2023. március 19., vasárnap

Igehirdetés: 2023.03.19.

 


 

A hit próbája

Olvasmány: 1Móz 22.

„Isten ezt mondta: Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, menj el Mórijjá földjére, és áldozd fel ott égőáldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked!” (1Móz 22:2)

 

   Ábrahám az erős hitéről lett nevezetes. De sok próbatételen kellett keresztülmennie, amíg eljutott a hitnek erre a fokára. Isten Ábrahám számára már az elhívásakor kijelentette tervét és aztán többször meg is erősítette azt. Az isteni ígéretek beteljesedéséhez, azonban még sok időnek kellett eltelnie. Az Úr terve ugyanis nem azonnal valósult meg. Sokáig teljesen rejtve maradt mindaz, amit Isten ígért, sőt már-már úgy tűnt, hogy semmi sem valósul meg belőle. Például Isten még az elején, Ábrahám elhívásakor, azt ígérte, hogy földet és hazát ad neki. Mégpedig olyan földet, ahol bőségben élhet majd Ábrahám és az ő utódai, akik majd itt nagy néppé lesznek. Ábrahám Isten ígéretére hagyatkozva elhagyta otthonát, hogy azon a földön telepedjen le, amit majd Isten mutat neki.  Amikor azonban Ábrahám megérkezik Kánaán földjére, hamarosan szárazság sújtja azt a földet és éhség támad. Ábrahám ezért elhagyja az ígéret földjét és a családjával együtt Egyiptomba költözik. Itt aztán jó dolga lesz Ábrahámnak, mindezt azonban hazugsággal éri el, amikor gyakorlatilag kiárusítja a feleségét, a húgának hazudva őt. Végül az egyiptomi kaland csúfos lelepleződése után Ábrahám kénytelen volt mégis visszatérni Kánaánba.

   Ábrahám próbatételei azonban ezután sem értek véget. Isten eredetileg utódok sokaságát ígérte Ábrahámnak, azonban sokáig nem született gyermeke. Sára meddő volt, így elmaradt a gyermekáldást. Ahogy Ábrahám és felesége Sára egyre idősebbek lettek, úgy vált egyre reménytelenebbé a helyzetünk. A családról és a sok utódról szóló ígérete Istennek csak egy durva tréfa lenne? Amikor Ábrahám 85 esztendős lesz, nem vár tovább Isten ígéretének beteljesedésére, hanem a maga módján próbálja megoldani a helyeztet. Sára egyik szolgálólányának, Hágárnak nemz gyermeket, hogy így gondoskodjon utódról. Isten azonban kijelenti, hogy áldását csak a Sárától születendő utódja fogja megkapni. Ábrahám félrelépése sok bajt és bonyodalmat hoz a családjára.

   Isten végül a 99 éves Ábrahámnak ismét megerősíti, hogy fia fog születni. Sára a hír hallatán csak nevet, mert számára teljesen képtelenségnek tűnik, hogy 90 éves korában gyermeket szüljön. De bármilyen különös és hihetetlen Ábrahámnak és Sárának mégis fia születik, és ezzel valóban beteljesedik Isten ígérete. A várva várt gyermeket pedig Izsáknak nevezik el, ami annyit jelent: „nevetés”, mert öreg koruk ellenére mégis nevetéssel és örömmel lett teljes az életük.

   Ábrahám számára azonban még csak ekkor érkezik el a legnagyobb próbatétel. Ez próba minden eddiginél súlyosabb. Ábrahámtól azt kéri Isten, hogy áldozza fel neki az egyszülött fiát. Ábrahám ezúttal nem keres kifogást, engedelmeskedik Istennek.  Az Úr azonban miután látja Ábrahám hitét és engedelmességét, nem kéri tőle ezt az áldozatot.

1.      A próbatétel

   A Biblia egyik legmegdöbbentőbb mondata, amit Isten Ábrahámnak mond: „Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, menj el Mórijjá földjére, és áldozd fel ott égőáldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked!” (1Móz 22:2). Ezt a mondatot hallva mindnyájan azt kérdezzük: „Hogyan kérhet Isten ilyet?” Milyen Isten az, aki egy ártatlan gyermek halálát kívánja. Hogy lehet egy édesapától azt kérni, hogy a saját gyermekét ölje meg? Miért hitegette Isten Ábrahámot azzal, hogy sok utódja lesz, ha most azt az egyetlent is visszakéri tőle? Ilyen kegyetlen játékot űzne velünk Isten, hogy az egyik kezével ad, a másikkal elvesz?

   Bizonyára Ábrahámot is úgy érte Isten kérése, mint derült égből a villámcsapás. Mi lesz ezek után Isten ígéreteivel, a nagy néppel, az áldással és mit ér a föld, ha nincs, aki örökölje?

   Mi, akik már ismerjük az egész történetet, és annak végkifejletét is, tudjuk a választ, hogy mindez csupán próbatétel volt. Ugyanakkor a nyugtalanító kérdés mégis ott marad bennünk. Lehetséges lenne, hogy Isten ilyen kegyetlen módon tegyen próbára valakit?

   A Biblia csak annyit mond el, hogy Isten mindenható, szuverén Úr. Így az ember nem kérheti számon őt. Mert ki az közülünk, aki bölcsebbnek vagy igazságosabbnak vélheti magát Istennél?

   Azt biztosan tudjuk, hogy Isten nem kegyetlen és nem is játszadozik az emberrel. Így minden próbának, amit Isten megenged, célja és értelme van.  Itt is erre mutat rá a Biblia: „Az angyal így szólt: Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet.” (1Móz 22.12). Isten üzenetéből egyértelműen kiderül, hogy mi volt ennek a próbának a célja.

   Ha valakit az Isten megpróbál, akkor azt azért teszi, hogy megerősítse hitében. Isten a próbák által mindig fontos igazságok megismerésére tanít minket. A próba sohasem céltalan, mert az mindig hűségre, kitartásra nevel minket, az elköteleződésünkben erősít meg.

   Ábrahám ezeken a próbákon keresztül értette meg, mit jelent az, hogy magát teljesen rá kell bíznia Istenre. Így tanulta meg Ábrahám azt a fontos leckét, hogy Istent nem lehet fél szívvel szolgálni, csak teljes szívvel.

   Így érthetjük meg, miért tette Isten ily módon próbára Ábrahámot, hogy az egyszülött fiát kéri tőle. Hiszen ekkorra Ábrahám vágya, amire annyi ideig várakoznia kellett, beteljesedett, megszületett Izsák. Ábrahámon pedig az Úr áldása nyugodott, gazdagságban és jólétben élt. Isten ígéretei tehát beteljesedtek. Ábrahám elégedett és boldog ember, aki most már bátran mondhatja, hogy a jövője biztosítva van. Van földje, sok jószága, nagy vagyona, és van már gyermeke is, aki utóda lesz, aki örökli mindezt, s aki egyben a záloga is annak, hogy Isten többi ígérete is be fog teljesedni.

   De itt kell felismernünk azt is, hogy milyen könnyen válhat mindaz, ami Isten ajándéka, bálvánnyá az életünkben. Aki gazdagságban és jólétben él, akinek megvan mindene, milyen könnyen feledkezik meg Istenről. Amikor jól mennek a dolgaink, milyen könnyen gondoljuk azt, hogy megy ez nekünk egyedül is, már nincs is szükségünk Istenre. S az ember észre sem veszi, s egyszer csak eljut oda, hogy már nem Istenben bízik, hanem magában, nem az Úrtól várja a segítséget, hanem úgy gondolja, hogy pénzzel mindent meg lehet oldani, a sorsát és jövőjét már nem Isten kezében látja biztosítva, hanem a nagy vagyon, a kiváló kapcsolatok, vagy éppen egy gyermek, egy örökös által. Kiben bízik ezek után Ábrahám?

   Úgy tűnik, Isten mintha pontosan ezt akarná a próba által megkérdezni Ábrahámtól. A próba által derül majd ki, hogy Ábrahám továbbra is Istenben bízik-e, rá hagyatkozik, vagy most már azt gondolja, hogy megy ez neki egyedül is. A próba célja tehát az, hogy kiderüljön ki fontosabb Ábrahám számára? Kihez ragaszkodik Ábrahám, az ajándékhoz, vagy az ajándékozóhoz. Kiben látja Ábrahám az ígéretek beteljesedésének garanciáját, a fiában, Izsákban vagy Istenben? Kitől várja, kiben látja a jövőt, Izsákban, vagy az Úrban?  Csak így derülhet ki, hogy kiben bízik, kit szeret jobban, ki neki a legfontosabb az életben.

2.      A bizalom

   Ábrahám válasza az Istentől kapott parancsra egészen megdöbbentő. Nincs nyoma sem a kételynek, sem pedig a vitának, vagy a késlekedésnek. Nem próbál Ábrahám menekülni sem vagy kitérni a nehéz helyzet elől, mint amikor az éhség idején Egyiptomba ment. Nem is akarja a maga módján megoldani a helyzetet, mint amikor, a szolgálólány, Hágár által akart utódot szerezni, és Isten tervét egy maga által kitalált alternatív módon beteljesíteni. Ábrahám most teljesen ráhagyatkozik Istenre és engedelmeskedik szavának. Az útja az Isten által kijelölt helyre három napig tartott. Ez alatt volt ideje gondolkodni. De, hogy pontosan mi ment végbe benne, azt elképzelni sem tudjuk. Az azonban biztos, hogy amikor a harmadik napon odaért arra a helyre, nem torpant meg, hanem a szolgáit hátrahagyva és Izsákot maga mellé véve felment a hegyre. Ekkor következik egy különösen nehéz beszélgetés, amikor fia, Izsák kérdezi Ábrahámot: „Egyszer csak Izsák megszólította apját, Ábrahámot: Apám! Ő ezt felelte: Itt vagyok, fiam. Izsák megkérdezte: Itt van a tűz meg a fa, de hol van a bárány az áldozathoz? Ábrahám azt mondta: Isten majd gondoskodik bárányról az áldozathoz, fiam. Így mentek tovább ketten együtt.” (1Móz 22:7-8). Itt találjuk az egész történet kulcsmondatát. Ábrahámnak ez a válasza: „Isten majd gondoskodik bárányról az áldozathoz, fiam”, azt mutatja, hogy Ábrahám továbbra is bízik Istenben, aki majd megoldást ad a megoldhatatlan problémára. Itt láthatjuk az egyik legszebb példáját az Istenben való teljes és feltétel nélküli bizalomnak. A Biblia szerint a hit nem csak ismeret, hanem bizalom és engedelmesség is. Ábrahám a hitéről és engedelmességéről már többször bizonyságot tett. De itt most a feltétel nélküli bizalmára is fény derül. Ábrahám itt nem elkeseredetten, a fogait összeszorítva, gyűlölködve, a legyőzött ember keserűségével megy fel a Mórijjá hegyére, hanem úgy, mint aki hiszi, hogy Isten a legjobbat hozza majd ki ebből az egészből. Ábrahám úgy bízza magát rá az Istenre, hogy nincs benne sem vád, sem harag, mert Istenről csak jót tud feltételezni.

   A nehéz helyzetben is végig ott él szívében a bizonyosság, hogy Isten jó, Isten szeret, hűséges, igaz és gondviselő. A gondviselés szó a Bibliában előrelátást is jelent. De ez ebben az esetben nem jelenti azt, hogy Ábrahám előre tudta, hogy mi fog történni. Az előrelátás, a gondviselés igazából az Isten tulajdonsága. Ábrahám nem tesz mást, mint erre az előrelátó, gondviselő Istenre bízza az ügyét.  A Gondviselő Istenbe vetett bizalom nem azt jelenti, hogy az események majd úgy alakulnak, ahogy azt mi szeretnénk, hanem hogy elfogadjuk, akárhogy is alakul majd az ügyünk, abban Isten terve valósul majd meg és azt mi készséggel és jó szívvel elfogadjuk. Így érthetjük meg azt, amit Pál apostol így ír a Római levélben: „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott.” (Rm 8:28).

   Amikor Ábrahám fia kérdésére annyit mond csak, hogy Isten majd gondoskodik az áldozathoz szükséges bárányról, még nem tudja, mi fog történni, semmit sem tud biztosan, de bízik az Úrban. Ábrahám a számára még ismeretlen jövőt, az általa jónak megismert Istenre bízza. Erre a bizalomra tanít Ábrahám története, és a Szentírás még sok más helyen is: „Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, ő munkálkodik!" (Zsolt 37:5). „Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál.” (Ézs 55:8-9).

3.      Kicsoda a mi Istenünk?

   Isten úgy áll előttünk ebben a történetben, mint aki egyszerre próbatevő és gondoskodó. Mi persze leginkább csak a gondoskodó Istenről akarunk tudni. Arról az Istenről, aki köteles mindig segíteni rajtunk, ha bajba kerülünk. Sőt ha szeret minket, akkor nem is engedi meg, hogy bármi rossz történhessen velünk vagy a szeretteinkkel. Sokan úgy gondolják, hogy ezért érdemes jóban lenni Istennel, mert akkor Isten mindig megsegít minket. Hiszen ez az ő kötelessége. Elvárjuk Istentől a gondoskodását akkor is, ha mi maguk sem követjük őt teljes szívvel.

   Érdemes végiggondolni, hogy vajon minket nem kísért-e ez a gondolkodás? Ki a mi Istenünk? Az, akihez feltételekkel, elvárásokkal közeledünk, vagy az, akihez a feltétel nélküli bizalommal? Isten azt szeretné, ha igazán megismernénk őt, ezért néha próbára tesz, néha nem úgy cselekszik, nem úgy gondoskodik, ahogy azt mi várnánk. Olykor egyszerre ad fájdalmas parancsot és csodálatos ígéretet.

   Az Újszövetségből megtudjuk, hogy Jézus is ezzel a dilemmával találta magát szemben. Kereszthalála volt Isten próbájának a csúcspontja. Jézusnak választania kellett, hogy saját életét szereti jobban, vagy pedig az Atya akaratát. Jézus ugyanazt tette, mint itt Ábrahám, bízott Istennek a gondoskodásában: „Atyám, a te kezedbe teszem le lelkemet.” (Lk 23:46). Mi ekkor még csak a próbatevő Istent látjuk, de a kereszthalál próbája után aztán felragyog előttünk a Gondviselő Isten is. Megmutatkozik az Atya gondoskodása, aki feltámasztja a Fiút. Jóllehet Izsák esetében mindez még csak előkép volt, ugyanakkor Ábrahám számára ugyanolyan valóságos próba volt, amikor fel kellett emelnie a kést, hogy beteljesítse Isten parancsát. Isten angyala azonban kiáltott hozzá: „Ne nyújtsd ki a kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Odament Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égőáldozatul a fia helyett.” (1Móz 22:12-13). De a történet végén van itt még egy fontos mondat: „Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet: Az ÚR gondoskodik. Ma ezt mondják: Az ÚR hegyén a gondviselés.” (1Móz 22:14). Ábrahám ekkor két alapvető elvet értett meg az áldozattal kapcsolatban.

   Először azt, hogy csakis maga Isten tudja meghozni a valódi áldozatot, és véghezvinni az ember megváltását. Az Úr az, akinek gondoskodnia kell, és Ő meg is teszi. Ábrahám megörökítette ezt az elvet, amikor a helyet így nevezte el: „Az Úr gondot visel.” Másodszor, azt is megértette, hogy a valódi áldozat helyettes áldozat, mint ami megmentette Izsák életét. A kostaz ő fia helyett áldozta fel Ábrahám. Az Úr által biztosított áldozat Isten Bárányát, vagyis Jézus Krisztust jelképezte, hiszen az Úr mindnyájunk vétkét őrá vetette.

   Izsák tehát megmenekült, de Jézus Krisztus feláldoztatott. Amit Ábrahámnak nem kellett megtennie azt Isten megtette. Az Atya nem kímélte az ő saját Fiát, hanem mindent nekünk adott: „Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?”  (Rm 8:32). Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése