2023. december 2., szombat

Igehirdetés. 2023.12.03.


100 TÖRTÉNET, AMIT ÉRDEMES MEGISMERNI – 88.

 

Az eljövendő Messiás portréja 2.

Olvasmány: Mikeás 5:1-15

„Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli múltba.” (Mik 5:1)

 

   Az Ószövetség azzal zárul, hogy Isten a próféták által ígéretet ad arra nézve, hogy Isten Szabadítót küld, aki népe és az egész emberiség megváltója lesz. Ez után a „nagy advent” ideje következik, amikor Isten népe várva várja az ígéretek beteljesedését, a Messiás eljövetelét. Ma Ézsaiás után Mikeás próféta könyve alapján vizsgáljuk meg a Messiás eljöveteléről szóló ígérteteket.

Mikeás, aki egy Júda déli részén fekvő városból származott, javarészt a déli országrésznek szóló próféciákat közölt. Mikeás reménnyel teli üzenetének a célja azt volt, hogy bátorítsa Isten népét, amikor Isten ítéletével kellett szembesülniük. Isten népének szóló, vészjósló árnyakkal teli figyelmeztetéseibe mindig igyekezett a reménység szálait is beleszőni. Gyakran visszautalt Isten szövetségében adott ígéreteire, amelyek az ő folyamatos hűségének bizonyítékai. Isten újra és újra biztosította népét arról, hogy meg fogja tartani az Ábrahámnak tett ígéreteit, és mindig gondoskodni fog arról, hogy megtartsa népe maradékát. Mikeás ezért előremutatott egy olyan jövőbeli napra, amikor eljön az igazi király, és uralkodni fog Isten népe felett. Sok száz évvel Jézus születése előtt, azt is megjövendölte Mikeás próféta, hogy ez a király Betlehemben fog megszületni.

   Mikeás kortársa volt Ézsaiás prófétának. Mindkét próféta az hirdette, hogy az utolsó napokban eljön majd az az idő, amikor egy Megváltó, Szabadító, aki a Királyok Királyaként uralkodik majd  a népek felett. Bár Isten népe előtte még nagy próbatételeket él majd át, de ebben az időben már az Úrnak, az Ő Istenüknek az oltalma alatt fognak élni, és senki sem rettenti meg őket. Ma Krisztus követői ezt ugyanúgy igaznak tartják, mint egykor Isten ószövetségi népe. Mi is egy nagy adventben, egy nagy várakozásban élünk. Jézus ezt  a kijelentést tette követőinek: „Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.” (Jn 16:33). Azt is tudjuk, hogy amikor Jézus az ígérete szerint visszajön majd, azért érkezik, hogy megítélje a népeket: „Az Atya nem is ítél meg senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tisztelik.” (Jn 5:22-23). Továbbá arra nézve is ígéretet kaptunk, hogy Isten le fog törölni minden könnyet a hívők szeméről:  „Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (Jel 21:3-4). Ezért tehát akik Jézust követik azok soha nem szégyenülnek meg, mert a Szentlélek által olyan reménységet kaptak, amely nem szégyenít meg. Aki megmarad Krisztusban a Szentlélek által, az Istent dicsőítő életet tud élni, hiszen Jézus ad életet, békességet és üdvösséget most és mindörökké. Ezért pedig a hívők örökké dicsérik Istent, a mi Üdvözítőnket.

1.      Fény a sötétségben

Mikeás azonban nemcsak a gonoszság és az erőszak elterjedését látta. A legnagyobb sötétség idején meglátta a fényt az alagút végén. A baljós események felett felismerte a felséges Istent, aki csak azért bünteti népét, hogy megtisztítsa és helyreállítsa. Miközben kendőzetlenül beszélt a pusztulásról, ugyanilyen világosan szólt a Messiás eljöveteléről is, aki azért jön majd el, hogy megváltsa Izraelt. Mikeás a saját korának eseményein túl a távoli jövőbe tekintve azt is látta, amint a nemzetek „kardjaikat kapává kovácsolják” (Mik 4:13). Mikeás szembenézett népe bűnével, korának sötétségével, de képes volt túllátni a sötétségen és Isten eljövendő világosságáról is bizonyságot tenni népének.

Mikor messziről nézünk egy távoli hegyláncot, nehéz megállapítani, hogy melyik csúcs a legmagasabb. A távolból nézve egy kisebb hegy is tűnhet kimagaslónak, pusztán azért, mert közelebb van hozzánk, mint a magasabb csúcs. A legtöbb ószövetségi prófétához hasonlóan Mikeás is így látta a jövőt. Nem tudtak különbséget tenni a következő hét eseményei, illetve az évezredekkel későbbi események között. Mintha egyfajta „korlátozott térlátással” néztek volna a jövőbe. Mikeás próféta például az egyik jövendölésében arról beszél, hogy „Jeruzsálem romhalmaz lesz” (Mik 3:12), és ez a prófécia mintegy száz évvel később be is teljesedett, a következő versben azonban olyan jövendölést olvasunk, amely szerint a jeruzsálemi templomhegy „kiemelkedik a halmok közül, és népek özönlenek hozzá” (Mik 4:1), ez az ígéret viszont még ma is a beteljesedésre vár. Mikeás egy másik jövendölése így szól: „Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen.” (Mik 5:1). Erről az ígéretről viszont hétszáz évvel később Máté evangélista az Újszövetségen kijelenti, hogy Jézus születéskor teljesedett be.

Valószínű, hogy maga Mikeás próféta sem látta még világosan, amikor lejegyezte ezeket a szavakat, hogy a jövendölései a közeli vagy a távoli jövőben teljesednek-e be, csak lejegyezte őket, úgy ahogy kapta őket az Úrtól.

Az Isten prófétáiról találóan jegyzi meg az Újszövetségben Péter apostol: „Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről prófétáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést Krisztus bennük levő Lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről.” (1Pét 1:10-11).

Mikeás próféta üzenetének lényege ebben a mondatban foglalható össze: „Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elestem is, fölkelek, ha sötétségben lakom is, az ÚR az én világosságom.” (Mik 7:8). Mikeás tehát sajátos látószögből, Isten világossága felől tekint azokra a sötét eseményekre, amelyek körülveszik őt. Isten magasságába emelkedve szemléli a történelmet, így hatalmas távlatokat tekinthet át. A könyve mindössze hét fejezetből áll, ám számos olyan eseményről szóló próféciát tartalmaz, amelyeknek beteljesedése évezredekkel később következett be. Mivel ez az írás ilyen hatalmas időtávot tekint át, Mikeás gondolatmenetének követése első olvasásra talán nehéznek tűnhet. Hiszen miközben az egyik részlet a távoli jövőben eljövendő Messiásról szól, a következő mondatban már minden átmenet nélkül az Asszíria elleni csata leírását olvashatjuk. Jobban megérthetjük Mikeás próféta könyvét, ha úgy tekintünk rá, mint rövid beszédek gyűjteményét, ahol az egyes beszédek nem feltétlenül állnak összefüggésben az utánuk következővel. Ezért a könyv gyors átolvasása helyett érdemes megállni az egyes rövid szakaszok végén és átgondolni az olvasottak tartalmát. Érdemes mindig arra is odafigyelni, hogy ki a beszélő. Néha maga Isten szólal meg, máskor Mikeás, a próféta véleménye hangzik el, esetenként pedig a lázadó nép gondolatait olvashatjuk.

Mikeás, aki a Messiás eljövetelének ígéretét hirdette, új reménységet kínált a világnak. Évszázadokkal később, amikor messze földről érkezett csillagjósok keresték Jeruzsálemben a zsidók újszülött királyát, Heródes az írástudókat tudakolta, akik Mikeás próféta könyve alapján pontosan meghatározták, hogy a Messiás Betlehemben kell, hogy megszülessen.

2.      A megígért uralkodó – Betlehemből

Isten Mikeás próféta által üzente meg, hogy a világ Megváltója, a Dávid házából való, örökké uralkodó király, egy kis jelentéktelen városból, betlehemből származik majd. Ő fogja legeltetni Isten népét, és ő lesz a békességünk. Betlehem történetének is megvolt a mag mélysége, mint például az erkölcsi romlottság amiről a bírák korában hallunk. Ugyanakkor a napkeleti bölcsek érkezése idején, főpapok és az írástudók, Heródes kérésére, Mikeást idézve forrásként meg tudták erősíteni, hogy a Messiásnak Betlehemben kell megszületni.

Betlehem neve azt jelenti, hogy „kenyér háza”. A kenyérnek alapvető jelentősége volt az ókorban. A gazdasági biztonságot és a fizikai élet fenntartását jelképezte. Lelki értelemben Isten gondoskodását is kifejezte, hiszen Isten volt az, aki a mannát a mennyből való kenyeret adta a pusztában. Ezzel demonstrálta, hogy hatalma van arra, hogy ellássa népét mindazzal, amire szüksége van, és ezt meg is akarja tenni.

Jézus az ő földi szolgálatának idején egy alkalommal arra emlékeztette a hallgatóit, hogy míg őseiknek Isten mannát adott a pusztában, és így gondoskodott róluk, addig most másképp nyilvánul meg Isten gondoskodása. Ez a más mód pedig Jézus személyében, mint az élet kenyerében valósul meg.  Itt áll előttünk az igazi mennyei kenyér, ő az, aki a mennyből szállt alá, hogy életet adjon a világnak. Jézus az élet igazi kenyere, aki hozzá jön, soha nem éhezik meg.

Mikeás azt is mondja erről a messiási pásztorról, hogy nagysága „egészen a föld határáig” elér, és hogy „ő a mi békességünk”. Pál apostol pedig Mikeást idézve azzal bíztatja az efézusi gyülekezetet, hogy Jézus a „mi békességünk” (Ef 2:14). Az a Betlehem, amely önmagában egy jelentéktelen település lenne, mégis nagy jelentőségre tett szert Izrael számára az által, hogy Mikeás egy gyönyörű ígéretet kapcsolt hozzá. De ezért jelentős ma is azok számára, akik Jézust követik, mert úgy gondolhatnak erre a városra, mint megváltójuk szülőhelyére, az Isten Mikeás által adott próféciáinak a beteljesedése által, hiszen Krisztusban tökéletesen valóra váltak e jövendölések.

3.      Hol kell keresnünk a Messiást?

Az Isten által megígért Szabadítót váró zsidó nép számára az egyik legfontosabb kérdés az volt, hogy hol kell majd keresni ezt a valakit? Hol lehet majd a Messiást megtalálni? Később pedig a napkeleti bölcsek kérdése is ez volt. Máté evangélista leírása szerint a bölcsek először ott keresték a Messiást, ahol az emberi logika és elképzelés alapján a legvalószínűbben megtalálható lenne, vagyis Jeruzsálemben, a királyi palotában. Megérkezve pedig fel is tették a bölcsek a nagy kérdést: „Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Mt 2:2). Ekkor nagy riadalom támadt a királyi palotában. A hatalmát féltő Heródes ugyanis úgy gondolta, hogy riválisa érkezett, aki fenyegetést jelent rá nézve. A napkeleti bölcsek ugyanis a zsidók új királyának megszületéséről beszélnek, amit a mikeási prófécia is alátámaszt. Hiszen ez a kijelentés: „zsidók királya” tulajdonképen egy messiási cím volt. A Messiás, a Felkent, az Isten által felhatalmazott király volt az, akit régóta várt a nép. De a palotában azért nagy a riadalom, mert ott pont ettől félnek. A hatalmasok számára a Messiás „nem kívánatos” személy.

 Látjuk tehát beteljesedni Mikeás szavait. Amikor Heródes előhívatta az írástudókat, azok pontosan és egyértelműen idézték Mikeás próféta szavait. Nyolcszáz évvel korábban hangzott ez a prófécia, amikor egy nagy birodalom, Asszíria emelkedett fel és kezdte szorongatni a kis Júda országát. A nagy kérdés ekkor az volt, hogy ki fog minket megvédeni? A honfoglalás után kialakított régi szokás szerint ezres beosztásban éltek a települések. Háború esetén ezer férfiból kellett kiállítani egy-egy alakulatot, ahogy ezt a Bírák könyve leírja. Csakhogy Betlehem olyan kicsi település volt, hogy nem volt ezer embere se, akik közül ki lehetett volna állítani egy szakaszt, ezért mondja így a prófétai ige: „Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy a Júda ezerei közül…” (Mik 5:1). Szó szerint így lehetne fordítani: „Efrátai Betlehem, te annyira kicsi vagy, hogy még az ezret sem éred el.” Vagyis olyan kicsi vagy, hogy  nem számolnak veled, jelentéktelen vagy, egy szakasznyi embert sem tudsz kiállítani.

Tehát Betlehem a legkisebbek közül való. Annyira kicsi, hogy az ország védelme szempontjából nincs semmi jelentősége. Betlehem, te aki annyira jelentéktelen vagy, hogy számba sem vesznek téged, íme mégis belőled származik  Krisztus!

Ha a Messiást keressük, akkor tehát oda kell mennünk, a legkissebek, a legjelentéktelenebbek közé. Oda kellett menniük Betlehembe, mert így jövendölt erről Mikeás próféta: te vagy a legkisebb! És itt egy másik régi történetet idéz fel a Biblia, ami nyolcszáz évvel Krisztus születése előtt történt. Egy történetet, abból az időből, amikor Isten már letette Sault a királyságból, és elküldte Sámuel prófétát Betlehembe, hogy ott új királyt kenjen fel. A próféta elment Isai házához, és jelezte, hogy fiai közül állít Isten királyt az Ő népének. Ekkor Isai elővezette a fiait, hét szép legényt, mint a népmesében. Egyik szebb, mint a másik, egyik vitézebb, mint a másik, egyik mutatósabb, mint a másik, egyik királynak valóbb, mint a másik. De a próféta, ahogy nézi ezeket a szép szál ifjúkat, csak legyint: nem ez, nem ez, nem ez, egyik sem. Hát akkor ki? Majd megkérdezi Isait, nincs több fiad? Ó, hát van egy kicsike, kint van a birkáknál. Őt be se állították a sorba! És ő az, Dávid, akit Isten királynak választ, s majd őtőle származik az igazi király (1Sámuel 16). De te Betlehem, a legkisebb a fejedelmi városok között, te, aki el sem éred az ezret, te, aki nem számítasz, nem is gondolnak veled, belőled származik majd a király! Isten így adta hírül a szabadítás örömüzenetét. Sőt, be is teljesítette ígéretét a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Mikeás próféta egykor így jövendölt a kétségbeesett, szorongó, aggódó, félelmek között vergődő népének, hogy Ő, a Betlehemből származó Szabadító lesz a mi békességünk. A mi számunkra pedig ebben az ígéretben csendül fel ismét az örömhír, mert az ígéret beteljesedett.

Az Újszövetségben Pál apostol  az Efézusi levélben már a beteljesedett ígéretet tényként tárja elénk, örökkévaló jelen időben mondja: „Ő a mi békességünk.” (Ef 2:14). Aki Krisztust megtalálja, akit Krisztus megtalál, aki Krisztus által visszatalál Istenhez, az megbékül Istennel, annak a szívében mindent felülmúló öröm táma

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése