2023. április 6., csütörtök

Igehirdetés: 2023.04.07.

Az utolsó hét

Olvasmány: Jn 13:1-38

„Közeledett a páska ünnepe, és Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához. Szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig.” (Jn 13:1). Már most megmondom nektek, mielőtt megtörténik, hogy amikor meglesz, higgyétek, hogy én vagyok.” (Jn 13:19)

 

1.      Az utolsó vacsora, lábmosás

A virágvasárnapi események után nagycsütörtök emelkedik ki az események sorából. Különös részletességgel számolnak be az evangélisták ennek a napnak az estéjéről. A tanítványokra számos meglepetés várt ezen az estén. Jézus tanítványai körében készül a páska ünnepére, utoljára van együtt tanítványaival és együtt fogyasztják el a pákavacsorát. Amikor a szokás szerint vacsora közben felolvasták az Egyiptomból való kivonulás történetét, tanítványok, sok más zsidó honfitársukhoz hasonlóan, bizonyára gondolatban Egyiptomot Rómával helyettesítették. A virágvasárnapi diadalmas királyi bevonulás után elképzelni sem lehetne alkalmasabb pillanatot arra, hogy Isten megismételje a csodát, és megszabadítsa népét Róma kezéből. A tanítványok dicsőségről, hatalomról és uralkodásról álmodnak.

János evangélista azonban arra mutat rá, hogy Jézus valami egészen másra akarja felhívni a tanítványai figyelmét: „felkelt a vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt kötött magára, azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni a magára kötött kendővel.” (Jn 13:4-5). Jézus nem a királyi ruhát ölti magára, hanem a szolgai öltözetet, nem uralkodni akar és parancsolni, hanem lehajol és szolgál. Milyen különös viselkedés ez egy díszvendég részéről, aki utolsó vacsoráját költi le barátaival! Micsoda megmagyarázhatatlan gesztus ez egy uralkodótól! A lábmosás olyannyira lealacsonyító feladatnak számított, hogy zsidó származású szolgát nem is kényszeríthettek rá. Péter teljesen fel is háborította mindaz, amit Jézus tett. Látjuk tehát, hogy még a saját tanítványai sem fogták fel Jézus tettének jelentőségét. Egyes magyarázók a lábmosás történetét Jézus élete egyik legfontosabb eseményének tartják, mert ebben az ő egész küldetése kiábrázolódik.

Az evangélisták beszámolóit olvasva azt láthatjuk, hogy Jézus három dolgot kér a követőitől, amivel róla megemlékezhetnek.

Először azt, hogy hirdessék az evangéliumot mindenkinek, és akik hisznek, azokat kereszteljék meg.

Másodszor azt kéri Jézus, hogy emlékezzünk az utolsó vacsorára, az ő értünk hozott áldozatát a kenyér és a bor jelképei erősítik meg bennünk.

Végül pedig azt kéri Jézus az övéitől, hogy mossák meg egymás lábait. Az első két kérést az egyház mindig is komolyan vette, bár a különböző felekezetekben a szertartások között sok különbég van, de abban mindenki egyetért, hogy mind a keresztség mind az úrvacsora nélkülözhetetlen keresztyén szimbólum. A harmadikkal, a lábmosással kapcsoltban azonban már zavarban vagyunk. Van, ugyan néhány olyan kevésbé ismert felekezet ahol mai is gyakorolják ezt  hagyományt, de a keresztyének többsége számára ez egészen furcsa és idegen dolognak tűnik.

Nagycsütörtök estéjén tanítványok összeszólalkoztak azon, hogy ki nagyobb közülük. Jézus jól tudja, hogy a versenyszellem, a törtetés jelen van a tanítványai gondolkodásban is. Ezért tanítja őket: „Aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen szolgátok!” (Mt 23:11). Az illusztráció, a példa pedig maga a lábmosás. Vagyis ebben az esetben nem szó szerint kell Jézus példáját követve egymás lábát mosni, hanem átvitt értelemben, aki elsőségre törekszik, a Jézus példáját követve szolgáljon a többieknek.

2.      Az árulás

A nagycsütörtök este másik nagy eseménye az árulás. A baráti körben lefogyasztott vacsorán bombaként robban a hír, amikor Jézus bejelenti, hogy az asztalnál ülők közül egy hamarosan elárulja őt.  A tanítványok zavarodottan néznek egymásra, majd faggatni kezdik egymást: „Talán én?” Ezzel pedig belső bizonytalanságukat leplezik le tanítványok. Hamarosan ki is derül, hogy nemcsak egy közülük, Júdás lesz árulóvá, de a most még elszántan fogadkozó Péter is háromszor tagadja meg a mesterét, s a többiek is mind cserbenhagyják, magunkat mentve elszaladnak, és magára hagyják Jézust a Getsemáne-kertben. Péter és Júdás sorsa, bár sokban hasonlít egymásra, végül mégis a lehető legellentétesebb irányba mutat. Mindketten végigmentek a remény, félelem, kiábrándulás hullámvasútján, és amikor a helyzet kockázatossá vált, mindketten megtagadták a Mestert. Innen azonban már más irányt vesz az útjuk. Júdást gyötri ugyan a lelkiismeret-furdalás, de mégsem tudja megvallani a bűnét és tette következményeitől felzaklatva önkezével vet véget életének, így a történelem legnagyobb árulójaként vonul be a köztudatba. Júdás úgy hall meg, hogy nem tudja elfogadni, amit Jézus kínál neki, bűnei bocsánatát és az új életet. Péter ezzel szemben megszégyenülten, de Jézus kegyelmét és bocsánatát elfogadva a keresztyén hit vezér apostola lesz, és a Jézusról szóló evangéliumot hirdetve eljut egészen Rómáig.

3.      A Getsemáne-kert

A következő jelenetben a Getsemáne-kert van előttünk. A jeruzsálemi emeleti szobából, ahol utolsó vacsorát elfogyasztotta Jézus, kimegy a Getsemáne-kertjébe, egy hűvös és csendes olajfaligetbe. A város nyüzsgésétől távol, a szabad ég alatt tölti Jézus az éjszakát. De míg Jézus virraszt és imádkozik, a tanítványai elalszanak. Jézus számára ez volt a legnehezebb éjszaka, az evangélisták ezt mondják: „szomorkodni és gyötrődni kezdett.” (Mt 26:37). Jézus hiába ébresztgeti tanítványait, azok újra és újra visszaalszanak, ezért szomorúan állapítja meg: „Nem tudtatok egy órát sem virrasztani velem?” (Mt 26:40). A Getsemáne-kerti események a magány és a magárahagyatottság olyan mélységeire mutatnak rá, amilyennel Jézus soha azelőtt nem találkozott. Lukács ezt a megjegyzést teszi: „Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek.” (Lk 22:44). Jézusnak ez a gyötrelme nemcsak fádalomtól és a kínoktól való félelemről szól, hanem valami sokkal többről, az Istentől való elhagyatottságról. A Getsemáne-kerti történések középpontjában ugyanis nem más áll, mint egy meg nem hallgatott ima: „Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat;” (Lk 22:42/a). Jézus azonban nem lázadozik ez ellen, hanem engedelmesen elfogadja Isten akaratát: „mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied.” (Lk 22:42/b).

A világ elutasította, népe megtagadta, ezt jelzi a kert ösvényein Júdás vezetésével csendben közeledő fáklyás menet, hamarosan tanítványai is szétszaladnak, s beteljesedik mindaz, amiről később maga Jézus is így beszél: „Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie?” (Lk 24:26)

4.      A kihallgatás

A következő jelenetben már a kihallgatások vannak előttünk. Jézust a Getsemáné-kertbeli letartóztatása után hat alkalommal is kihallgatják, hol a zsidó, hol pedig a római hatóságok. A kihallgatásokról szóló beszámolókból leginkább Jézus védtelensége tűnik ki. Jézust mindenfélével megvádolják, többen több alkalommal hamis vádakat hoznak fel ellene, de a védelmében senki sem emelkedik szólásra. Sőt maga Jézus sem védekezik, ezekben az órákban nagyobbrészt csak hallgat. A sorozatos kihallgatások procedúrájából a felelősség áthárítása tűnik ki, bár mind a vallási vezetők, mind pedig a politikai hatalom szeretne megszabadulni tőle, a döntés kimondást megpróbálják áthárítani. Sokáig az hirdették az egyházban, hogy Jézus halálért egyedül a zsidók a felelősök, ma már azonban mindenki elismeri, hogy ez nem igaz, mert a zsidóság és Róma egyaránt felelős. Jézust mind a Galileában székelő Heródes, aki a rómaiak bábkirálya volt, mind pedig a jeruzsálemi szanhedrin gyanakodva figyelte. Ráadásul elterjedt az a szóbeszéd miszerint Jézus le tudja rombolni a templomot és három nap alatt fel is építi. A farizeusok szerint Jézus semmibe vette a szombatot, mai a mózesi törvény szerint főbenjáró bűnnek számított. De Jézus szerintük nemcsak a törvényre, hanem az áldozati rendre, a templomra, az étkezési szokásokra és a tiszta és tisztátalan megkülönböztetését előíró szabályokra nézve is veszélyt jelentett. A főpapok által lefizetett hamis tanuk állításai azonban ellentmondtak egymásnak, ezért aztán a főpap így szólt Jézushoz: „Az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten Fia!” (Mt 26:63). Jézus válaszában először csak ennyit fellel: „Te mondtad”, majd nyíltan kijelenti: „Sőt, azt mondom nektek: mostantól fogva meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin.” (Mt 26:64). A főpap ezt egyértelmű istenkáromlásként fogja fel és azonnal kihirdeti az ítéletet: „Méltó a halálra” (Mt 26:66).

A rómaiakat ezzel szemben nem az istenkáromlás bűne foglakoztatta, hanem a saját hatalmuk fenntartása. Ha Jézus Messiásnak vallja magát, az akár nyílt zendüléshez is vezethet, mait Róma nem tűrhet el, mivel ők csak egy királyt ismernek, a császárt. A Keresztelő János lefejeztető Heródes a kihallgatás közben szívesen látna valami csodát vagy jelet, de Jézus egyetlen szót sem szól a jelenlétében. Egyedül a római helytartó, Pilátus kérdésére: „Te vagy a zsidók királya” (Mt 27:11/a) válaszol Jézus ismét így: Te mondod” (Mt 27:11/b).

Jézus eddig mindig kerülte annak lehetőségét, hogy nyíltan felfedje kilétét. Népszerűsége csúcsán, amikor tömegek keresik őt, hogy királlyá tegyék, ő egyszerűen elbújt előlük. Csak e napon árulta el Jézus a kilét, előbb vallási majd a politikai vezetés előtt is. Isten Fiának vallotta magát, miközben a vallási vezetők okot keresnek ellen, elismerte, hogy király, amikor a római helytartó előtt állt, pedig ez nyílt lázadásnak volt minősíthető. Éppen akkor, amikor e leghihetetlenebbül hangzott és éppen azok előtt, akik legkevésbé sem akarják elfogadni, leplezi le magát Jézus.

5.      A Golgota

Végül az utolsó jelenet, amit ma megvizsgálunk ez a Golgota. Máté evangélista röviden így számol be az eseményekről: „Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és az egész őrség köré gyűlt. Levetkőztették, bíborszínű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nádszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva előtte, gúnyolták őt: Üdvöz légy, zsidók királya! Azután leköpdösték, majd elvették tőle a nádszálat, és a fejét verték vele. Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék.” (Mt 27:27-31).

Bizonyára számos filmet láttunk már, amelyikben látványosan feldolgozták Jézus kínvallatásról és kivégzésről szóló a jelenetet. Mégis képtelenek vagyunk felfogni ezt a méltatlan bánásmódot, szégyent és kínokat, amit az Isten Fiának el kellet viselnie. Zsidók és rómaiak, vallási és politikai vezetés egyaránt gúnyt űzött belőle.

A nagypéntek délelőttje ezzel telt, előbb a főpap házában annak katonái szórakoztak Jézussal bekötve a szemét, verték és ütögették, s közben azt kiáltozták, hogy prófétálja meg ki tette ezt vele. Majd professzionális szakértői a kínzásoknak és a kivégzéseknek, a római katonai kivégző csapat vette kezelésbe Jézust. A korbácsolás után aztán következett a kivégző helyre, a Golgotára vezető kínos út, ahol a már megkínzott és sebektől vérző Jézusnak magának kellett a keresztet cipelnie. Közben pedig az összesereglett bámészkodó sokság szidalmait és gúnyolódását is hallgatnia. Végül pedig a megfeszítetés után, a legnagyobb kínokat átélve tovább folytatódott a gúnyolódás és a megalázás.

Máté ezeket írja: „Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták: Te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten Fia vagy, és szállj le a keresztről! Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt: Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izráel királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne! Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha kedveli őt; hiszen azt mondta: Isten Fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták.” (Mt 27:39-44).

Sokan felteszik a kérdést, hogy miért tűri Isten azt a sok szörnyűséget, amit a történelem során az emberek elkövettek egymás ellen. Miért engedte meg Isten a Heródesek, Hitlerek és Sztálinok rémtetteit? Ám amit ezen a végtelenül sötét napon, nagypénteken kellet eltűrnie Isten mindent felülmúlt. Biztosak lehetünk benne, hogy a minden egyes korbácsütésnél, ami Jézus testét érte, angyalok tízezre lesték Isten parancsát, hogy mikor avatkozhatnak közbe. Jézusnak egyetlen szavába került volna, és a kínjainak és megaláztatásnak vége szakadt volna, angyalok seregei siettek volna segítségére, hogy megszabadítsák. Jézus azonban nem kérte ezt, hanem mindvégig az Atya akaratának engedelmeskedve betöltötte küldetését. Jézus némán tűrte az szenvedést, átkozódás helyett még utolsó perceiben is másokra gondolt, ellenségeiért imádkozott: ”Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” (Lk 23:24).

Az evangélisták lejegyzik azokat a szavakat, amelyeket Jézus a kereszten szenvedve utoljára elmond. Ezek közül a legrejtélyesebb és legfájdalmasabb mondat ez: „Éli, éli, lámá sabaktáni, azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” (Mt 27:46).

Mondhatjuk bátran, hogy Isten „elrejtőzése” talán azokra nehezedik rá a legfájdalmasabban, akik különben a legközelebb vannak hozzá. C. S Lewis írja: „az összes ember közül, az emberré lett Istent hagyja leginkább a magára Isten.” Nincs az a teológus, aki pontosan értené, hogy mi is történet azon a napon. Mi csak a magát elhagyatottnak érző gyermek kiáltását halljuk. Enyhit-e valamit a helyzeten az, hogy Jézus tudta mi vár rá, tudta, hogy földi küldetése hogyan ér majd véget? Vajon Izsáknak könnyebb volt-e, mert tudta, hogy apja, Ábrahám csak parancsot teljesítet, amikor az oltárhoz kötözte? Mi történt volna, ha nem jelenik meg az angyal, Ábrahám pedig szeretett fia szívébe döfi a kést? Mi lett volna akkor? Nos, a Golgotán pontosan ez történt, ott a Fiú valóban úgy érzete, hogy elhagyták.

A Jézus mellet keresztre feszített két rabló magatartása jól jellemzi az a két lehetőséget, ahogy az emberek ma is Jézus keresztjéhez viszonyulnak. Az egyik rabló ugyanis gúnyolta Jézust a tehetetlensége miatt, mert nem értette, hogyan lehetne az Isten Fia az, aki magát sem képes megmenteni. A másik azonban felismerte, magára maradt és szenvedő alakban az Isten Fiát és így szólt hozzá: „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba!” (Lk 23:42).

Miképpen tekintünk mi Jézus gyenge, elhagyatott és megalázott állapotára? Isten tehetetlenségét, és kudarcát, vagy az ő szeretetének bizonyítékát látjuk benne? A Jupiteren és más erős isteneken nevelkedett rómaiak számára teljesen elképzelhetetlennek tűnt az, hogy bármi istenszerűt fedezzenek fel egy megkínzott és kereszten szenvedő alakban. De a hithű zsidók is már az anyatejjel magukba szívták a hatalmas és bosszúálló Úrról szóló tanítást, ezért szintén elutasították Jézust, annak ellenére is, hogy a próféták éppen egy szenvedő Messiásról jövendöltek. Jézus keresztje azonban újraértelmezi számunkra az Istent. A kereszt ugyanis azt üzeni nekünk, Isten olyan, aki még a hatalomról is kész volt lemondani a szeretet kedvérét. Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése