2023. február 19., vasárnap

Igehirdetés: 2023.02.19.100 TÖRTÉNET, AMIT ÉRDEMES MEGISMERNI – 50.

 

Isten elkezdi az újjáépítést

Olvasmány: 1Móz 11:26-12:9

„Az ÚR ezt mondta Abrámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.” (1Móz 12:1-3)

 

   Az özönvíz történetében egyszerre volt előttünk az ítélet és a kegyelem, s láthattuk, hogy az emberiség kapott egy második esélyt, hogy mindent újrakezdjen. Most Ábrahám története van előttünk, aki által Isten Noéhoz hasonlóan ismét valami újat akar kezdeni. A Biblia itt Ábrahám történetének elbeszélésével nézőpontot vált. A világ történetének távlati áttekintése után most az elbeszélés egyetlen személyre irányítja a figyelmünket, de nem egy nagy birodalom hatalmas uralkodójára, nem is egy királyra vagy egy hatalmas hadvezérre, hanem egy jelenetéktelennek tűnő, gyermektelen nomád pásztorra, Ábrahámra.

   A történet bevezetéséből megtudjuk, hogy még Ábrahám apja Táré volt az, aki elindult a családjával Úr-Kaszdímból Kánaán felé. Ábrahámról itt csak annyit mond el a történet, hogy felesége Sára meddő volt, de magukkal vitték Ábrahám korábban meghalt testvérének a gyerekét, Lótot is. Ábrahám apja, Táré azonban nem jutott el a céljáig. Táré csak a következő nagyobb városig, Háránig ment el, ahol letelepedett és nem folytatta tovább útját.

   Itt, Háránban szólította meg Isten Ábrahámot: „Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.” (1Móz 12:1-3).

   Ábrahám engedelmeskedett Isten szavának és folytatta a vándorutat Kánaán felé. Elhagyta a biztonságos és kényelmes városi létet, vállalva a nomád vándorélet minden bizonytalanságát. A nyájait terelve, vadállatokkal és rablókkal küzdve, ellenséges őslakosokkal egyezkedve, legelők és vízforrások után kutatva vándorolt tovább. De Ábrahám különlegessége nem ebben rejlik, hiszen hozzá hasonlóan sok más nomád pásztor is ugyanezt tette. Nomád törzsek százai vándoroltak akkoriban a Közel-Kelet pusztaságain. Ábrahám személye azért válik fontossá, mert Isten őt választotta ki, hogy benne és általa bontakozzék ki az egész emberiség megmentésére szóló hosszú távú üdvterve. Az Ábrahámnak adott ígéretek akkor teljesednek be, amikor eljön Jézus, mint Ábrahám utóda. Nem csoda, hogy az Újszövetség több mint nyolcvanszor említi Ábrahámot. Pál apostol pedig a keresztyéneket egyenesen Ábrahám igazi leszármazottainak nevezi: „Értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. Mivel pedig előre látta az Írás, hogy Isten a népeket hit által igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak: „Általad nyer áldást a föld minden népe.” Eszerint a hitből valók nyernek áldást a hívő Ábrahámmal.” (Gal 3:6-9).

1.      A kiválasztott

   Az özönvíz okozta hatalmas pusztítás után Isten Ábrahámot választotta ki arra, hogy ősatyja legyen egy új népnek, amely által tervét tovább viszi majd. Isten többször is megjelent még Ábrahámnak megismételve ígéretét és megerősítve vele szövetségét. Isten tehát ismét közvetlenül szól és beszélget egy emberrel, úgy ahogy egykor az Édenkertben tette. Ábrahámnak azt ígéri az Úr, hogy földet és hazát ad neki és utódainak: „Neked és utódaidnak adom a földet, ahol jövevény vagy, Kánaán egész földjét birtokul örökre, és Istenük leszek.” (1Móz 17:8). Továbbá azt is megígéri Isten Ábrahámnak, hogy naggyá teszi a családját: „Olyanná teszem utódaidat, mint a föld porát: aki meg tudja számolni a föld porát, az tudja megszámolni majd a te utódaidat is.” (1Móz 13:16). „Tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni! Ennyi utódod lesz!” (1Móz 15:5).

   De miért éppen Ábrahámot választotta Isten? Hiszen mindez emberileg nézve eléggé valószínűtlenül hangzott. Ábrahám felesége ugyanis meddő volt, ő maga pedig már túl öreg ahhoz, hogy gyermekei legyenek. Isten azonban csak annyit kért Ábrahámtól, hogy bízzon benne. Ábrahám személyének a különlegességét abban ismerhetjük fel, hogy amikor Isten szólt hozzá, ő kész volt engedelmeskedni. A Zsidókhoz írott levél ezt mondja Ábrahámról: „Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta Isten, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hova megy. Hit által költözött át az ígéret földjére.” (Zsid 11:8).

   Megtudjuk Ábrahámról azt is, hogy ő sem volt tökéletes és hibátlan ember. Sokszor letért az útról, amelyen Isten elindította őt. Az is előfordult, hogy hazudott. Amikor az éhség elől Ábrahám Egyiptomba menekült, a feleségét a húgának mondta, hogy a maga életét mentse: „Ha meglátnak az egyiptomiak, azt mondják majd: Ez a felesége! És engem megölnek, téged pedig életben hagynak. Mondd hát azt, hogy a húgom vagy, hogy jó sorom legyen általad, és ne öljenek meg miattad.” (1Móz 12:12-13).

   Máskor az Isten ígéretét próbálta meg Ábrahám a maga módján beteljesíteni, ezért a felesége szolgálólányához, Hágárhoz ment be, hogy általa legyen fiú utódja. Tudjuk azonban, hogy ezzel az engedetlenségével mérhetetlenül sok háborúságot zúdított későbbi útódaira. Ábrahámnak a Hágártól született gyermekéről, Izmaelről ugyanis Isten ezt a kijelentést tette: „Szilaj ember lesz ő, akár egy vadszamár. Kezet emel mindenkire, de őrá is mindenki; nem törődik testvéreivel, úgy választ táborhelyet magának.” (1Móz 16:12).

   Mindezek ellenére életének sorsdöntő pillanataiban Ábrahám kész volt Istennek engedelmeskedni. Amikor Isten próbára tette, kész lett volna egyetlen fiát, Izsákot is feláldozni, de Isten végül megállította őt: „Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet.” (1Móz 22:12).

   Ábrahám cselekedetei nem voltak tökéletesek, de felismerve hibáit, bűnbánattal Istenhez tudott fordulni. Nemcsak magáért, de másokért is imádkozott. Még a romlott Sodomáért is közbenjárt Istennél. A Biblia Ábrahámot nem a cselekedetei, hanem a hite miatt állítja példaként elénk: „Abrám hitt az ÚRnak, és ő ezt számította be neki igazságul.” (1Móz 15:6).

   Abban is különleges volt Ábrahám, hogy őt és utódait Isten egy különös módon, a körülmetélés jele által megjelölte a maga számára, hogy ő és leszármazottai is mindörökké az ő népeként legyenek ismertek: „Szövetségre lépek veled, sőt utódaiddal is, örök szövetségre minden nemzedékükkel. Mert Istened leszek, és utódaidnak is.” (1Móz 17:7).

2.      Isten terve

   Nem lehet eléggé hangsúlyozni Ábrahám személyének a jelentőségét. A zsidóság számára nyilvánvalóan ő a nemzetük várszerinti ősatyja. De keresztyének számára is nagy jelentősége van Ábrahám személyének. A Szentírás Ábrahámot a hit példaképeként állítja elénk. Ábrahámnak olyan szoros kapcsolatban volt Istennel, hogy évszázadokon keresztül Istent is úgy emlegették, mint „Ábrahám Istenét”.

 Isten tehát először kiválasztott egy embert, majd ezen az egy emberen keresztül egy család és egy nép vált kiválasztottá, akikkel aztán egy egészen egyedülálló kapcsolatot épített ki. Ez a kiválasztott ember, kiválasztott család, majd kiválasztott nép, a többi embertől, családtól és néptől elkülönítve az Isten saját nagyra becsült tulajdonává vált. Isten úgy döntött, hogy ahelyett, hogy egy csapásra próbálná helyreállítani az egész emberiséget, inkább szépen lassan egy kiválasztott népet formál a maga számára, akik majd saját példájukkal utat mutathatnak a többi népnek. Ennek az új népnek az ősatyjává lett Ábrahám.

   De mi volt a célja Istennek Ábrahámmal? Mi Isten új terve az emberiség helyreállítására?

   Ábrahám történetének már az elején kiderül, hogy Istennek egy különös terve van ezzel az emberrel: „Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.” (1Móz 12:1-3).

   A föld népei megismétlik mindazt a bűnt és gonoszságot, ami az özönvíz előtt már megvolt. Isten elleni lázadásuknak a csúcspontja a bábeli toronyépítés, amikor megpróbáltak Istennel szemben nevet és dicsőséget szerezni maguknak, vagyis egy saját Isten nélküli földi birodalmat felépíteni. A „Bábel” szó jelentése: összezavarodás. Bábel így lett az ember bukásának, a Teremtő elleni lázadásnak a szimbóluma. Isten pedig nem tűri meg az ember hamis és bálványimádó építkezését, ezért összezavarva a nyelvüket szétszéleszti Bábel építőit.

   Válaszul a bábeli katasztrófára, amely a bűn tetőpontja volt, az Úr új tervvel áll elő, ismét elindít valamit, de most egy emberrel, Ábrahámmal kezdi meg a terve megvalósítását.

   Az embereknek is volt egy saját tervük. A föld népei, a bábeli torony építése által, a maguk erejéből, Istentől függetlenül próbáltak nevet szerezni maguknak. Ezt a tervet Isten elutasította. Most azonban Isten az, aki megígéri egy embernek, hogy naggyá teszi nevét és nagy néppé teszi őt.

   Ambiciózus terv volt, amit a bábeli tornyot építő emberek kitűztek maguk elé, hogy nevet szerezzenek magunknak. De a maguk erejéből ezt ők nem érhették el. Most azonban arról hallunk, hogy Isten ajándékként megadja Ábrahámnak, a nagy nevet.

3.      Új kezdet

   Itt kezdjük megérteni, hogy miképpen válaszol Isten mindarra, amit az ember elrontott a teremtett világban.  Isten terve, hogy Ábrahám által egy új népet hoz létre, s e nép által pedig áldást hoz a föld többi népe számára is. Ábrahámon keresztül kíván Isten tovább munkálkodni azon, hogy visszafordítsa a teremtett világra rótt büntetés hatását. Mert bár a bűn Isten ítéletét hozta a teremtett világra, de Isten továbbra is azon munkálkodik, hogy helyreállítsa, amit az ember elrontott. Ennek a helyreállító munkának a kiválasztott eszközévé lett Ábrahám, majd pedig az ő utódai, a zsidó nép. Isten a megváltást most egyetlen emberre, majd egyetlen nemzetre szűkíti le, de végső célja mégis az, hogy a megváltás áldásaiban részesítse a teljes teremtett világot. Isten ígérete így tulajdonképpen válasz a bűnre. Ábrahám, mint előtte Noé, Isten kiválasztott embere, ő is egy második Ádám. Az Éden kertjét Ádámnak adta az Úr, Ábrahámnak pedig Kánaánt ígéri. Isten megparancsolta Ádámnak és Évának, hogy sokasodjanak, Ábrahámnak pedig annyi utódod ígér, mint égen a csillag. Ádám és Éva, majd Noé is „Istennel járt”, most Ábrahámnak ugyanazt parancsolja az Úr: „Én vagyok a Mindenható Isten. Járj színem előtt, és légy feddhetetlen!” (1Móz 17:1). A Bábel tornyát építő emberek nevet akartak szerezni maguknak, de Isten azt ígéri, hogy ő fog nagy nevet szerezni Ábrahámnak és utódainak, a vele való együttműködés és a belé vetett bizalom által. Ábrahám elfogadta Isten hívását, engedelmeskedett neki, így lett Isten eszközévé terve véghezvitelében.

   A Szentírás ezt mondja Ábrahámról: „Abrám hitt az ÚRnak, és ő ezt számította be neki igazságul.” (1Móz 15:6). Ábrahám Isten iránt tanúsított bizalma lett az alapja annak a szövetségnek, amely közte valamint az ő utódai és Isten között jött létre.

   Isten valóban újat akar kezdeni, ennek jele az a szövetség, amit Ábrahámmal köt meg. Ebben a szövetségben Isten személyes kapcsolatot ígért, úgy ahogy azt egykor Ádámnak és Évának is tette. Egy család majd egy nemzet számára ígér növekedést, áldást, földet és hazát. Ezek az ígéretek azonban mindig előre tekintenek Isten minden nemzetre kiterjedő áldására. Az Ószövetség további részeiben ezeknek az ígéreteknek a részleges beteljesedéséről és Isten népének fokozatos formálódásáról olvashatunk. Az Ábrahámmal kötött szövetség ígéretei és áldásai mind Isten kezdeményezései voltak, egy olyan világban, ahol az emberi kezdeményezések mindig szerencsétlenséghez és bukáshoz vezettek. Amikor az ember Isten nélkül, a maga erejéből akart újat kezdeni, birodalmat építeni, földi paradicsomot létrehozni, a „szép új világot” megvalósítani, annak a vége mindig katasztrófa és pusztulás lett.

   Világossá válik, hogy az új kezdet nem jöhet mástól, csak Istentől, mert a bűn problémájára csak Ő tud megoldást adni, csak Ő képes egy új világot teremteni. Ábrahámmal mindez az új kezdetét veszi. Az Újszövetség ezért ezt a kijelentést teszi Ábrahámról és utódairól: „Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten.” (Zsid 11:10). Majd így folytatja: „Így azonban jobb haza után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Ezért nem szégyelli Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített.” (Zsid 11:13,16). Az a város és az a birodalom, az a civilizáció, amelyet az ember épít, Bábelhez hasonlóan, múlandó és ingatag, előbb-utóbb mindig összeomlik, ahogy minden nagy emberi kezdeményezés kudarchoz és pusztuláshoz vezetett a történelem során.

   Az a város azonban, amit Isten készít az ember számára „szilárd alapokkal” bír, azaz örökké megáll. Ez „az alapokkal bíró város”, ahogy a Károli fordítás mondja, nem más, mint maga a menny, ahová Isten az Ő népét összegyűjti. A Szentírás végén, János apostol mennyei látomásaiban olvasunk majd ezeknek az ígéreteknek a beteljesedéséről: „És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve.” (Jel 21:1-2). Ábrahám valóban példa a számunkra, mert hite és engedelmessége által nem a láthatókra, hanem, a láthatatlanokra, azaz az égre nézett, várva Isten eljövendő országát. Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése