2023. április 2., vasárnap

Igehirdetés: 2023.04.02.

 


100 TÖRTÉNET, AMIT ÉRDEMES MEGISMERNI – 56.

 

Jézus a király!

Olvasmány: Mt 21:1-17

 „Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltozták: Hozsánna Dávid Fiának! – haragra lobbantak, és így szóltak hozzá: Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik: Hallom. Sohasem olvastátok: „Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet?” (Mt 21:15-16)

 

   Az Ószövetségben sok királlyal találkozunk, akik fontos szerepet játszottak Isten népe életében. Egyesek közülük jók, míg mások gonoszak voltak. Királyok jöttek és mentek, s az idő múlásával egyre halványult Isten népe szívében a remény. Izrael népe ugyanis régóta vágyott arra a megígért Királyra, aki elhozza Isten békességét és szabadítását. Közben azonban a szemük láttára buktak el a legjobb uralkodók is, s a nemzet romlásba hanyatlott, végül pedig száműzetésbe került. A fogság idején a próféták tovább éltették a reménységet. Végül Malakiás üzenetével lezárult Isten ószövetségi kijelentése és egy hosszas hallgatás következett.

   Az Újszövetség viszont azzal veszi kezdetét, hogy Máté evangéliuma kihirdeti, hogy Jézus a királyok Királya, akit már régóta vártak, akire az egész Ószövetség mutatott. Máté evangélista, aki zsidó volt, hosszas nemzetségtáblázattal kezdi a Jézus életéről és szolgálatáról írt beszámolóját, mert így össze tudja kapcsolni az Úr eljövetelét a réges-régen Dávidnak adott isteni ígéretekkel.

   Jézus is király volt, mint Dávid, csakhogy ő sikerrel járt azon a téren is, ahol Dávid elbukott, és elvégezte azt, ami Dávidnak nem sikerült. Az evangélium végén, ironikus módon, éppen ezt teszi közzé a Jézus feje fölé függesztett felirat is a kereszten: „Ez Jézus, a zsidók királya.” (Mt 27:37). A könyve nyitánya és vége között pedig Máté evangélista világosan és meggyőzően érvel Jézus isteni eredete és népe körében betöltött királyi szerepe mellett. Bár kortársai közül sokan nem ismerték fel Jézus kilétét, Máté összekapcsolja Jézus életét és küldetését Isten ószövetségi ígéreteivel. Több mint hetven ószövetségi idézetet vagy utalást alkalmaz, így mutatja be, hogy Jézus a megígért Király, aki eljött, hogy betöltse népe reménységét. Máté felszólítja olvasóit, hogy fogadják el ezt a jogos királyt hittel és bűnbánattal és éljenek engedelmesen az Isten országában. Aki ennek a királynak az alattvalója lesz, az rájön, hogy Jézus igaz és szeretetteljes uralkodó, aki alázatosan szolgálja országa polgárait. Ez a király hívja népét, hogy vegyenek részt a világra irányuló küldetésében, és alapítsák meg királyságát a földön úgy, ahogy a mennyben van. Isten országában zsidók és pogányok egyaránt bűnbocsánatot nyernek, békességre lelnek Istennel, és reménységet kapnak erre az életre és az elkövetkezőre. Jézus küldetése tehát Jeruzsálemben ért véget. A virágvasárnap történetének leírásából megtudjuk, hogy Jézus hogyan érkezett meg Jeruzsálembe, ahol utolsó napjaiban a zsidó vezetők növekvő ellenségeskedéseivel kellett szembenéznie. A tömeg, amely egy pillanatra ünnepelte Jézust, hamarosan hátat fordított neki.

1.      Jézus királyként érkezik Jeruzsálembe

   Azzal, hogy Jézus szamárháton vonult be Jeruzsálembe az összegyűlt sokaság üdvrivalgása és dicsőítése közepette, betöltötte a Király voltára vonatkozó ószövetségi próféciákat. Amit Jézus tesz, és ami itt történik, az egyrészt Ézsaiás próféta jövendölésének beteljesedése: „Mondjátok meg Sion leányának: Jön már Szabadítód! Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott.” (Ézs 62:11). Másrészt pedig Zakariás próféta szavainak beteljesedése: „Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán.” (Zak 9:9).    

   A legtöbb királyi menet elképesztő pazarlással jár, Jézus viszont alázatosan, egy egyszerű szamáron ülve érkezett Jeruzsálembe. Az Ószövetség arról tanít, hogy az uralkodók háború idején lóra ülhetnek, de békeidőben szamárháton kell vonulniuk, hogy ezzel is kifejezzék a nép iránti alázatukat. Így történt ez például Salamon királlyá koronázásakor is: „Salamont Dávid király öszvérére ültették, és levezették a Gíhónhoz. Cádók pap pedig kihozta a sátorból az olajosszarut, és fölkente Salamont. Majd megfújták a kürtöt, és az egész nép ezt kiáltozta: Éljen Salamon király! Azután fölvonult mögötte az egész nép, sípokkal sípoltak, és olyan lelkesen ujjongtak, hogy majd meghasadt a föld a kiáltozásuktól.” (1Kir 1:38-40).

   Jézus itt pontosan ezeket a próféciákat és tanításokat teljesíti be, amikor bemutatja, milyen az, amikor békével tér vissza egy király Jeruzsálembe. Azzal, hogy Jézus szamáron ül, azt üzente, hogy kegyelmet hoz, nem pedig ítéletet. Az is lényeges, hogy Jézus szamárcsikót használt, fiatal, még be nem tört szamarat. Általában nagyon nehéz megmaradni a még tapasztalatlan, be nem tört állat hátán, különösen is egy ilyen zsúfolt zajos tömegben, mint ami itt Jézust körülveszi. Jézus számára azonban ez nem jelentett gondot, mert ő valóban az a Király, aki ég és föld Ura, s az egész teremetett világ alkotója, akinek minden teremtmény engedelmeskedik.

   Jézus bevonulása Jeruzsálembe  valóban királyi menet volt, ahogy erről számtalan ószövetségi történetben olvasunk: „Így szól az ÚR: Fölkentelek téged Izráel királyává! Akkor mindnyájan sietve fogták a ruhájukat, leterítették elé a lépcsőre, azután megfújták a kürtöket, és ezt kiáltották: Jéhú a király!”  (2Kir 9:13). Ám Jézus mindeddig látványosan kerülte az ilyen megnyilvánulásokat. Amikor követői és az érte rajongó sokaság királlyá akarja tenni, Jézus mindig kitér ez elől és elrejtőzik. Máté evangélista pl. ezt a megjegyzést teszi: „És sokan követték őt, ő pedig meggyógyította mindnyájukat, és megparancsolta nekik, hogy ne fedjék fel, kicsoda ő, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás prófétált: „Íme, az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akiben gyönyörködöm! Lelkemet adom neki, és ítéletet hirdet a népeknek. Nem szít viszályt, és nem lármáz, senki sem hallja hangját az utcákon. Megrepedt nádszálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem olt ki, míg győzelemre nem viszi az ítéletet.” (Mt 12:16-21). Most azonban Jézus úgy látta, hogy elérkezett annak ideje, hogy nyilvánosan fellépve, Messiásként és Királyként mutatkozzon be. Ez volt Jézus utolsó útja Jeruzsálembe, és úgy döntött, bevonulásával szemernyi kételyt sem hagy a felől, hogy ő a megígért Messiás, aki azért jött, hogy megmentse a népet. A városban így senkinek a figyelmét nem kerülhette el a hír, a Jézus érkezése által hordozott, próféciákat beteljesítő üzenet.

   Jézus bevonulása Jeruzsálembe tagadhatatlanul magán hordozza egy királyi menet jegyeit. Az érkező királyt ünneplő, ujjongó emberek köszöntik, A szentíró ügyesen szövi össze a történelmi utalásokat és profetikus hivatkozásokat, annak kiemelésére, hogy Jézus valóban Izrael megígért királya. Az hogy szamárcsikón ékezett, mindenkit arra emlékeztetett, amikor Salamont királlyá kiáltották ki. Az hogy az emberek buzgón Jézus elé terítették ruháikat, nagyjából megfelel a vörös szőnyeg leterítésének manapság. Így mindenki számára világossá válik, hogy Jézus az a régóta várt Király, aki elhozza a békességet Isten és az emberek között.

2.      A királyt elutasítja népe

   A Jeruzsálembe való bevonulás azon ritka pillanatok egyike Jézus életében, amikor hagyja, hogy a tömeg üdvrivalgással fogadja. Korábban, ahogy láttuk, Jézus kerülte a nyílt konfrontációt a népe vallási vezetőivel. Amikor a sokaság királlyá akarta tenni, ő mindig kitért ez elől és elrejtőzött az őt kereső tömeg elől. Jézus tehát sokáig palástolta kilétét, ezen a napon azonban kész volt felvállalni, hogy a sokaság királyként üdvözölje őt. Jézus most nem tiltakozott és nem tért ki az elől, hogy a jeruzsálemi sokaság győztes királyként, igazi Messiásként köszöntse őt. Ennek a nyílt fellépésnek azonnal meg is lett a következménye. Márk evangélista pl. ezt a megjegyzést fűzi a virágvasárnapi események leírásához: „Meghallották ezt a főpapok és az írástudók, és keresték a módját, hogyan veszítsék el. Féltek ugyanis tőle, mert az egész sokaság álmélkodott a tanításán.” (Mk 11.18).

   A római császárok ünnepi felvonulásainak pompájához képest Jézus jeruzsálemi bevonulása meglehetősen szegényes volt. Jézus szamárháton vonult be a városba és nem aranyozott harci kocsin. De a zsidóság számára ez a szimbólum mély jelentéssel bírt. Ez volt az a jel, amit a próféták sok száz évvel korábban megjövendöltek. Nem véletlen, hogy Jézus ünnepi bevonulása az egész várost lázba hozta. Az által, hogy Jézus nyíltan kihirdette magáról, hogy ő a Messiás, nemcsak a Jézussal szimpatizáló tömegek mozdultak meg, hanem az ellenségei is. A vallási vezetők a vészharangot kongatják, de még a római hatóságok is felfigyelnek arra az emberre, aki királynak mondja magát. Az evangélisták a nagyhét eseményeinek leírásában bemutatják azt is, hogy milyen tragikusan rövid életűnek bizonyult ez a nagy népszerűség. Az evangéliumban arról olvashatunk, hogy Jézus életének utolsó néhány napjában csak tovább fokozódott az a feszültség, amely a Jézust királynak tekintők és az őt elutasítók drámai konfrontációjából fakadt. Jézus jeruzsálemi bevonulásakor az őt királyként üdvözlő tömeg élén egyenesen a templomba ment, hogy megtisztítsa azt.

   Ekkor Jézus valóban királyként cselekedett, kiűzte az árusokat és a pénzváltókat, helyreállította az istentisztelet igaz rendjét. Az ószövetségi próféták szellemében Jézus rablóknak nevezte a kapzsi, haszonéhes árusokat, de ezzel egyben a papok és vallási vezetők felett is ítéletet mondott, akik mindezt jóváhagyták, sőt anyagi hasznot is húztak ebből. Jézus itt már nyíltan beszél, nem próbálja tompítani üzenete élét. Éppen ellenkezőleg, úgy tűnik, hogy szinte szándékosan provokálja a vallási vezetőket, amikor a terméketlen fügefáról mond el egy példázatot. Úgy utal ebben a példázatban magára, mint az utolsó esélyre, Isten utolsó próbálkozására, hogy áttörje az emberek makacs ellenállását. Jézus jeruzsálemi bevonulása által tehát a frontvonalak élesen kirajzolódnak. Az egyik oldalon Jézus áll, akinek biztonságát csupán széles körű népszerűsége jelenti. Ez a népszerűség azonban nagyon ingatag és csalóka. A másik oldalon a vallási vezetők állnak, akik fenyegetőnek érzik Jézus radikális felhívását a bűnbánatra és a megújulásra, ezért elhatározzák, hogy csapdába csalják őt és szembefordítják vele a tömeget. Jézus jeruzsálemi bevonulásakor a tömeg egy pillanatra ünnepelte Jézust, majd hátat fordított neki. A virágvasárnap hozsannát zengedező tömege, nagypénteken már azt kiáltja: „feszítsd meg!” Azok, akik Jézus jeruzsálemi bevonulásakor még királyként üdvözlik, nagypénteken már megtagadják királyukat: „Nem királyunk van, hanem császárunk!” (Jn 19:15).

3.      Hogyan valósul meg Jézus királysága?

   Az evangélisták Jézus tettében a próféciák beteljesedését látták: „Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán.” (Zak 9:9). Zakariás próféciája úgy ábrázolja Izrael királyát, mint aki egy katonai győzelem után tér vissza Jeruzsálembe. A történelmi leírások szerint mintegy másfél évszázaddal Jézus születése előtt így vonult be Jeruzsálembe Makkabeus Júdás, miután győzelmet aratott Izrael ellenségein. A győztes királyt örömteljes éljenzéssel fogadta Jeruzsálem népe.

   Izrael királyának az egész világra kiterjedő uralma, amelyet már régóta vártak, akkor nem valósult meg Makkabeus Júdással. Így a zsidók újabb királyra vártak, aki majd megalapozza Dávidnak és a prófétáknak ígért, egész világra kiterjedő királyságot. Egy olyan királyra vártak, aki Makkabeus Júdás nyomában járva végre valóban betölti a zakariási próféciát. De a királyok közül, akik követték Makkabeus Júdást a trónon, egyik sem hozta el Isten királyságát, az ígéret még nem teljesedett be.

   Ezen előzmények után érthető meg igazán mindaz, ami Jézus jeruzsálemi bevonulásakor történik. Nyilvánvaló, hogy a zsidók közül sokan ekkor Jézusra úgy tekintenek, mint aki azért jött, hogy Izrael trónját követelje, és felállítsa a királyságot, amelyet Júdás Makkabeusnak nem sikerült felállítania. A jeruzsálemi tömeg, tehát úgy tekint a szamárháton érkező Jézusra, mint aki jelképes tettével ezt a reménységet teljesíti be. Kiáltásaikkal, üdvözléseikkel és dicséreteikkel is ezt fejezik ki. A sokasság a 118. zsoltárból idéz, ahol ezt mondja a Biblia: „Ez az a nap, amelyet az ÚR elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! Ó, URam, segíts meg! Ó, URam, adj szerencsét! Áldott, aki az ÚR nevében jön!” (Zsolt 118:24-26).

   Valójában azonban sem Jeruzsálem népe, sem pedig a tanítványok nem értették meg, hogy milyen király Jézus. A zsidók egy harcias Messiást, egy hadvezért vártak, aki majd szabadságharcot indít és megszabadítja népét a római uralom alól. Máté, aki elsősorban zsidóknak írja az evangéliumát, ezért azt hangsúlyozza elbeszéléseiben, hogy Jézus úgy jött el, mint egy szelíd és alázatos király. Zakariás próféta szavait idézve rámutat: „Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán.” (Zak 9:9).

   Ezt az üzenetet húzza alá az is, hogy Jézus a bevonulásra egy szelíd igavonó állatot, a szamarat választotta, nem pedig a katonai hódításhoz illő harci paripát, mert Jézus nem háborúzni, hanem békét hozni jött. Jeruzsálem lakói azért nem ismerték fel meglátogatásuk idejét, mert félreértették a király természetét, aki szelíd, és szolgálni akar, nem pedig háborúzni és zsarnokoskodni. De ez a történet minket is megkérdez. Mi milyen királynak látjuk őt? Mi készek vagyunk arra, hogy ne csak szánkkal dicsérjük őt, hanem engedjük, hogy ő legyen szívük és életünk ura? Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése