2022. december 24., szombat

Igehirdetés: 2022.12.25.

 


Milyen jelentősége van a neveknek?

Olvasmány: Mt 1:1-25

„Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: „Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd” – ami azt jelenti: Velünk az Isten.” (Mt 1:21-23).

 

   Ha el szeretnénk olvasni Jézus születésének a történetét, és fellapozzuk a Bibliát, az Újszövetség első lapján egy nemzetségtáblázatot találunk. Sokan talán meglepődve kérdik, hogy vajon miért éppen egy névsorral kezdi Máté evangélista a Jézus születéséről szóló beszámolóját? Számunkra, talán ma már nem sokat mondanak azok a nevek, amelyek Jézus családfájában szerepelnek. Nem értjük miért van itt az Újszövetség elején ez a sok idegen név, amelyet még kiolvasni is nehezen tudunk. Így pedig most, amikor mi karácsonyt ünnepelni gyűltünk egybe, vajon milyen üzenete lehet egy ilyen számunkra ismeretlen neveket tartalmazó családfának? Hogyan kapcsolódik ez a névsor a karácsony történetéhez? Mit akar nekünk Isten ezen keresztül üzenni?

   Jézus nemzetségtáblázata azonban nem véletlenül szerepel itt az Újszövetség elején. Nem más ez, mint egy híd a régi és az új között, amely az Ószövetséget kapcsolja össze az Újszövetséggel. A zsidó nép történetében négyszáz év telt el úgy, hogy Isten nem szólt, nem volt próféta, nem adatott kijelentés, így egyetlen új bibliai könyv sem keletkezett.

   Az Isten hallgatásának ezen ideje alatt nagy birodalmak emelkedtek fel és buktak el. Izrael népe olyan nagyhatalmak uralma alá került, mint Nagy Sándor és utódainak birodalma, majd pedig Róma következett. Ekkor azonban az Isten némaságának a nagy csöndjét egy különös esemény híre törte meg. Egy egyszerű zsidó nő, Mária, az Isten Szentlelkétől fogantatva egy fiúgyermeknek adott életet.  Egy olyan gyermek született, akihez hasonló még soha azelőtt nem jött a világra. Ennek a különleges születésnek az elbeszélést Máté evangélista úgy kezdi el, hogy egy nemzetségtáblázatot ad az olvasói elé, amely által egyben a Biblia egy új szakaszát nyitja meg, azt, amit mi ma úgy hívunk, hogy Újszövetség. Az evangélista tehát már az első leírt mondataival világossá szeretné tenni azt a szándékát, hogy Jézus érkezését az Ószövetség történeteihez kapcsolja. Ennek érdekében tehát először Jézusnak a származását mutatja be. Jézus zsidó volt, tehát Ábrahám leszármazottja. Ráadásul egy olyan zsidó családból származott, amely olyan neves személyeket tudott az ősei között, mint Dávid király és annak további utódai. Így az itt felsorolt, számunkra ismert és kevésbé ismert neveknek mind fontos jelentősége van. Mindezeket a neveket azért sorolja fel Máté evangélista, hogy igazolja azon merész állítást, mely szerint a gyermek, akinek a születéséről, most beszámol, nem más, mint az Ószövetségben megígért Szabadító. Héberül „Messiás”, görögül „Krisztus”, ami magyarul azt jelenti: „Felkent”, azaz az Isten által kiválasztott és Szentlelke által felhatalmazott király. A zsidó nép már évszázadok óta várta ennek a Szabadítónak az eljövetelét.

1.      Jézus családfája

   Miután a zsidó nép már évszázadok óta áhítozva várta a Messiás érkezését, sok emberi elképzelés és vágy is kapcsolódott ahhoz, hogy milyen lesz majd az a személy, akiben az Isten ígéretei beteljesednek. A legtöbben természetesen egy nagy uralkodóra gondoltak, egy dicsőséges királyra, egy győztes hadvezérre, aki majd egy szempillantás alatt megoldja minden gondjukat, elűzi a zsidó nép ellenségeit, megszabadítja népét, és béke, gazdagság és jólét lesz az országban. Amikor tehát Máté evangélista hozzálát, hogy beszámoljon Jézus születéséről, életéről és munkájáról, akkor tisztába van azzal is, hogy sokan majd kétkedve fogadják a szavait. Nyilvánvaló, hogy a zsidóság nagy része meglepődik majd a hír hallatán, hogy a régóta várt Messiás Király nem más, mint egy názáreti ács fia. Máté evangélista erre a kétkedésre számítva kezdi beszámolóját Jézus családfájának bemutatásával.

   Jóllehet a hosszú névsorokat tartalmazó családfák nem tartoznak a legérdekesebb olvasmányok közé, mégis mielőtt megismerkednénk Jézus születése történetével, az evangélium a messzi múltba vezet vissza minket. Jézus személyének és életének megértéséhez ismernünk kell a gyökereket. A zsidók rendkívüli fontosságot tulajdonítottak a származásnak, ezért sokat foglalkoztak a családfákkal. Ha valóban Jézus az Ószövetségben megígért Messiás, akkor azt a származásának is igazolnia kell.

   Máté evangélista így a zsidó nép ősatyjától, Ábrahámtól vezeti le Jézus származását. Tudnunk kell, hogy Ábrahám volt az, aki először ígéretet kapott Istentől arra nézve, hogy az ő családjából fog származni a Messiás: „A te utódod által nyer áldást a föld minden népe.”  (1Móz 22:18). Majd Isten ezt az ígéretét Dávidnak is megerősítette: „Az ő utódai közül tette Isten Izráel üdvözítőjévé Jézust, ígéret szerint.”  (ApCsel 13:23). A zsidó nép királyai hosszú időn át Isten ígérete szerint Dávid király útódai közül kerültek ki. De Isten azt is megígérte Dávidnak, hogy az ő utódai közül kerül majd ki a végidők Messiás királya is.

   Így Dávid utódain át eljutunk egészen Józsefig, Mária férjéig. Jézus leszármazásának bemutatása után Máté evangélista elbeszéli Jézus földi életének történetét, de továbbra is gyakran idézi az Ószövetséget, újra és újra emlékeztetve olvasóit: „hogy beteljesedjék, amit a próféták mondtak.”  (Mt 2:23).

   Jézus családfájának bemutatásával kezdődik tehát az Újszövetség, rávilágítva a régi és az új közötti összefüggésre. Az evangélium így Jézus gyökereinek a bemutatásával kezdődik. Jézus a régen várt messiás király, akinek eljövetele a több évszázados várokozás végét és az ígéretek beteljesedését jelentette. Az Újszövetség első mondata tehát ez: „Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve.” (Mt 1:1). Ez a kezdés azonban több mint csupán nevek felsorolása, mert a „nemzetség” szó görög megfelelőjének, a „geneszisz” szónak a jelentése ez: „kezdet”. Az Ószövetség első könyve az idegen nyelvű Bibliákban a „Genezis” címet viseli. A Mózes első könyve ugyanis ezzel a mondattal kezdődik: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.” (1Móz 1:1). Ez a könyv beszéli el nekünk az egész világegyetem és az ember teremtésének a történetét, a világ kezdetét. Így tehát az Újszövetség első mondata arra mutat rá, hogy Jézus eljövetele pedig az „új teremtés” kezdetét jelenti.

   Krisztus eljövetele azonban nem csupán a zsidók számára volt fontos, hanem a föld összes népe számára jelentőséggel bír. Jézus nemzetségtáblázatát olvasva olyan személyek nevét is megtaláljuk, akik nem voltak zsidók, hanem, pogányok voltak. Támár, Ráháb, Ruth, és Úriás felesége, vagyis Betsabé, mind-mind idegen, azaz pogány asszonyok voltak, akik mégis részesei lettek Isten tervének. Ezek az asszonyok Izráel történetének korfordulóit is jelölik: Júda, mint a törzs atyja és Támár, a honfoglalás és Ráháb, Ruth, mint Dávid király nemzetségének ősanyja, Betsabé, Dávid király felesége. Így Jézus nemcsak Dávidnak és Ábrahámnak, hanem Ádámnak is a leszármazottja. Ez pedig arra való utalás, hogy Jézus Krisztus az új Ádám, aki Isten szándékát majd céljához juttatja.

2.      Mit jelent a Jézus név?

   A neveknek mindig is jelentőségük volt. Voltak korok, amikor egy-egy öröklődő családnév sok mindent elárult annak viselőjéről: szülőhelyet, nemzetiséget foglalkozást, jellemvonást, testalkatot. A bibliai személynevek beszélő nevek, amelyek sokszor egy teljes mondatból rövidültek le egy szóvá. Ezek a nevek gyakran a viselője küldetését, végrehajtandó feladatát is magukban hordozták. Józsefnek pl. az angyal ezt üzeni a jegyesével és a születendő gyermeke nevével kapcsolatosan: „Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből.” (Mt 1:21).

   Jézus neve tehát kiemelkedik a bibliai beszélő nevek sokaságából. Jézus esetében ugyanis tökéletesen érvényesült a „nomen est omen” vagyis a nevében a sorsa”, vagy „a név maga az ember” mondás. Ő pontosan az, akinek hívjuk. Jézus, azaz szabadító, megmentő, bajból kisegítő, üdvözítő. A héber „Jehosua” magyarul azt jelenti: „Jahve megszabadít”. Jézus személyének lényege, életének tartalma és neve egybeesik.

   Jézus neve üdvözítő név, mert bűneinkből Ő szabadít meg minket az üdvösségre. Azt jelenti, hogy nincs üdvösség megváltás nélkül, Jézus Isten Bárányaként elhordozta a világ bűneit. A legnagyobb jót, az üdvösség ajándékát, a megváltás poklán keresztül Ő szerezte meg nekünk.

   Másrészt benne van Jézus nevében az is, hogy nincs megváltás üdvösség nélkül. A legnagyobb rossz a legfőbb jóra fordult át. Ezt a sorsdöntő fordulatot a Jézus emberfeletti ereje valósította meg. A kegyelem gazdagsága feszül az üdvözítés csodájában!

   Jézus Krisztust az ismeri fel igazán, aki ki tudja mondani, hogy Ő a szabadító és „semmilyen üdvösség másban nem keresendő, sem nem található”. Csak Jézus képes üdvösséget szerezni, mert az ember maga képtelen erre, ahogyan azt a zsidó nagytanács előtt Péter is megvallotta: „nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének.” (ApCsel 4:12)

3.      Mit jelent az Immánuel név?

   Az evangélium egy másik, kevésbé ismert nevét is megemlíti Jézusnak, ez az Immánuel. Ez a név egy ószövetségi prófécia beteljesedése: „Ezért maga az Úr fog jelet adni nektek: Íme, egy fiatal nő, aki most várandós, fiút fog szülni, és Immánuelnak nevezi majd el.” (Ézs 7:14). Az Immánuel szó jelentése: „Velünk az Isten!” Mind az Ó, mind pedig az Újszövetség embere megtapasztalhatja azt a kegyelmet, hogy az Isten velünk van. Minden időre kiterjed jelenléte. Az Immánuel névben benne van a múlt és a jövő, így valósítva meg az Isten által elkészített jelent, melyben kegyelméből élhetünk.

   Az Ószövetségben is találkozunk az Immánuel kifejezéssel. Ott egy ítélet kapcsán merül fel a kifejezés. Áház király félt az Isten győzelemre mutató jelétől, inkább bízott Jeruzsálem haderejének erősségében. Nem volt képes csak az Immánuelben bízni. Ezért ítéletet vett magára s népére.

   Az Újszövetségben pedig egy áldott jövendölés okán, mint örömüzenet jelenik meg az Immánuel név. Jézus Krisztus neve, aki Isten Fiaként jött a földre, közöttünk lakozott és nekünk kegyelmet hozott. Minden idő egy jel és minden jel egy felismerése az Immánuel üzenetének.

   Velünk az Isten, de mikor is? Minden napon a világ végezetéig. Az adventi időszak nem a semmittevő várakozás időszaka, hanem éppen ellenkezőleg, a cselekvés előkészítésé. Áldott várandóságból áldott pillanat lett Krisztus emberré léte, aki ma is alapja kell, hogy legyen adventünknek.

   Máté tehát rögtön az evangéliuma elején, az első lapon azt mondja, hogy Immánuelnek fogják hívni őt, ami azt jelenti, velünk az Isten. Az evangéliumának az utolsó lapján, az utolsó fejezetében pedig azt mondja Máté, hogy a feltámadott Jézus ezt a parancsot adta tanítványainak: „menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet és íme én veletek maradok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28:20).

   Az első fejezet: tehát ezzel kezdődik: „Velünk az Isten”. Az utolsó fejezet pedig ezzel zárul: „Velünk az Isten”.

4.      A név, ami mindennél hatalmasabb

   Jézus neve a Biblia szerint egyedülálló név, amely mindennél hatalmasabb. Pál apostol így ír erről: „Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.” (Fil 2:9-11). Isten neve a zsidó gondolkodás szerint szent név volt, amit kimondani sem mertek. Itt pedig már Jézus mondja azt, hogy ő az, akinek a nevére az egész világ, az üdvözültek serege, az angyalok, de még az alvilági erők is térdre borulnak és Istennek kijáró tiszteletben részesítik őt.

   Nagy kiváltságunk, hogy mi ismerhetjük és segítségül hívhatjuk ezt a nevét. Pál apostol ezért így szólítja meg a korinthusi gyülekezet: „A Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, a kik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magokén és a miénken.” (1Kor 1:2). A jeruzsálemi ősgyülekezetről pedig azt olvassuk, hogy a próbatételek és üldöztetés idején így imádkozott Istenhez: „Nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent Szolgád, Jézus neve által.” (ApCsel 4:30). Péter apostol a pogány Kornéliusz századosnak így beszél Jézusról: „Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz őbenne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer.” (ApCsel 10:43). Jézus neve az a mindennél hatalmasabb név, amit mi is segítségül hívhatunk. A próbatételek és a nehézségek idején is számíthatunk az ő erejére. Ez a név az, amely által ma is csodák történhetnek. Ez a név az, mely által ma is emberi életek változhatnak meg, amely által van bűnbocsánat és üdvösség.

   A keresztyének már tudják, hogy Jézus neve mindennél hatalmasabb, de a Biblia szerint egykor majd az egész világ meg fogja tudni ezt és magasztalni fogja az ő nevét. A Jelenések könyve így ír erről: „Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás!” (Jel 5:12). Ma azért adunk hálát, hogy Jézus eljött hozzánk, hogy „Szabadítónk” legyen, mert az ő neve is ezt jelenti. És ő az „Immánuel” is, aki által az Isten valóban velünk van, ezért mindig és mindenhol segítségül hívhatjuk őt. A Zsoltáros szavai így buzdítanak bennünket: „Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt!” (Zsolt 105:1). Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése