2023. november 26., vasárnap

Bibliaóra / Bibliaiskola: 2023.11.31. Téma: A misszió

 


21. A misszió 

A misszió feladatát Krisztus bízta az egyházra. Mennybemenetele előtt adta Jézus tanítványainak a missziói parancsot: „Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében” (Máté 28,19). És: „lesztek nékem tanúim” (ApCsel 1,8). Tanú = mártír.
A missziói parancshoz Jézus azt az ígéretet fűzte, hogy övéivel lesz a világ végezetéig. Az egyház feladata, hogy a világban Jézus Krisztus evangéliumát hirdesse. A misszió az egész embert tartja szem előtt, tehát nemcsak a lelkét, hanem a testét is. Ezért nem csak prédikál, hanem tanít, gyógyít és szociális munkát is végez. A missziói munka középpontja a Jézus Krisztus által való megbékélés hirdetése. A misszió munkájából sokat átvállaltak a fiatal egyházak is.

Néhány név a misszió történetéből: Livingstone, Albert Schweitzer. Magyarok: Kunz Irén, Babos Sándor, Molnár Mária (Mánusz szigete), Döbrössy Lajos (Bulgária), Parragh Lajos (Albánia)

Olvasd el!

2Kir 5; Jón 1-4; Mt 10; ApCseL 10.

Bibliatanulmány: Apcsel 16:6-10
Pál három missziói utat tett. A második missziói út alkalmával Troásban látomást látott: egy macedón férfi Európába hívta.

1. Kik voltak Pál társai ezen az úton? (15,40 és 16,1-3).
2. Hogyan küldte a Szentlélek Pált és övéit más irányba? (6. és 7. v.) Miért tette ezt?
3. Mi a „látás”?
4. Miért mondta a macedón férfi: „légy segítségül nékünk”? Hogyan kell Pálnak segítenie?
5. Hív még ma is Isten úgy, ahogy Pált hívta?

Kérdések

1. Hogy hangzik a missziói parancs? (Máté 28,19 és ApCsel 1,8.)
2. Mit jelent az apostol szó?
3. Sorolj fel missziói példákat a Bibliából! Említs néhány misszionáriust az Ó- és az Újszövetségből!
4. Kit nevezhetünk orvos-misszionáriusnak az Újszövetségben? Melyik könyveket írta?
5. Sorolj fel néhány világvallást!
6. Kell-e missziói munkát végezni a zsidók között?

Idézetek

  • Ha az egész világon minden ember keresztyén lenne egy szibériai ember kivételével, akkor a világ minden emberének el kellene mennie ehhez az egy emberhez Szibériába, hogy elmondja neki, hogy Jézus él. (Spurgeon)
  • Egy pogányt megtéríteni keresztyén munka. Egy „keresztyént” megtéríteni pogány nehéz munka.

Imádság

A Misszió

Uram, vajon hiteles volna-e az én bizonyságtételem,
ha csak szavakkal, a szavaimmal tisztelnélek Téged?

Add, hogy amikor mások felé elindulok
az evangéliummal, amikor másokhoz odalépek az élet üzenetével,
akkor az egész embert lássam!

Hadd tudjak lehajolni
segítő szeretettel a nincstelenhez,
a nélkülözőhöz, a szenvedőhöz!
Hadd tudjak megállni
együttérző lélekkel a betegágy mellett!
Hadd tudjak, akár szavakkal, akár cselekedetekkel,
akár a magam élete példájával Rád mutatva
nevelni, tanítani másokat
arra az életre, amit én magam is Tőled tanultam,
és tanulok szüntelenül, napról-napra.

Uram, hiszem, hogy Te vezetsz engem,
amikor Téged hirdet az életem.
Hiszem, hogy Te utat nyitsz ma is,
számomra is, és mindazok számára is,
akik szerte e világon hirdetnek Téged.

Kérlek, szenteld meg a szolgálatomat,
a mi szolgálatunkat, néped hitvalló szolgálatát
áldó és megerősítő jelenléteddel!

ÁMEN

,És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek
az evangyéliomot minden teremtésnek.”
(Mk 16,15)

KEDVES OLVASÓ!

E könyv első felében (21 fejezet) teljes imádságokat ajánlottunk elolvasásra. Célunk az volt ezzel, hogy ezeket végigimádkozva adjunk kész mintát arra, hogyan is szólíthatja meg, hogyan is szólítsa meg az imádkozó ember a Mindenható Istent.
A könyv második felében, a következő 21 fejezetben a saját imádság megfogalmazására buzdítjuk az olvasót, fejezetenként segítséget adva a személyes imádság megfogalmazásához:

■ esetenként egy-egy rövid verses fohásszal, amely kiindulópontja, megalapozása lehet a saját imádságnak,
■ esetenként egy-két bevezető mondattal, témamegjelöléssel,
■ esetenként pedig azzal, hogy „üresen hagyjuk” az imádság helyét, azaz teret adunk a teljesen egyéni imádság megfogalmazására, amelyet - javasoljuk - írjon is le az üresen hagyott helyre, hogy így sajátítsa el az egyéni imádság megfogalmazásának készségét és képességét.
■ minden imádságunkban legyen útmutató az ige szava, ahogyan azt Pál apostol a Filippi levélben leírja:
„... imádságotokban és könyörgésetekben
minden alkalommal
hálaadással tárjátok jel kívánságaitokat
az Isten előtt!
És az Istennek békessége,
amely minden értelmet felülhalad,
megfogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat
a Krisztus Jézusban!” 
(Fii 4,6/b-7)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése