2022. december 11., vasárnap

Igehirdetés: 2022.12.11.

 


A tíz szűz példázata

Olvasmány: Mt 25:1-13

„Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!  (Mt 25:13).

 

   Adventtel egy új egyházi év vette kezdetét.  Advent emlékeztet minket arra, hogy keresztyén reménységünk része az, hogy Krisztus visszajön! Talán keveset beszélünk erről, mert a mi református hagyományainkban erre kisebb hangsúly esik, mint más protestáns egyházaknál, de nem szabad erről megfeledkeznünk. Ha a mindennapi rohanásban nem is jut időnk Jézus visszajövetelére gondolni, most az advent ideje újra felhívja a figyelmünket erre a kérdésre.

   A Biblia világosan beszél nekünk Jézus második eljöveteléről. Ez éppolyan biztos, mint hogy már egyszer itt járt Jézus a földön. A próféták megjövendölték Jézus első eljövetelét, és ez be is teljesedett. A Szentírás azonban ugyanilyen bizonyossággal beszél Krisztus második eljöveteléről is: „És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden nemzetsége, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel.” (Mt 24:30. Jézus azt ígéri tanítványainak, hogy amiképpen eljött egyszer, hogy a mi megváltónk legyen, azonképpen fog eljönni másodszor úgy, mint a világ ítélőbírója. Akkor majd meglátják őt az élők, és a halottak egyaránt, mert azok is feltámadnak majd. Meglátják őt azok, akik hittek benne, de azok is, akik nem hittek benne. Míg Jézus első eljövetelekor csak kevesen várták őt, ezt a második találkozást senki nem kerülheti el.

   Jézusnak több példázata is szól az ő második eljöveteléről. Ma a tíz szűzről szóló példázat van előttünk. Még mielőtt rátérnénk a példázat üzenetére néhány dolgot tudnunk kell vele kapcsolatban.

   Először is azt, hogy mint általában minden példázat esetében, így itt sem kell a történet minden egyes elemét feltétlenül valamilyen lelki tartalommal megtölteni. Tehát nem kell arra törekednünk, hogy az olajnak, a lámpásnak, az edényeknek megkeressük a lelki megfelelőjét. Elég, ha arra figyelnünk, hogy mi a példázat fő üzenete. Jézus itt az Ő második eljövetelét egy menyegzőhöz hasonlítja, amelyben Ő a vőlegény és az Egyház a menyasszony.

   Másodszor azt is tudnunk kell, hogy abban az időben az volt a szokás, hogy a menyegző hét napig tartott. Az ünnepséget a lány apjának a házánál tartották és az utolsó napon a vőlegény eljött, hogy menyasszonyát hazavigye a saját házába. Ez általában éjfélkor történt. A menyasszony házánál virrasztva várták a vőlegény érkezését. A tíz szűz ezekre a várakozókra utal. Nekik illett készenlétben lenni, éberen várakozni. A vőlegény házánál aztán az ünnepség tovább folytatódott.

   A példázat fő üzenete az utolsó mondatban hangzik el: „Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!  (Mt 25:13). Mivel tehát nem tudjuk, mikor fog visszajönni a mi Vőlegényünk, Jézus, ezért készen kell lennünk minden percben arra, hogy találkozzunk vele. A készenlét azért fontos, hogy bemehessünk vele a menyegzőre, és ne maradjunk le a nagy eseményről. Nézzük meg most részletesebben is a példázat üzenetét!

1.      Nem mindenki jut a mennyországba

   A tíz szűz példázatának első fontos üzenete arról szól, hogy nem minden szűz megy be a vőlegénnyel a menyegzőre: „Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt: Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket.” (Mt 25:10-11). Ennek a jelenetnek az üzenetét lefordítva úgy is mondhatnánk, hogy nem mindenki megy be a mennyek országába. A Biblia Jézus második eljöveteléről úgy beszél, mint egy menyegzői lakomáról. Az Egyház, vagyis a Jézust várók közössége, a mennyasszony, és Jézus a vőlegény, aki hamarosan megérkezik, hogy együtt ünnepeljen az övéivel. A Jelenések könyve így ír erről a menyegzőről: „Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba: ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Így szólt hozzám: Írd meg: Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjének vacsorájára!” (Jel 19:7-9). Arra a menyegzőre, amelynek a színhelye a mennyország, azonban, Jézus szerint, nem fog mindenki bejutni. Bármennyire is szimpatikus nekünk az a nézet, hogy Isten majd a végén úgyis mindenkinek megbocsát és majd mindenki a mennybe jut, ez a Biblia alapján nem állja meg a helyét. Jézus szerint, ahogyan az öt balga szűz kint maradt, ugyanúgy mindazok, akik nem bánták meg bűneiket, nem tértek meg és nem hittek Jézus Krisztusban, kint maradnak a külső sötétségben. Ez a „kint maradás” pedig a Biblia szerint az elkárhozást jelenti. A példázat szerint a menyegzőre csak azok a szüzek jutnak be, akik készen vannak. Készen lenni pedig nem jelent mást, mint megtérni bűneinkből és hinni Jézus Krisztusban, mint egyedüli Szabadítónkban. Ahogy ezt Péter hirdette az első pünkösd alkalmával: „Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek; hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit Messiásul rendelt nektek.” (ApCsel 3:19-20)

2.      Nem mindenki van készen

   A példázat második fontos üzenete arra figyelmeztet, hogy nem mindenki van készen arra, hogy beléphessen a menyegzőre. Aki pedig időben nem készül el, az lemarad a nagy alkalomról. Vagyis aki elvesztegeti az Istentől kapott kegyelmi időt, az helyrehozhatatlan hibát követ el. A balga szüzek az utolsó pillanatban kapnak észhez. Mivel ők is be akartak menni a menyegzőre, mindent meg is tesznek ezért, mégis kívül maradnak, mert nincsenek ott, amikor megérkezik a vőlegény: „Amíg azok vásárolni voltak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót.” (Mt 25:10). Miután rádöbbentek arra, hogy kívül rekedtek, hiába zörgetnek, hiába könyörögnek, már nem juthattak be a menyegzőre, mert az ajtó zárva van.

   Jézus ebben a példázatában világossá teszi, hogy itt a földi életünkben dől el üdvösségünk kérdése. Ha a nekünk adott kegyelmi időben, vagyis a nekünk adott földi életünk során nem találtuk meg Jézust, akkor nincs még egy második esély a bejutásra. Nincs tisztító tűz sem, ahol még felkészülhetünk az üdvösségre. Ez a történet arra figyelmeztet minket, hogy ne halogassuk a megtérést, az gondlován, hogy van még időnk. Mivel a szüzek nem tudták a Vőlegény pontos megjelenésének idejét, ezért mindig készen kellett lenniük. Ha halogatjuk a megtérést, mondván, hogy majd a halálunk előtti utolsó percekben is ráérünk, akkor úgy járhatunk, mint a balga szüzek. A példázatbeli balga szüzek számára túl késő volt, hiába mentek el és vásároltak olajt a lámpásaikba, amikor visszatértek, kiderült, hogy az ajtó végleg bezárult. Tehát, aki nincs készen, aki nem tett rendet az életében, aki nem tért meg idejében, az nem jut be a mennybe, és második lehetőség nincs. Krisztus a menybemenetelével megnyitotta számunkra az utat. A Zsidókhoz írott levél ezt így mondja: „hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé, ahova elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké.” (Zsid 6:19-20).

   De a Biblia azt is világossá teszi, hogy ez az út nem marad nyitva örökre. Amikor Jézus másodszor is eljön, és az ő menyasszonya, az őbenne hívők serege bevonul a mennyországba, az út végleg lezárul: „Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt: Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket.” (Mt 25:10-11). Azok maradnak kint, akiket Jézus nem ismer, akik számára idegenek. Mégpedig azért idegenek, mert nem voltak készen, amikor még lett volna lehetőségük, nem bánták meg bűneiket, nem tértek meg, nem volt számukra fontos, hogy megismerjék Jézust. Amikor Jézus zörgetett az ő szívük ajtaján akkor nem voltak hajlandók kinyitni az ajtót, megnyitni a szívüket Jézus előtt. A Jelenések könyvében így olvassuk Jézusnak a laodicei gyülekezethez intézett szavait: „Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” (Jel 3:20). Így amikor pedig ők zörgetnek majd a menny kapuján, azzal kell szembesülniük, hogy az zárva marad előttük, mert a Vőlegény nem ismeri őket.

    Vigyázzunk tehát, mert a megtérés, az Istenhez fordulás halogatása végzetes lehet. Ezért szól nekünk is a figyelmeztetés: „Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket.” (Zsid 3:7-8).

3.      Mi a halogatás oka?

   Ezek után fel kell, hogy tegyük a kérdést, hogy mi lehet ennek a végzetes halogatásnak az oka?

Ehhez érdemes megvizsgálnunk a balga szüzek jellemét. Mi volt a döntő különbség azok között, akik bejutottak a menyegzőre és azok között, akik nem? A közfelfogás úgy tartja, hogy vannak jó emberek és rossz emberek, így a jó emberek kerülnek a mennybe, a rossz emberek pedig a pokolba. A Biblia azonban nem így beszél az emberekről. A Római levélben így ír Pál apostol: „Nincs igaz egy sem, nincs, aki értene, nincs, aki Istent keresné. Mind letértek az útról, elfajzottak, nincs, aki jót tenne, nincs egy sem.” (Rm 3:10-12).

   Ha a saját érdemeinkre nézünk, akkor nincs egyetlen jó ember sem, mert a bűn mindnyájunk életében jelen van. Így, mindnyájan kegyelemre szoruló bűnösök vagyunk. Csak Jézus helyettes áldozatának elfogadása által igazulhatunk meg.

   A példázatban Jézus nem jókról és rosszakról beszél, hanem bölcsekről és balgákról. A Biblia az emberiséget bölcsekre és bolondokra osztja. Jézus szerint a bölcsek azok, akik életüket kősziklára, tehát Krisztusra építik, a bolondok pedig azok, akik homokra, vagyis, önmagukra, vagy egyéb múlandó dolgokra építik. Krisztus ezért nevezi bolondoknak az elkárhozókat.

   Bolondságuk lényege a felelőtlen, meggondolatlan életvitelükben nyilvánul meg. Így bolond ember az, aki nem készül a Krisztussal való találkozásra, aki úgy gondolja, hogy mindez nem fog úgysem bekövetkezni. Bolond, aki jobban bízik magában vagy mások véleményében, mint Jézus Krisztus szavában. De azért is nevezi bolondoknak őket, mert bolond az, aki kihagy egy ilyen menyegzőt. Bolond az, aki nem fogadja el a meghívást erre a menyegzőre, s arra hivatkozik, hogy neki most fontosabb dolgai vannak. Bolond az, aki a menyegző helyett a fogcsikorgatást, a külső sötétséget választja. Utólag az elkárhozók is meglátják és felismerik majd a bolondságukat, de akkor már túl késő lesz, arra, hogy bármit is helyrehozzanak.

  Bolondok vagyunk, ha annyi figyelmeztetés és tanítás után, mégis lemaradunk a menyegzőről. Bolondok vagyunk, ha nem viszünk magunkkal olajt, azaz nem készülünk a Krisztussal való találkozásra.

4.      Mit jelent a készenlét?

   Miután a balga szüzek jellemét megvizsgáltuk, nézzük meg az okos szüzek jellemét is. Milyen az üdvözülők jelleme? Miben mások ők, mint a többiek? Miben van az ő bölcsességük?

   Jézus elmondja a példázatban, hogy az okos szüzek abban voltak mások, hogy ők előrelátóak voltak és vittek magukkal olajt a lámpásukhoz. A balgák is várták a vőlegényt, de ők mégsem vették komolyan a találkozást, nem készítettek olajt, vagyis csak látszólag voltak készen, de valójában üres volt a lámpásuk.

   A Biblia világosan elmondja, hogy akik bejutnak majd a mennybe, nem a jóságukért üdvözülnek, nem azért mert kevésbé bűnösek, hanem egyedül Isten kegyelméből. Itt a példázatban Jézus bölcseknek nevezi azokat a szüzeket, akik bemennek a Vőlegénnyel a menyegzőre. De miben is áll ez a bölcsesség?

   Sok olyan embert ismerünk, akiről elsőre úgy tűnik, hogy hisznek Istenben. De jó néhányan mégsem fognak üdvözülni közülük egyszerűen azért, mert a szívük nem Jézusé. Lehet, hogy járnak templomba, vallásos életet élnek, böjtölnek, adakoznak, és igyekeznek jót cselekedni, csak épp a szívüket nem adják oda Istennek. Hiányzik szívükből az őszinte bűnbánat. Így, amit tesznek, nem szívből teszik. Nem mindegy tehát, hogyan készülünk, és miben látjuk a készülés lényegét. A bölcs szüzek előrelátóak voltak, és vittek olajt magukkal. A keresztyén élet tehát kitartást, türelmet, éberséget igényel.

   A példázat alapján levonhatjuk a tanulságot, hogy amiképpen más olajával nem lehet világítani, úgy más hitével sem lehet üdvözülni. Nem tud felkészülni senki sem helyettünk a Krisztussal való találkozásra. Amit nekünk kell megtennünk, azt nem teheti meg más helyettünk.

   Jézus példázatában az a megdöbbentő, hogy még az okos szüzek is elalszanak: „Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak, és elaludtak.” (Mt 25:5). Ne lepődjünk meg tehát azon, ha még a legbuzgóbb hitű keresztyének is elszunnyadnak és meglankadnak, ha a bibliaolvasást és az imádkozást elhanyagolják, ha keresztyén kötelességeiket elmulasztják teljesíteni. A bölcsek ugyanúgy alszanak, mint a bolondok. Ezért ne engedjük, hogy a világ elringasson bennünket, hanem inkább legyünk mi azok, akik felébresztünk másokat is: „Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus.” (Ef 5:18). Ámen.

 

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

   Vasárnap 10:00 – istentisztelet

                     11:00 – konfirmációi felkészítés

   Kedd 17:00 – Bibliaóra – dec. 13. elmarad!

 

Adventi hangverseny

2022. december 18.-án 10:00 órai kezdettel a Bonyhádi Református Templomban az istentiszteleten adventi és karácsonyi dalokkal szolgál a Felvidékiek Bonyhádi Egyesületének Énekkara. Az istentisztelet után a gyülekezeti teremben szeretetvendégség lesz. Mindenkit szeretettel várunk!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése