a világ keleti és nyugati felén is, mert ezek az emberek találkoztak a feltámadt Jézussal. A halálból való feltámadása bizonyítja leginkább Jézus Isten voltát. Jézus feltámadása a sírból az új teremtés kezdete. Isten népe és a teljes teremtés osztozik majd a feltámadásában. Az Újszövetségben három kép ábrázolja a szoros kapcsolatot Jézus feltámadása és a mi feltámadásunk között. Az első szerint Krisztus az „elsőszülött a halottak közül.” (Kol 1:18), vagyis ez azt jelenti, hogy testvérei, a hívők követni fogják őt az új életbe. A második szerint Krisztus az „első zsenge” (1Kor 15:20), ami az aratás kezdetét jelzi és garantálja, hogy folytatódik az aratás és lesz termés.

   A harmadik kép Jézust „üdvösségünk szerzőjeként” ábrázolja (Zsid 2:10), ő az, aki előremegy, hogy helyet készítsen és vezessen minket. Jézus mutatja az utat Isten országába. Mi is beléphetünk oda, ha követjük őt. Először itt a földön még csak az előízét tapasztaljuk meg az eljövendő áldásoknak, de végül teljesen beléphetünk majd Isten országába, amikor Isten minket is feltámaszt a Krisztus által. Ámen.

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése