2023. január 7., szombat

Igehirdetés: 2023.01.08.

 


A kezdet

Olvasmány: 1Móz 1:1-31

„Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet… És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó”  (1Móz 1:1 és 31).

 

   A Biblia az egész világegyetem kezdetéről szóló beszámolóját ezzel az egyszerű kijelentéssel kezdi: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.” (1Móz 1:1). A fejezet további része pedig azt taglalja, hogy mit teremtett Isten: eget, földet, óceánokat, növényeket, halakat, madarakat, emlősállatokat, majd végül embert. A teremtés bibliai leírása azonban nem sokat mond el arról, hogy Isten milyen eszközöket használt a teremtéshez. Nem találjuk meg benne pl. a DNS leírását, vagy bármilyen más tudományos alapelvet vagy magyarázatot. Egyszerűen azért, mert a Biblia nem a teremtés módjáról, hanem a Teremtőről szól. Így a Biblia első fejezete, amit mi hagyományosan a teremés történeteként ismerünk, a Teremtő Istenről szóló bizonyságtétel. Két fontos dolgot állít itt a Szentírás. Az első állítás az, hogy a teremtés Isten műve. Egymás után ismétlődnek ezek a kijelentések: „Akkor ezt mondta Isten.”  (1Móz 1:3), „Azután ezt mondta Isten.”  (1Móz 1.6), amelyek az egész fejezet ritmusát megadják. Minden teremési nap, a teremtett világ minden egyes darabja, és minden élőlény Isten elgondolása szerint és az Ő akaratából állt elő. Mindaz, ami ezután következik a Bibliában, ennek a fejezetnek az üzenetét húzza alá. Isten áll az egész mögött, ő a Teremtő. Minden, ami ma van, azért létezik, mert Isten így akarta.

   A második állítás ez: A teremtett világ jó! Minden egyes teremési nap végén ismétlődik ez a mondat: „És látta Isten, hogy ez jó.” (1Móz1:10). Napjainkban egyre riasztóbb híreket hallunk a természet állapotával kapcsolatban. A globális felmelegedés, óceánok szennyezettsége, a kipusztulóban levő fajok, az őserdők pusztulása egyre nagyobb mértéket ölt. A teremtés kezdete óta sok minden megváltozott és elromlott a világban. De a Biblia első lapjain egy romlatlan, szép és jó világot látunk, amit Isten tervezett. Ami szépség ma fellelhető a természetben, az, ha halványan is, de ezt a hajdani állapotot tükrözi vissza. Isten teremtése „jó”, és ez a teremtett jóság kiemeli a teremtő saját, semmihez sem fogható jóságát, bölcsességét és igazságát.  Ő a bölcs királya a nagy országának, amely minden létezőt magában foglal.

   De ez a teremtő Isten nem olyan király, aki távol tartaná magát az alattvalóitól. Már a második mondatban ezt olvassuk: „de Isten Lelke lebegett a vizek fölött.” (1Móz 1:2/b). Isten Lelke úgy lebeg a vizek felett, mint egy anyamadár, aki világra hozta utódját, gondoskodik róla, és kész felnevelni. A teremtő kapcsolatban marad teremtményeivel. Isten nemcsak parancsol, hanem szól és beszélget, sőt az emberrel napi személyes kapcsolatot épít ki. Van egy különleges terve és meghívja az embert, hogy vegyen részt ebben.

   A Biblia ugyanazzal a képpel kezdődik és zárul. Egy folyóval öntözött kertről hallunk és emberekről, akik Isten valóságos jelenlétében élhetnek. A tökéletességnek a két képe, mint zárójel veszi körül a megsebzett bolygónk történetét.

1.      A Teremtő Isten

   A Biblia első lapjait olvasva hasonló érzés kerít hatalmába minket, mint amikor egy nagyszerű kiállítást tekintünk meg. Ahogy csendben ülünk a kiállítórémben és megragad minket a fenséges festmények szépsége, azt érezzük, hogy a látvány teljesen lenyűgöz minket. Képzeljük el, hogy ekkor valaki odajön hozzánk és megkérdezi tüllünk, hogy nem szeretnénk-e találkozni ezeknek a csodálatos műveknek az alkotójával. Természetes, hogy azt válaszoljuk: igen. S ekkor bemutatják nekünk a művészt. A Biblia első szavait olvasva valami hasonló történik velünk. Már az első szavak visszavezetnek bennünket mindennek a kezdetéhez, a mindenség Forrásához, az örökkévaló Istenhez. A Teremtőhöz, akinek nincs kezdete és vége, aki szól, és szava által létrehozza mindazt, ami ma létező. Ez a legfontosabb különbség a Teremtő és a teremtmény között.

   A mű alkotója, tehát úgy mutatkozik be nekünk itt, mint a végtelen, örökkévaló személy, aki teremtő cselekedete által létrehozza a világot. A Biblia nemcsak azzal kezdődik, de azzal is zárul, hogy Isten imádására hívja az egész teremtett világot. A Jelenések könyvében ezt olvassuk: „Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett.” (Jel 4:11). A Szentírás utolsó könyvének ez a dicsőítő himnusza a mennyei trónteremben hangzik fel. Olyan igazságnak ad hangot Istennel kapcsolatban, amely már a Biblia első lapjain is elhangzik. A teremtett világot Isten mindenható szava által hozta létre, így saját hatalmas országát teremtette meg. Ez azt jelenti, hogy minden teremtett dolognak ő az ura, és nincs, ami határt szabjon neki, méltó arra, hogy minden dicsőség, tisztelet és hatalom az övé legyen, amikor a teremtményei imádják őt. Kétségtelenül tükröződik itt az ősi Közel-Kelet gondolkodásmódja. A királyok ebben az időben totális teljhatalommal uralkodtak. Így a teremtéstörténet bibliai leírásában a teremtő Isten a Királyok Királya, ő a felséges, akinek korlátlan hatalma kiterjed az egész teremtett mindenségre.

 Az ókori világban egy király szavát parancsként kellett minden alattvalójának fogadnia, aki azt hallotta. Az akkori olvasók számára tehát egyértelmű volt, hogy amikor a Teremő szól, szent parancsa által az egész teremtett világ életre kel, ahogyan azt pancsba kapta. Amikor Isten teremt, akkor meg is nevezi azt, amit teremt, ez pedig szintén az ő hatalmát és szuverenitását fejezi ki. A névadás, minden alkotás elnevezése, szemlétesen azt fejezi ki, hogy Isten a Királyok Királya, aki uralkodik a teremtményei fölött.

2.      Az ember, mint Isten képmása

   A teremtéstörténet csúcspontja az ember megteremtése. Ádám és Éva, a férfi és a nő, Isten világában élő teremtmények, akiket Isten a saját terve szerint hozott létre. Az ember egyedülálló a teremtmények között. Isten a teremtményei közül csak a férfit és s nőt szólítja meg, velük áll szóba, velük létesít személyes kapcsolatot. Augustinus egyházatya ezt mondta az emberről: „Isten számára teremtettünk, és a szívünk mindaddig nyughatatlan, amíg benne nem találunk nyugalmat.” A Teremtő Isten és alkotása, az ember közötti kapcsolatot mutatja be nekünk a Biblia már az első lapjain. Arról hallunk, hogy Isten szokásához híven „szellős alkonyatkor sétált a kertben” és találkozott a férfival és a nővel. A Biblia úgy ábrázolja ezt a kertet, mint szent hajlékot, amelyben Isten az ő népe között él. Férfi és nő arra teremtetett, hogy bensőséges kapcsolatban legyenek Istennel. Isten rendszeresen sétál Ádámmal és Évával a hatalmas kertben, amelyet nekik adott. Megbeszéli velük, hogy miként fejlődik ez a nagyszerű kert, hogyan növekednek a növényei gondoskodásuknak köszönhetően, és hogyan fejlődnek az állatok.

   Megtudjuk azt is, hogy Isten az embert a maga képmására és hasonlóságára teremtette. A „képmás” és a „hasonlóság” szavak tulajdonképpen ugyanazt fejezik ki. Habár Isten a végtelen Teremtő, és az ember csupán az ő véges teremtménye, van valami hasonló bennük. A kép egy metafora, aminek az a célja, hogy felhívja a figyelmünket egy meglepő hasonlóságra, de ez nem jelent egyenlőséget.

   A teremtő Isten radikálisan különbözik mindentől, amit teremtett, az embert is beleértve. Az ember, mint „Isten képmása” metafora, nem egyenlőséget, hanem feladatot, küldetést jelent. Isten először ezt mondta az emberről: „Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászón, ami a földön csúszik-mászik.” (1Móz 1.26). Majd ezzel a feladattal bízta meg az embert: „Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá! Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a szárazföldön mozgó minden élőlényen!” (1Móz 1:28). Ezekből a kijelentésekből világossá válik, hogy az ember „istenképűsége”, nem más, mint az ember különleges hívatása, Isten általi megbízatása. Az ember Isten uralma alatt áll, de uralkodnia kell a teremtés földi része felett, ahogyan Isten is uralkodik mindenekfölött. Az ember tehát sáfársággal bízatott meg. Istent kell „képviselnie” a teremtett világban, úgy gondoskodnia a világról, hogy abban Isten hírneve növekedjen. Ez az „uralkodás” azonban nem kizsákmányolást, erőszakot jelent. Isten arra ad megbízást az embernek, hogy az általa jónak teremtett világban Isten gondoskodását, védelmét és rendjét képviselje, azaz, annak építésén és megtartásán munkálkodjon. A Zsoltárok könyvében ugyanez a gondolat így jelenik meg: „Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó – mondom –, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá? Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél.” (Zsolt 8:4-7). Az ember „uralkodása” a földön abban is kiábrázolódik, hogy Ádám nevet ad az állatoknak. Először Isten adott nevet a teremtett világnak, most hozzá hasonlóan az ember feladata lesz az élőlények elnevezése. Ádámnak kapcsolata van Istennel és kapcsolata van az állatvilággal is. De Ádám az emberi kapcsolatra is teremtetett. Ennek legmélyebb kifejeződése a házastársi kapcsolat, eggyé válása Évával.

   Ádám és Éva elhívása ugyanis az, hogy együtt uralkodjanak a teremtett világ felett: „Fogta tehát az ÚRisten az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt.”(1Móz 2:15). Embernek lenni nagy szabadságot és nagy felelősséget jelent. Sáfárok vagyunk, akik felelősséggel tartozunk a Teremtőnek. Az emberpár sétál a kertben, Isten beszélget velük, ők pedig felelnek neki, mert ez is része az „istenképségüknek”, azaz felelősségüknek.

   Van-e nekünk közösségünk Istennel? Beszélgetünk-e vele naponta? Ha ő kérdez minket, készek vagyunk-e felelni neki? Válaljuk-e a felelősséget? Mi betöltjük-e az Isten által nekünk adott küldetésünket?

3.      A világ, mint Isten országa

   A keresztyénséget gyakran éri az a vád, hogy túlságosan a túlvilágra koncentrál, így nem törődik a világgal és az ember földi problémáival. Ez azonban egyáltalán nem igaz. A Biblia már az első lapjain a teremtet világot, mint Isten dicsőségének színterét jeleníti meg, ez az ország az, amelyben Isten uralkodik. A teremtéstörténet lírásában azért ismétlődik a „minden, amit alkotott, igen jó” kifejezés, hogy ez is emlékeztessen bennünket, hogy az egész teremtett világ Istentől származik és kezdetben híven és gyönyörűen tükrözte Isten tervét. A teremtett világot nagy változatosság jellemzi: fény és sötét, szárazföld és tenger, folyók és hegyek, növények és állatok, madarak és halak, hímek és nőstények, férfi és nő együtt alkotják. Isten akarata volt ez a gazdagság és sokszínűség a teremtett dolgok csodálatos harmóniájában. A világ, akár egy zenekar, a Teremtő dicséretét zengi. A változatosságban rend van, amit Istennek a teremtő szava biztosit. A bibliai teremtéstörténet a teremtett világot nemcsak térben, de időben is elhelyezi. Isten megteremti a nappalt és az éjszakát. Ő az idő és a történelem ura. Istennek a világgal való tervéről itt még keveset tudunk meg, de az már világos, hogy a fejlődés benne van a tervében.  A férfi és a nő egy testté lesznek és ennek az egyesülésnek utódokat kell létrehoznia. Ezek a jövőbeli generációk terjeszkednek majd és uralmuk alá hajtják az egész földet.

   A világ tehát nem más, mint Isten országa. Ha feltesszük azt a kérdést, hogy miért teremtette Isten az világot, akkor a Biblia válasz az, hogy a saját dicsőségére. Ézsaiás könyvében így olvassuk Isten kijelentését: „dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam.” (Ézs 43:6-7). Egy másik helyen pedig Isten angyalai mondják ezt a teremtett világról: „Szent, szent, szent a Seregek URa, dicsősége betölti az egész földet!” (Ézs 6:3).

   Miért élhetünk egy ilyen lélegzetelállító világban? Mire való ez a hatalmas világegyetem? A Biblia egyértelmű válasza ez: „Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny.” (Zsolt 19:2).

   Ha valaki megkérdezné: „miért teremtett Isten ilyen hatalmas világegyetemben, ha csak a Föld az egyetlen lakott bolygó”, akkor a Biblia válasza az, hogy azért mert ez nem rólunk szól, hanem Istenről. Vagyis a teremtett világ nagysága nem túlzás, hanem inkább kicsinyítés. Isten arra teremtett minket, hogy megismerjük, szeressük és bemutassuk őt, Aki mindennél nagyobb. Még abban is az Isten teremtési célját ismerhetjük fel, amikor a Biblia a bűnbe esett ember állapotát írja le: „Mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét meglátja alkotásain az értelem a világ teremtésétől fogva. Ezért nincs mentségük, mert bár Istent ismerték, mégsem dicsőítették vagy áldották mint Istent, hanem hiábavalóságokra jutottak gondolkodásukban, és sötétség borult oktalan szívükre.” (Rm 1:19-21). A világegyetem nagy tragédiája, hogy noha Isten az embert az ő dicsőítésére teremtette, mi kudarcot vallottunk ennek betöltésében, mert felcseréltük „az örökkévaló Isten dicsőségét mulandó emberek képmásával.” (Rm 1:23).

   Isten tehát pusztán a természetből is megismerhető? Kálvin szerint erre a kérdésre a válasz három fokozatban adható meg. Elsőször: Igen. Az egész teremtett világ Isten dicsőségét zengi, „Theatrum gloriae Dei”, azaz Isten dicsőségének a színtere. Másodszor: Mégsem. Azért nem, mert a bűnös ember „nézvén néz és nem lát és hallván hall és nem ért.” (Ézs 6:9). A természet így csak „néma tanú” marad. Harmadszor: Mégis igen. Azért igen, mert Isten kegyelméből elküldte Jézust, aki által mi visszatalálhatunk Istenhez. Ha Jézus Krisztusban megismertük az Istent, akkor  a természet gyönyörűségében is Isten dicsőségét fogjuk felismerni. Isten a saját dicsőségére teremtette a világot. Azért teremtette a világot, hogy megmutassa dicsőségét, hogy az emberek megismerhessék, gyönyörködhessenek benne, és bemutathassák őt. Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése