2023. február 25., szombat

Igehirdetés 2023.02.26.

 


100 TÖRTÉNET, AMIT ÉRDEMES MEGISMERNI – 51.

 

Isten terve

Olvasmány: 1Móz 15:1-21

„Ezek után az események után így szólt az ÚR Abrámhoz látomásban: Ne félj, Abrám! Én vagyok a pajzsod: jutalmad igen bőséges… Majd kivezette az ÚR, és azt mondta: Tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni! Ennyi utódod lesz! – mondta. Abrám hitt az ÚRnak, és ő ezt számította be neki igazságul. (1Móz 15:1,5-6)

 

   Ábrahám történetén keresztül Isten új terve bontakozik ki előttünk. Megismerhetjük az emberiség helyreállításának új útját.

   Az eső emberpár bukásának és az egész emberiség teljes kudarcának áttekintése után a Biblia a figyelmünket egyetlen személyre irányítja. Ő Ábrahám, akinek a személye különös jelentőséggel bír Isten tervében. A botladozó kezdetek után, úgy áll előttünk Ábrahám, mint aki a hit kimagasló példaképe. Isten terve az emberiség megmentésére továbbra is érvényben van. Az Úr azért választotta ki Ábrahámot, hogy rajta keresztül egy új népet hozzon létre.  Isten terve, hogy ezen a kiválasztott népen keresztül, akikkel egyedülálló kapcsolatot épít ki, fogja megmenteni az egész emberiséget. Isten tehát úgy döntött, hogy ahelyett, hogy egy csapásra próbálná helyreállítani az egész világot, először csak egy nép életét próbálja megváltoztatni, hogy rajtuk keresztül és általuk majd a többi nép is megváltozzon. Ez a kiválasztott nép a saját példáján keresztül fogja megmutatni, mit jelent Istent szeretni és szolgálni. Ennek az új népnek az ősatyja Ábrahám.

   Miben van Ábrahám titka? A Biblia a kérdésre ezt a választ adja: „Abrám hitt az ÚRnak, és ő ezt számította be neki igazságul. (1Móz 15:6). Ábrahám bizalma lett az alapja annak a szövetségnek, amely közötte, majd pedig útódai és Isten között jött létre. A Biblia részletesen foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy mit is jelent ez a szövetség, vagy szerződés, más néven testamentum. A ma olvasott igeszakaszban is erről olvashatunk, amikor Isten egy különös látomással pecsételte meg az Ábrahámnak adott ígéreteket és a vele kötött szövetségét.

   Isten korábban földet és új hazát ígért Ábrahámnak, aki azzal mutatta ki Istenbe vetett bizalmát, hogy elhagyta a szülőföldjét és több ezer kilométernyi vándorutat megtéve eljutott Kánaán földjére, amit Isten neki és utódainak ígért. De Isten ígérete egy hatalmas és virágzó családról is szól. Ábrahám pedig szilárdan bízott ennek az ígéretnek a beteljesedésében is, pedig az sokáig váratott magára. Szólt Isten továbbá egy nagy nemzetről, amely Ábrahámtól származik. Ez az ígéret csak hosszú évszázadok múlva vált valóra. Dávid és Salamon királyok idején lett a zsidó népből hatalmas és erős nemzet. Végül pedig az ígéret az áldásról szólt, mégpedig olyan áldásról, amely az egész világra kiterjed. Isten már a kezdetektől világossá tette, hogy a zsidó népet választotta eszközül végső célja megvalósításához, ahhoz, hogy rajta keresztül érjen el más nemzeteket.

   Az Újszövetségben azt olvassuk, hogy mindazok, akik hisznek, Ábrahám gyermekei és áldásának örökösei. Ez ránk is igaz. Isten szándéka velünk is az, hogy áldássá legyünk a világ számára.

1.      Isten szövetsége Ábrahámmal

   A Biblia elején olyan történeteket olvasunk, amelyek az emberiség általános történetéről számolnak be. Hallunk a világ teremtéséről, majd az ember bukásáról és arról, hogy ez a jó és szép világ hogyan romlott el. A bábeli katasztrófára válaszul, amely a bűn elterjedésének egyik szimbolikus csúcspontja volt, Isten valami újat kezd. Ennek az új kezdetnek eszköze egyetlen kiválasztott ember, Ábrahám. Isten elhívja Ábrahámot, hogy elhagyva a szülőföldjét, otthonát, menjen el arra a földre, amelyet Isten mutat majd neki. Ábrahám számára ez egy teljesen új kezdetet jelentett. Mindent, amit addig ismert, és ami biztonságot nyújtott a számára, apja háza népét, a családot, a nemzetséget, az otthont és a földet, ott kellett hagynia. Ez azt jelentette, hogy Ábrahámnak minden emberi kapaszkodót el kellett engednie és teljesen rábíznia magát Istenre. Míg Bábel építőit épp az vezérelte, hogy egy helyen letelepedve, várost építve és összefogva szerezzenek maguknak nevet, Ábrahámnak most pont ezekről a dolgokról kell lemondania. Az Isten ellen lázadó bábeliekkel ellentétben azonban, Ábrahám kész volt feladni mindent Isten kérése szerint. Ábrahám lemondott a saját biztonságáról, nem akart „magának nevet szerezni”, hanem rábízta magát arra az Istenre, aki áldást és nagy nevet ígért neki.

   Vajon mi volt Isten terve Ábrahámmal? Miért választotta ki őt Isten és miért kötött vele szövetséget, ilyen különleges ígértekkel ajándékozva meg őt?

   Korábban már olvastuk, hogy Isten ezt a kijelentést adta Ábrahámnak: „Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.” (1Móz 12:1-3). Ez egy igen komoly terv volt. Isten megígérte Ábrahámnak, hogy nagy néppé teszi, megáldja, és nevét naggyá teszi. Ábrahám áldássá lesz, ez pedig azt jelenti, hogy Isten megáldja azokat, akik áldják őt, és megítéli az ellene szegülőket.

 Végezetül pedig Isten azt ígéri, hogy a föld minden népét megáldja majd Ábrahám által. Miközben tehát a föld népei, ahogy Bábel építői is, maguknak próbálnak nevet szerezni, Isten elutasítja az emberi nagyravágyás és gőg minden ilyen formáját, megalázza és megítéli őket, az alázatosokat viszont felemeli. Azok a célok, amelyeket Bábel építői megpróbáltak elérni, hírnév, biztonság, jelet hagyni az utókornak, semmivé foszlottak. Ábrahámnak viszont Isten maga ajánlja fel, ingyen és ajándékképen mindezeket. Itt érthetjük meg, hogy miképpen gondolkodik Isten a világról és milyen terve van mindannak a helyreállításra, ami elromlott. Isten Ábrahám által egy új népet szándékozik létrehozni, egy olyan népet, amely az ő saját népe lesz a világ más nemzetei között. E nép által akar áldást adni az Úr a föld népei számára.

   Az Ószövetség fókusza innentől kezdve leszűkül egy emberre, Ábrahámra és az ő utódaira. De még itt, ennek az egy embernek és családjának tett személyes ígéreteiben sem feledkezik meg Isten a világ egészét érintő tervének a kinyilatkoztatásáról. Isten tervében tehát nemcsak egy kiválasztott ember és egy kiválasztott nép szerepel, hanem az egész emberiség és a föld minden népe benne van.

   Isten Ábrahámnak adott ígéretében hangsúlyos mind az áldás mind az átok. Az „áldás” a Bibliában egy dinamikus szó, ami kifejezi Isten tervét, hogy minden teremtményét megáldja, hogy Isten szándéka szerint az életük kiteljesedhessen. Az „átok” szó ezzel szemben Isten szörnyű ítélete, amely utoléri teremtményeit, ha fellázadnak Isten terve ellen. Isten átka, ítélete az ember szabadságának elvesztését jelentette, elidegenedését a földtől, elidegenedését egymástól és a teljes erkölcsi megromlását az embernek. Tehát Istennek az ígérete, hogy Isten áldását adja Ábrahámra és általa az egész emberiségre, azt fejezi ki, hogy Isten Ábrahámon keresztül tovább munkálkodik, hogy megállítsa és visszafordítsa a teremtett világ romlását. Bár a bűn Isten átkát hozta a teremtett világra, Isten továbbra is azon munkálkodik, hogy helyreállítsa a világot, véghezvigye tervét, megáldjon mindent, amit teremtett.

2.      A szövetség megerősítése

   Isten ígéreteire Ábrahám egy kéréssel válaszol: „Ó, Uram, Uram! Miből tudom meg, hogy én öröklöm azt?” (1Móz 15:8). Ez a kérés elsőre úgy tűnhet, mintha Ábrahám kétkedne és hitetlenkedne. De nem erről van szó, Ábrahám itt egyszerűen csak megerősítést szeretne kapni. Isten pedig erre válaszul újból megerősíti szövetségét Ábrahámmal egy egészen különleges módon. Ez lesz Ábrahám életének egyik legdöntőbb eseménye. Ábrahámnak az Úr parancsa szerint különféle állatokat kellett kettévágnia majd elhelyeznie azokat egymással szemben. Naplementekor Isten mély álmot bocsátott Ábrahámra, amelyben felfedte előtte utódjai sorsát Egyiptomban, majd az onnan való szabadulásukat. Istennek ez az újabb ígérete és az Ábrahámnak adott látomás még inkább megerősíthette Ábrahámot mindabban, amit Isten már korábban kijelentett neki.

   Egy egészen különös és elsőre talán érthetetlen dologról olvasunk itt: „Amikor lement a nap, és koromsötét lett, hirtelen füstölgő kemence és tüzes fáklya ment át ezek között a húsdarabok között.” (1Móz 15:17). Tudnunk kell, hogy a Bibliában a füst és a tűz Isten dicsőségének a kifejezésére szolgált. Ez a különös jelenet arra utal, hogy Isten átment az állatok között. Ez azért fontos, mert amikor egy korabeli szövetséget két fél hasonló formában kötött meg, mint amiről itt olvasunk, mind a ketten átmentek a szétvágott állatok között. Ennek a szimbolikus cselekedetnek a jelentése, hogy a felek egyetértenek abban, hogy ha bármelyikük is megtörné a szövetséget, akkor járjanak úgy, mint a szétvágott állatok.

   Ennek fényében értjük meg annak a szövetségnek a mélységét, amit Isten kötött az ígéret megerősítését kérő Ábrahámmal. Ebben az esetben egyoldalú a szövetség, mert csak Isten ment át az állatok között. Ez az ingyen kegyelem, a feltétlen odaszánás szövetsége. Isten megerősíti, hogy a föld, amelyen Ábrahám jövevény, utódaié lesz. Az Úr egyoldalúan elkötelezi magát. Ő cselekszik mindent és ehhez az ember semmit nem tehet hozzá.

   Isten maga teljesíti be ígéretét, hogy eljön emberi formában, hogy egy másik szövetséget szerezzen meg. Ebben a szövetségben nem levágott állatok között megy keresztül, így esküdve hűséget, hanem önmagát áldozza oda, ezzel teljesítve be Ábrahámnak tett ígéretét. Mert Jézus Krisztus Ábrahám magva, akiben áldást nyer a föld minden nemzetsége. Isten az ígéretét a saját életével pecsételte meg.

   Mindez tehát az ígéret megerősítését szolgálta. Ábrahám hitt, elindult engedelmesen, de az ígért áldás sokáig úgy tűnt nem teljesedik be. Ehelyett Ábrahám kapott a nyakába sok családi viszályt, háborúságot. Így valóban ráfért már egy újabb találkozás, egy biztató, bátorító jel. Kétségtelen, hogy Ábrahám tele volt kétségekkel. Tényleg érvényes-e mindaz, amit az Úr mondott neki? Isten válasza kézzelfogható és konkrét. Kijelenti, hogy lesz örököse, sőt annyi utódja lesz, mint csillag az égen, és övé lesz ez a föld. Lehetséges ez? Hogy hihetné el ezt bárki, még ha egész életét engedelmességre alapozta is? Az Úr ezért most nem szavakkal biztatatta Ábrahámot, hanem tetteket parancsolt, állatot kell vágnia, majd elhelyeznie Isten parancsa szerint, ösvényt hagyva a darabok között. Ábrahám pedig ismét engedelmeskedett. Ebben a különös jelentben azt a férfit látjuk magunk előtt, aki naphosszat hessegeti a madarakat a húsdarabokról, míg fáradtan és a reménytelenül, egyoldalú küzdelmét feladva a földre roskad a kimerültségtől. De e pillanatnak el kellett következnie, hogy elragadja Ábrahámot a mély álom, ahogy annak idején Ádámmal is hasonló történt: „Mély álmot bocsátott azért az ÚRisten az emberre, és az elaludt.” (1Móz 2:21). Azért volt szükség álomra, mert ébren nem viselhette volna el népe jövőjének feltárását: „Tudd meg, hogy a te utódaid jövevények lesznek egy olyan országban, amely nem az övék: rabszolgákká teszik és nyomorgatják őket négyszáz évig. De ítéletet tartok azon a népen is, amelyet szolgálnak, és azután majd nagy vagyonnal kijönnek onnan.” (1Móz 15:13-14). Így értette meg Ábrahám, hogy valóban az ígéretét elpecsételő Urat látta a dermesztő sötétségen át és így nyert megerősítést.

3.      Az új név

   Amikor Ábrahám már kilencven esztendős volt, Isten ismét megjelent neki és ezt a kijelentést adta: „Ez lesz az én szövetségem veled: Sok nép atyja leszel! Nem neveznek többé Abrámnak, hanem Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyjává teszlek.” (1Móz 17:4-5). Itt hallunk a körülmetélés jeléről is, amit minden férfinak, aki Ábrahám vérvonalához tartozik, viselnie kell magán. Az ókori Közel-Keleten a körülmetélést a legtöbb nemzet gyakorolta. Isten azonban a választott népe számára ennek az általános kulturális gyakorlatnak az értelmét új tartalommal töltötte meg. Ábrahám utódai számára a körülmetélés lesz a szövetség jele, amely emlékeztetni fogja őket Isten ígéreteire. A test maradandó, azaz egész életre szóló megjelölése az Istennel való kapcsolat tartósságát, örök és eltörölhetetlen voltát fejezte ki.

   Istennek az Ábrahámmal kötött szövetsége három fő részből állt. Isten személyes kapcsolatot ígért, egy család és egy nemezt növekedését, valamint földet, hazát. De ezek az ígéretek egyben mindig előre is tekintettek, a minden nemzetre kiterjedő áldásra. A bábeli toronnyal az emberek Isten nélkül akartak nevet szerezni maguknak. Ábrahámnak és utódainak viszont azt ígéri Isten, hogy a vele való együttműködés és a belé vetett bizalom által valósul meg mindez. Ábrahám élettörténete azt mutatja be nekünk, hogy milyen nehezen képes csak az ember bízni Istenben. Ábrahám először hitt és engedelmeskedett, Isten parancsa szerint elhagyta a hazáját és rokonságát, hogy az ígéret földjére költözzön. Más alkalommal azonban Ábrahám hitetlen és engedetlen volt. Mert benne is ott volt ugyanaz az autonómiára való vágyakozás, amely az ember Isten elleni lázadásához vezetett.

   Ábrahám hitének próbái akkor érték el a tetőpontjukat, amikor Isten azt parancsolta neki, hogy Izsákot, az „egyetlenét” áldozza fel neki. De amikor Isten látta Ábrahám készségét, az utolsó pillanatban leállította őt. Ábrahám végül győzedelmeskedett a próbákban, és bizonyságot tett Isten iránti hűségéről. Isten pedig új névvel ajándékozta meg őt, ezzel is elismerve és megerősítve, hogy Ábrahám valóban új emberré lett. Abrám, „a felmagasztalt atya” így lesz Ábrahámmá, azaz „sok nép atyjává”. Ez a név arra emlékeztet, hogy Isten az ellene lázadó és ezért szétszórt, egymást nem értő emberiségből elhívott egy személyt, akiből családot majd népet formált. Megáldotta és kötelességévé tette, hogy az istenellenes zűrzavarban Neki engedelmeskedjék és a többiek számára is áldáshordozó legyen. Ezzel a választott nép már ősatyja nevében feladatot kapott. Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése